wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: G�kt�rk DEM�REL

�LAH� ADALET

Her saniye d�nyan�n her b�lgesinde �ok de�i�ik k�lt�rlerin varoldu�u �ok uzak yerlerde �ok say�da insan d�nyaya geliyor. Bu insanlar daha sonra �ok farkl� tarzlarda bamba�ka d�nyalarda yeti�tiriliyor ve sonucunda birbirlerine hi� benzemeyen insanlar haline geliyorlar. Ama hepsinde ortak olan onlarca �zellik var. Bunlar�n belki de en bask�n olan� kendisi i�in en iyiyi ke�fetmek. Bu o kadar bask�n bir �zellik ki; insano�lu i�in do�ruyu edinmekten bile daha �nemli.

Belki de hayattaki b�t�n zorluklar bu i�g�d� sayesinde kar��m�za ��k�yor. Peki ama iyiyi bulmak ve onu edinmek neden zor? Asl�nda bunu �ok basit bir ekonomik denklem olarak a��klayabiliriz. D�nyada �ok say�da insan var ve o insanlar iyilikleri payla�mak i�in rekabete giriyorlar; dolay�s� ile iyiyi edinmek zorla��yor.

Ancak olay bu kadar basit ve ac�mas�z olmamal�. En basit olarak her insan i�in iyinin tan�m�n�n farkl� oldu�unu s�yleyebiliriz. �nsanlar kendileri i�in en iyiyi istemek ortak paydas�nda birle�iyorlar, fakat herkes i�in en iyi olan �ey �ok farkl�.

O halde iyiyi edinmeyi zor yapan �ey nedir? Neden herkes kendisi i�in en iyi olan� bulam�yor? �o�umuz bunu a��klamak i�in �lahi bir adaletin varl���na inan�r�z. Yani iyiyi edinmek i�in ilk �nce onu hak etmemiz gerekir. Daha sonra zaten �lahi adalet bize iyileri sunacakt�r.

�te yandan bu iyimser g�r��e ba�lanarak hayat�n ger�ekli�ini reddetmi� olmuyor muyuz? Nice iyilikler yap�p da hak etti�i iyiye ula�amayanlar�m�z hi� yok mudur? A��k�as� ben bu i�in i�inden ��kamad�m.

Ne dersiniz en iyisi �lahi Adalet' in bize hak etti�imiz iyilikleri verece�ini ummak de�il mi? B�ylece en az�ndan iyiyi hak etmek i�in iyiliklere y�neliriz..

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 34. hafta, 16.05.2005 - 22.05.2005 haftan�n konusu: �Y� �EYLER N���N DAHA ZOR �zerine..

: G�kt�rk DEM�REL,  Ankara, 22.05.2005, 15:41                                                                         di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t