wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Alp ARPAD

B�LMEK YAPMAK DE��LD�R

Bir noktada iyi ki de�il! E�er yapmak olsayd� k�t�l�klerin say�s�nda da art�� olurdu gibime geliyor. Zira, bildikleri halde yapamayan iyilerin say�s�nda da art�� var...

Bir k�sm� okumu�; �ngiliz trafi�inin bizim trafikle kar��la�t�r�ld���nda ters oldu�unu, bizim trafi�imizin simetrisinin �ngiliz trafi�i oldu�unun fark�nda. �ngiltere' de sap��lar�n� do�ru yap�yor. �lkesine d�n�yor, �ngiltere' deki gibi sapmakta mahzur g�rm�yor. T�rkiye' de trafi�in sa�dan oldu�unu biliyor ama sola d�n��lerinde iyice soldan d�nmeye �zen g�steriyor.

Bir di�eri �ngiltere' ye " Buyur! " veya  " Mil Pardon! ". Hi� g�rmemi� oralar�. Bilmiyor ama yine de sap��lar�n� bir �ngiliz gibi yap�yor. Sola d�n��ler i�ten. �ylesine i�ten al�yor ki k��eyi; i�tenlikle yap�yor sanars�n�z. Sa�a d�n��ler de d��tan! Bu ters sap��lar di�er s�r��lere de yans�yarak dayan�lmas� g�� ve do�ru s�renlerin asab�n�n bozuldu�u sinir s�nav� hailini al�yor gittik�e. Yayalara da sirayet edece�inden korkuyorum.

Halbuki �ok basit bir kural vard�r: Sa�dan trafik kullanan �lkelerde b�t�n d�n��lerde; sola d�n��leri a��ktan, sa�a d�n��leri kapal� olarak yapars�n�z. Bu bir hayati kurald�r! Yani, insan�n hayat�n� kurtar�r...

Bir bileni, bir de bilmeyeni �rnek olarak ald�k ve eminim burada bu s�r�� hatas�n� yapan her ikisini �ngiltere' ye g�nderdi�imizde orada sap��lar�n� do�ru yapacaklar ve k�rm�z�da duracaklar. Tatile geldiklerinde anlatacaklar;

- " Yok �yle oralarda! Ters bir �ey yaparsan adama deli derler valla! ".

" Peki Muhterem bey karde�im, burada �yle yapana kahraman m� derler "  diye i�inizden sormak gelir ama size " deli diye " deli gibi bakmas�ndan �ekindi�iniz i�in susar, delirir ve bir yere oturursunuz.  

Biz de burada, " peki madem  orada kurallara uymay� biliyordunuz da burada niye yapm�yordunuz " sorusuna yan�t aramaya �al���r�z. Bilip de yapamayanlar bilip de yaparak bu iki muhterem zata �rnek te�kil edece�ine, bu iki �rnek zat bilip de yapamayanlara kandil olmaya devam eder.

Bu arada ben de " ni�in bilip de yapamad���m�n nedenlerini " erteleyeyim mi, yoksa kalp s�z�s� pahas�na tekrar m� g�zden ge�ireyim ikilemi aras�nda �z�l�p dururum.

Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 17. hafta, 17.01.2005 - 23.01.2005 haftan�n konusu: B�LMEK YAPAB�LMEK DE��LD�R konusunun hat�rlatt�klar� �zerine...

: Alp ARPAD, Ankara, 18.01.2004,                                                                                                               di�er bir deneme i�in

                

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t