wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Kaptan Ali

HESAP

Ara s�ra memleketime geldi�imde tan�yam�yorum. Hi�bir yazar, hi�bir fikir adam� k���klerin �zerinde durmuyorlar. Kaleme bile alm�yorlar. Onlar almay�nca kimsenin de haberi olmuyor. Zaten baz� yazarlar� hi� anlamam. Her �eyleri tamamm�� gibi yazarlar! Baz� de�i�iklikler baya�� rahats�z edici bir h�l alm��. ��te kendisi olduk�a k���k ama �z sayg�l� insanlar i�in b�y�k ve �nemli bir nokta: Bah�i� ars�zl���! Oturarak bir �ey yiyorsunuz. Hesap 9 ile 20 TL aras�nda geliyor. Bah�i� vermenin yaz�l� olmayan kanunu y�zde ondur! Aman vermeye mecbursunuz anlam� ��kmas�n! Bah�i�, memnun kal�n�rsa verilir yoksa verilmez! Diyelim vereceksiniz, y�zde s�f�rla y�zden on aras�d�r. Yani en �ok y�zde ondur. �ok memnun kald�ysan�z y�zde on be� olabilir. Garsona vermek i�in paran�z� bozman�z� istiyorsunuz. Varsayal�m, on lira verdiniz. Normal olarak �st�n�n bir b�t�n be� bir de bozulmu� be� lira olarak gelmesi gerekir. Adam size iki be� lira getiriyor. Nerden baksan�z 9 TL ile 20 TL aras� bah�i�i, 90 kuru�la 2 lira olmas� gerekir. Sizin 5 lira b�rakman�z� istiyor. Sonra anla��l�yor ki 1 liras� da bol!  

Bu bir kez de�il, �ok defa tekrarlan�nca beni �zd�. Daha �nceki y�llar� an�msad�m. Arkada�lar�m� an�msad�m. Kendimi an�msad�m. �lkokulda, ortaokuldayken tatil �al��malar�m�zda ilk bah�i�imiz verildi�i zaman utanc�ndan a�layanlar�m�z� hat�rlad�m. O g�nler �ok zengindi�

: Kaptan Ali,  Cape Town, 08.01.2009, 23: 53                                                           di�er bir deneme i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t