wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: N�khet SOLAK

BEN BAYRAMLARI ARTIK SEVM�YORUM

Bayram geliyor diye hani insan�n i�i bir ho� olur mutlu olur ya , ne yalan s�yleyeyim benim hi� �yle de�ildi sanki hissedermi� gibi! ama etraf�mdakilere uydum. A ne g�zel aman ne g�zel tatil falan filan diye kendime �yle hissediyormu� gibi kand�rd�m. Kim bilir belki de �yle olmayaca��n�. Hatta bayram�n son g�n� i�in g�n�ll� n�bet�i aran�yordu. O zaman bile " Ne kim ben asla olamam, gidecek d�nya kadar yer, akrabalar, gelenler! Evli barkl� insan�m hi� olur mu bayram bayram.Gerekirse istifa ederim yine gelmem " diyaloglar� da ya�ad�m. Kim bilir belki de �yle olmasa da, �artlan�nca �yle olur diye sanm���md�r.

Ve me�hur bayram sabah� oldu heyecanla kalkt�k. Uyanmaya haz�rlan�rken yatakta niyetim g�zel bir bayram kahvalt� sofras� kurmakt�. Ama o i�i e�im halletmi�, daha do�rusu kalk�p kendi karn�n� doyurmu�. Ben bunu ��renip v�z�ldan�nca da mecburen tekrar yemek zorunda kald�. Asl�nda pek zorunda kald� denilemez ya. O yemek yemeyi sever hani.

Sonra �ocuklar ba�lad�lar ne zaman k�yafetlerini giyeceklerini yakla��k on dakika aralarla sormaya. Giydiler nihayet ve bizim bayram yolculu�u ba�lad�. �lk durak mezarl�kt�. Yollar san�lan�n aksine bo�tu. Bir ara otob�sler bedava olurdu. T�kl�m t�kl�m dolard�. ��i olan olmayan da �zellikle �ocuklar bu bedavan�n hikmetinden yararlan�rd�. Mezarl�k yolu her zaman dolu olurdu. Korkarak gittik ama d���nd���m�z gibi olmad�. Yolu da bo�tu mezarl���n, i�i de. Duam�z� ederken g�z�m ta 1994 y�l�nda g�m�len ama hala mezar� yapt�r�lmayan sadece basit bir ta�la yeri bellenen bir mezara tak�ld�. Bir s�r� �ey ge�ti akl�mdan, neden yap�lamam��t� acaba mezar� rahmetlinin diye. Belki unutuldu belki unutulmad� ama herhalde oraya yolu d��en kimse kalmad�. Kim bilir belki de yollar h�l�  kalabal�k zannediyorlar...

Neyse oradan kay�nvalidelere ge�tik. Rahmetli kay�npeder sa�ken kalabal�k olurdu ev. Ger�i biz bizimkileri tercih eder orda fazla durmazd�k. Onlar da her zaman s�ylenirlerdi. Hatta e�im de e�er bana bozuksa, hi� umuru olmad��� halde muhtelif zamanlarda o da s�ylenirdi. Bu sefer s�ylenecek bir �ey yoktu, ��nk� kimse yoktu. Yar�m saat kadar oturduk.

Sonra babaanneme. Hik�ye yine ayn�. Rahmetli dedem sa�ken onun korkusundan herkes ��le yeme�inde orda haz�r olurdu. Amcamlar ( Biri �ld� ), babam ( O da �ld� ), dedem ( O �oktan �ld� ) ve damatlar ( �ok ��k�r sa�lar ) sofra ba��na kurulur. Biz kad�nlar hizmet eder, ilerleyen saatlerde i�i oyun havas� �al�p oynamaya kadar g�t�r�rd�k. Bu arada ufak �ocuklar�n v�z�lt�lar�(Uzun zaman �nce onlardan biri de bendim ) onlar� susturmaya �al��an anneler, bundan rahats�z olup muhabbeti b�l�n�yor diye s�ylenen erkekler. Hadi s�k�ld�k bizi biraz d��ar� ��kar�n diye s�ylenen kad�nlar ve onlara her zaman itiraz eden erkekler �eklinde ak�am� bulan ziyarete; muhtelif zamanlarda kom�ular�n gelip gitmesi eklenirdi. Ben s�k�l�rd�m. Hep ayn� �ey derdim. Bu sefer diyemedim. Kap�y� sadece babaannem a�t� ve o kapatt�. Ziyaret sadece yirmi dakika s�rebildi.

Sonra ak�am yeme�i i�in, eskiden dedem ( O �ld� ), anneannem ( O da �ld�) eni�tem ( O �oktan �ld� ) bulundu�u  ayn� bir �nceki paragraftaki gibi beylerin bir �ncekinden daha dini ( i�kisiz ) bir ortamda muhabbet etti�i teyzemlere ge�tik. Burada �ocukken beni en �ok cezbeden bir �nceki ziyaretten daha fazla ve y�kl� olarak gelen bayram har�l�klar�yd�.  ( bu har�l�klar� evliyken de rahmetli dedem �lene kadar alm���md�r ) Buna ek olarak mant�, yaprak dolmas� ki mant� aslen Kayseri usul�d�r, zenginle�tirdi�i sofran�n kurulu�uydu. Ben �ok h�zl� yemek yerdim halen de �yledir. Rahmetli anneannemin yapt��� muazzam yemekleri b�y�k bir i�tahla be� dakikada yer bitirirdim. Ya�l� anneannem bu h�z�m� hi�bir zaman yedi doydu olarak kabul edemez her seferinde " Niye sen hi�bir �ey yemedin, be�enmedin mi " diye sorgulard�. Hatta al�n�rd� bile, ben bir t�rl�  yeterince yedi�imi anlatamazd�m. Bazen de abart�rd�m taba��m� fazla doldururdum. �zelliklede Kurban Bayram� ise o m�thi� kavurma g�z�me pek bir az gelirdi. Tepeleme dolan tabak e�er bitmemi�se masadakilerden biri, kalan� dedeme �akt�rmadan yemek zorunda kal�rd�. ��nk� dedem de tabakta yemek b�rakmaya �yle k�zard� ve �yle bir bakard� ki... Burnundan ��kacak olsa yine de ya bitirecektin ya da �akt�rmadan taba�� bir b�y���n biten taba��yla de�i�tirecektin. �imdi ne zaman taba��mda yemek b�raksam dedem akl�ma gelir zorlar�m kendimi yemek i�in.  Bu sefer yemek yoktu, �ay ve bisk�vi ikram edildi. Burada ki ziyaret de sadece otuz dakika ile bitti. 

Biz eve geldik. Ad� bayramd�. Tad�?

  : N�khet SOLAK, �stanbul, 06.12.2004                                                                                                    di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t