wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: G�kt�rk DEM�REL

BASAMAK

Baz� g�nler sabah kalkt���m�zda i�imizde nedensiz bir mutsuzluk hissederiz. Belki daha �nce ya�ad���m�z k�t� bir olay�n bilin�alt�m�za yans�mas�d�r bu; belki de genel olarak ya�am�m�zdaki olumsuzluklardan bunalm��l���m�z�n bir g�stergesi... Neden ne olursa olsun, i�in �z� a��kt�r. Hayat�m�zdaki olumlu y�nleri g�z ard� ediyoruzdur, onun yerine belki de �ok basit olumsuzluklar� �n plana ��kar�yoruzdur. Hepimizin ortak noktas�d�r bu: basit olumsuzluklar� i�inden ��k�lmaz bir hale getirmek. Oysa kim olursak olal�m hepimizin hayat�nda g�rmedi�imiz (g�remedi�imiz ) bir dolu olumlu y�nler vard�r. �stedi�i i�i bulamamaktan, hak etti�i standard� yakalayamamaktan yak�nanlar�m�z, sahip oldu�u mutlu aileyi g�z ard� ediyordur. Oysa ya�amdan keyif alman�n yolu tektir: basit olumsuzluklar� engel de�il de birer basamak olarak g�rmek ve onlara tak�lmamak; ve elimizdekilerin de�erini bilip onlara sahip ��kmak...

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 38. hafta, 13.06.2005 - 19.06.2005 haftan�n konusu: " BAS�TLERDE TAKILDIK " hat�rlatt�klar� �zerine..

: G�kt�rk DEM�REL,  Ankara, 19.06.2005,                                                                     di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t