wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Arzu ERG�N

SOHBET DEY�P GE�MEY�N

Diyelim ki d���ncelerin tozunu ald�k. Usulca ya da parlat�p koyduk sand�ktaki yerine. Kelimeler dertle�me�e koyulur mu bu iki durumda? Biri di�erine bask�n gelme�e �al���r m�? Tozu al�nan parlat�lmak, parlat�lan da tozunun al�nmas�n� ister mi? �kisi de al�p ba��n� gider mi uzaklara? Keyifsiz c�mlelere b�rak�rlar m� yerlerini?  

         �� be� harf yan yana dizilip konmak ister ne�eli dudaklara. Sand�klar a��lmak ister sa��lmak i�in. Parlat�lanlar ve tozu al�nanlar aras�nda al��veri� ba�lar. Duygular bi�imden bi�ime girer. Kimi zaman ittifak kurar co�makla kimi zaman ac�mas�zca unutulur. Ya bizler? Bizler, ne kadar s�reyle veya nas�l bi�imlendiriyoruz duygular�m�z�? Harfleri dizerken, kullan�rken, se�erken, kendimize g�sterdi�imiz �zenin ne kadar�n� onlara veriyoruz? �zneyi, nesneyi, y�klemi c�mlede hangi hislerimizle g�revlendiriyoruz?

         K�lavuzumuzu belirliyoruz ifadelerimizde. �fadelerimiz de uzatmadan ekliyor gerekeni:

� Kelimelerin tekrar� amac�nda; ince belliden �ay m�, mangalda bak�rdan kahve mi? �ay kahve bahane, sohbet olsun �ahane ! �

 

  : Arzu ERG�N, �ardak alt�, �n�n� �niversitesi, Malatya, 1998 �lkbahar�                                       di�er bir deneme i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t