wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Fatma �ZD�REK

YEN� YIL ARMA�ANI

Sevgili Anac���m,

Bana her zaman g�zel arma�anlar sundun, para ve pul ile �l��lmeyen. Bu yeni y�lda da bana bundan g�zel ve anlaml� bir arma�an sunamazd�n. Sa� ve var olas�n.  

****** 

Arma�an almak harika bir �eydir. Mutlu etmedi�i hi� kimse yoktur. Arma�an vermek de �yle. Bazen arma�anlar� bilerek, bazen de fark�nda olmadan verir, al�r�z.

Bilerek al�p verdi�imiz arma�anlar y�ld�n�mlerinde, bayramda, seyranda, kitap, �i�ek, biblo, giyecek, yiyecek, kat, yat, vs. olur bazen.

Fark�nda olmayarak verilen arma�anlar her an olabilir...Bu bir g�l�c�k, g�zel bir s�z, bir s�zc�k, bilgi, ilgi, sevgi, �efkat; bir sanat eseri, �yk�, �iir, roman, an�dan vs.. �n�n�ze d���veren bir yaprak olur bazen de. 

****** 

Yeni y�la birka� dakika kala, annemle s�cac�k soban�n ba��nda oturmu�, hem ekmek yapmaya �al���yor, hem sohbet ediyor, hem de arada bir TV�ye g�z at�yoruz. 

Annem birden bire " K�z�m sana bir �ey soracakt�m " dedi.

- " Buyur anne "

- " Bu kurban bayram�nda kurban kesmek yerine, acaba kurban paras�n� Asya' daki fel�ketzedelere g�ndersek daha iyi olmaz m�? "

Okumas� yazmas� olmayan - ger�i k�rk ya��ndan sonra onu da kendi �abas� ile ��rendi - yaln�zca �slamiyet� in gere�idir olarak biliyor diye her y�l hayvanlar�n�n kesilmesine g�nl� raz� olan, ayr�ca bundan kendisine bir nevi mutluluk pay� da ��karan - oysa hayvanlar�na  en ufak bir zarar gelse bunu uzun s�re akl�ndan atamay�p �z�len, ac� �eken - anam bana ne demek istiyordu?

Bu sorusuyla, bir insan� kurtarmak, ya�atmak i�in inanc�ndan taviz vermeye haz�rd� demek ki benim g�zeller g�zeli anac���m!

- " Bundan daha g�zel bir �ey olabilir mi anac���m " dedim.

- " O zaman bir ara�t�r bakal�m en �abuk nas�l ula��r bu yard�m? "  

Evet sevgili dostlar, bana verilen en anlaml� ve en g�zel y�lba�� arma�an� bu oldu, bu y�l. 

Bu yard�m�n en �abuk ula�mas� i�in, �imdi bilenlerden ricam; daha fazla insan �lmeden � ��nk� kirlenen sular ve yok olan canl� art�klar�n�n neden olabilece�i hastal�klar y�z�nden, bu m�mk�n - acil olarak nas�l Asya' ya ula�t�rabiliriz bu yard�m�. �nerilerinizi l�tfen e - posta adresime yollay�n ki Toplulu�umuz sayfalar�n� me�gul etmeyelim.   

Sizin bize arma�an�n�z da bu sorumun yan�t�na yard�m�n�z olacak. 

******* 

Bazen insanlar�n kendi kendilerine sunduklar� arma�anlar da vard�r.

�imdi ben de kendime bir y�lba�� arma�an� sunmak i�in bir ka� dakika sonra yola ��kaca��m. Aytepe' den Yuvac�k k�y�ne do�ru gece yap�lacak bir do�a y�r�y���ne. E�er bu y�r�y�� keyifli ve ba�ar�l� ge�erse � nefesin yetmemesi gibi, gecenin karanl���nda d��mek ya da yaban hayvanlar�n� �rk�tmekten gelebilecek bir risk de olabilir bu ba�ar�y� engelleyecek - hava ya���l� oldu�u i�in ay ve y�ld�zlar g�r�nmeyecek olsa da arkada�lar�mla elimizdeki fenerlerin �����, ��k�r ki hen�z tam olarak kirletememi� oldu�umuz orman�n kokusu, belki bana bir anl�k mutluluk sa�layacak.

Bu gecenin arma�an�, sadece k�sa bir anl�k mutlulukla m� kalacak dersiniz?

Hepinize bol arma�anl� g�nler dilerim.

: Fatma �ZD�REK,  01.01.2005, 19:oo                                                                                                       di�er bir deneme i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t