wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: G�kt�rk DEM�REL

�ZELE�T�R�

Bana g�re kutlamak bir k�lt�r meselesidir. Daha da fazlas� bir birikim i�idir ve �ok ciddiye al�nmas� gerekir. Her �ey kutlanmay� hak etmez; hak edenler de hak etti�i gibi kutlanmal�d�r. Bu sayede bir olaya ya da bir ki�iye verilen de�er g�sterilir. En basit bir y�ld�n�m�nden en �nemli d�n�m noktalar�na kadar ayn� �nem verilerek yap�lmal�d�r kutlamalar.

Toplumlar, farkl� k�lt�r birikimleri olmas� nedeniyle farkl� tarzda kutlamalar yaparlar.

Benim fikrimce, bu noktada biz bir �zele�tiriyi fazlas�yla hak ediyoruz. Sadece bir �rnekle bunu kan�tlamak m�mk�n. Art�k fel�ket boyutlar�na varan ma� kutlamalar�nda ya�anan ac� olaylardan bahsediyorum...

Ba�ta da belirtti�im gibi kutlamak bir k�lt�r meselesi ve bizim gibi binlerce y�ll�k bir k�lt�r miras�yla �v�nen bir toplumun bu durumda olmas� ger�ekten �ok �a��rt�c� ve �ok ac�. Birka� tane densiz her toplumda bulunabilir diyebilirsiniz. Do�ru ama yine de bize yak��m�yor.

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 35. hafta, 23.05.2005 - 29.05.2005 haftan�n konusu: KUTLAMA �zerine..

: G�kt�rk DEM�REL,  Ankara, 28.05.2005, 14:18                                                                         di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t