wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: �ahin TORUN

AYNANIN SIRTINDA G�R�NEN...

Ger�e�in k�r�ld��� yerde ba�lar �iir... 

Ger�e�i k�ran ve o k�r�lma an�na kadar ger�ek ad�na birikmi� ne kadar ya�anm��l�k varsa onlara bir i�erik ve hakiki g�r�nebilirlik kazand�ran kocaman aynan�n ad�d�r �iir. Tasarlanmadan, �yle oldu�u i�in �yle olan ya da her ne ise o olan b�t�n bu birikime kazand�rd��� i�erikle ayna olu� s�reci bir ba�ka anlamda da aynaya akseden, oradan yay�larak tan�nabilen g�r�n�m i�in sadece o aynada bulunabilecek bir imkan�n g�sterili�idir. 

Ayna, �iirin birikmi� olana d�n�k taraf�, birikenin salt statik bir evrende ger�ekle�meyip, olma s�reci, olmu�lu�u ve muhtemel olabilirlikleriyle, aynaya bakanlara ne kadar da �enlikli bir halde vuku buldu�unu g�sterir. 

Bir y�z�yle her zaman hayata d�n�k bir cephede duran �iirin bu y�z� olana��n kullan�lm�� hali, s�rt�n�n d�n�k oldu�u yer ise olabilirlik, yani gelecektir. 

Bu haliyle de bir olabilirlikler toplam� olarak gelece�i g�stermekten �te, gelece�i haz�rlayan, kendine has bir gelecekten �ok olacak olanlar� b�t�n�yle i�eren bir gelece�i gelmeden �nce olu�turan t�m imgelerin - umudun, hasretin, tutkunun, a�k�nl���n ve g���s �eperini zorlayan y�re�in �����n�, �s�s�n� - siyah s�rt�yla ta��y�p getiren ve onu bir y�k olmakla beraber kendi kendini yakarak i� enerjiye �eviren organizman�n ad�d�r �iir... 

Olana��n son noktas�ndaki gelece�in enerjisini k�rarak, sadece kar��s�nda duranlar�n g�rebilecekleri bu b�y�k organizma bir ba�ka deyi�le de vaktin Araf� �nda durarak deyi�in, demenin b�t�n tonlar�n� kullan�p, insano�luna �reyebilme ve �retebilme yetene�ini hat�rlatman�n  yan�nda akl�n hizaland�rmas�yla olanak s�n�rlar� i�erisinde duran gelecekten ta��d��� haberlerle de bir bildirici oldu�unu a��k eder... 

Ve... Hakikat bu a��kl�k i�erisinde b�t�n ��plakl���yla ���ldar ve ge�er... 

�iirin siyah s�rt�nda getirdi�i bir �te haldir bu ger�e�in ���lt�s�yla g�r�len... Yaln�zca �yle s�ylendi�i ya da �yle bilindi�i i�in de�il; �o�ulla�madan, tutkudan, esrimeden ve �st�nde bir yerlerde de�il yan�nda getirdi�i, ak�l ve bilgiden farkl� olarak hem onlara de�in hem de onlardan �zg�r bir �te haldir... 

�iirle bilinmesi gerekmeyen halin gere�inden fazla ak�lla bilinen s�n�rlar� da i�te bu kendinden �zg�r �iir at�yla ge�ilebilir... 

Akl�n ayd�nlatt��� ���k ancak bir y�resine d��t��� ger�ek kadar ger�ek olan bir ger�e�i ��karabilir ortaya... Oysa gerilerde bir yerde koskoca bir karanl�k b�y�t�lmektedir ve bu b�y�k karanl���n ke�fi sonucundad�r ki, ak�l d��t���, d���r�ld��� yerin, y�renin s�n�rlar�na �ekilir... 

Ak�lla yay�lan g�ndeli�in kokusu �iirle ��kar ortaya ve bu kokuyla da �iir ancak � ... �iirsel olarak bulunabilece�imiz... � ve ancak bu bulunu� sonucunda anlam kazand�rabilece�imiz bir yery�z�nde bizi insanca m�mk�n olu�un en anlaml� hali olan � �iir olarak duru�� a � �a��r�r. Yorumlanm�� bi�imiyle ger�ek ilk kayb�n�, hakikat olu�un kendili�ine kat�lan hakikatler karma�as�nda ya�ayacakt�r. Yorumlanm�� ya da yorumlanmaya a��lm�� ger�ek, s�z�lmekten �ok didiklenmi� bir  hakikat olarak Logos� un evreninde anlaml�d�r ancak. Ak�l sahiplerinin ���len � lerindeki ve onlar�n � Devlet � lerindeki yeri neresi olursa olsun, insanl���n h�zl�, usta bir kaydedicisi olarak �iir, onlar�n daha ne zaman s�yleyeceklerini bile bilemedikleri s�z� �� ... sanki karanl�k bir u�urumdan, bir duvar�n ard�ndan ��k�p gelen, haberci ku�lar gibi... �� neresi oldu�u bilinemese de tam orta yerinde durulan bir d�nyan�n kendi seyrine dald��� aynan�n s�rt�na kal�c� olmas�n� sa�lar. 

Ak�l Ger�e�i tan�mlar... �iir akl�n tan�mlamaya �al��t��� ger�e�i alg�lar ve kal�c� k�lar ve s�rt�m�zda ta��n�p bize y�k olmas�ndan �te omuz ba�lar�m�z� �pe �pe kanatlar�m�z olmas�n� sa�lar. 

Felsefenin y�klenmeye u�ra�t��� ger�ek, �iirin kanad�d�r... 

Kanatlar� ger�ekle i�lenmi�tir �iirin... 

Ve ne heyecanl�, ne k��k�rt�c� bir �eydir hakikatle i�lenmi� kanatlarla olu�� un ve � ol... � un kesinli�ine u�mak...

: �ahin TORUN,  Erzurum, May�s 2005                                                                    di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t