wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: �clal G�NAYDIN

GAZ�ANTEP' den sevg�leR

Merhabalar;

Son y�llarda en �z�ld���m �ey gen�lerin sohbet etmemesi. Oysa insanlar�n birbiriyle sohbet etti�i ve arkas�nda bir dolu sevdi�i insanlar�n oldu�unu bilmesi kadar g�zel bir mutluluk yok bence. Her �eye sahip olma �abas� alm�� ba��n� gidiyor. Bu arada unutulan ve biriktirilmemi� dost eksikli�iyle  ba� ba�a kal�vermek. Bence her anne baba �ocu�una �nce para, de�il dost biriktirmeyi ��retmeli. 

Yaz�lar�m� s�rf bunun i�in de payla�may� istiyorum. Dostlu�u, sevgiyi, arkada�l��� ve hayat� fark etmeyi; Umar�m yaz�lar�mda bu s�cakl��� g�r�rs�n�z. Mutluluk kafam�za koydu�umuz kadard�r. Kafam�za �ok mutluluk koyup �ok mutlu olal�m. 

Babam ge�en y�l yedi ayl�k yo�un bak�m d�neminden sonra vefat etti. O ve onlar�n nesli i�leri vatan sevgisi dolu, Atat�rk��, onun devrim ve ilkelerine sonuna kadar ba�l� ayd�n d�r�st insanlard�. Onlar�n �ocuklar� olmaktan her zaman gurur duyduk. A�a��da, onun �ok sevdi�i ve bu g�n �anakkale zaferinin y�l d�n�m� nedeniyle, hep g�zleri dolarak okudu�u bu �iiri aktarmak istiyorum;

Dediler yok baban.

Baban� ald� vatan.

Me�er burada yatan senmi�sin babac���m.

 

Davullar �ala �ala

K�yl� d�k�ld� yola

Ne g�zeldi alayla gidi�in babac���m.

 

Sen askerde kald�n diye anam u�rad� derde

Bu tenha tepelerde

Ne i�in babac���m.  

( Bu �iirin yazar�n� tam hat�rlam�yordu. �mer Seyfettin, ya da Kem�lettin TU�CU olabilir diyordu. Yanl�� aktard�ysam �z�r dilerim. San�yorum �ehitli�i ziyaret eden bir gencin dizeleri )

Selam ve sevgilerimle... 

:  �clal G�NAYDIN,  Gaziantep, 18 Mart 2005, Cuma, 08:49                                                                    di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t