wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: G�kt�rk DEM�REL

ManTIK ve SAYGI

M�nazara, herhangi bir konuda farkl� g�r��lerin mant�k y�r�tmesi, bu g�r��lerin tezler, olaylar, istatistiksel bilgilerlerle savunulmas�d�r. Bu bilimsel tan�mlamadan asl�nda �ok b�y�k boyutlarda sonu�lar ��karmak olas�. Dikkat edecek olursak tan�m�n i�inde hi�bir �st�nl��� kabul ettirme, kavga, ya da benim ille de benim dedi�im ibaresi yok. Benim bu tan�mdan ��kard���m, m�nazaran�n yaln�zca benimsenen g�r���n mant�k ve bilim �er�evesinde savunulan bir platform oldu�udur. Bunun i�inde elbette bir kar��t g�r�� var ve herkes kendi d���ncesinin do�rulu�unu kabul ettirmek ister. Yaln�z, bana g�re bu bir �st�nl�k kavgas� olmamal�. Farkl� kesimlerden olu�an bir karar makam� olmal�. Yani sonucu kamu vicdan� belirlemeli. Neticede en sa�l�kl� sonucu b�ylesi bir ortamda sa�layabiliriz..

Bunlar� yazarken b�ylesi �a�da� tart��ma ortamlar�na ne kadar ihtiyac�m�z oldu�unu d���nd�m. Toplumun genelinde var olan sabit fikirli olma ve ben hep hakl�y�m bencilli�ine bak�nca bu t�r �a�da� ortamlar�n temele yay�lmas� gerekti�i apa��k ortaya ��k�yor. 

T�m fikirlerin mant�k ve sayg� �er�evesinde tart���ld��� kavga ve bencilli�in olmad��� bir toplum yarat�c� ve ileri olmaz m�yd�?

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 24. hafta, 07.03.2005 - 13.03.2005 haftan�n konusu: " M�nazara " " Benim Dediklerim Do�rudur " un tan�tlanma kavgas� m�d�r? konusu �zerine...

:  G�kt�rk DEM�REL, �zmir, 12.03.2005                                                                                         di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t