wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Emel BAYKARA

G�Z G�LLER�

�u mevsimi severim diyemem, her mevsim kendi i�inde g�zeldir. Yine de itiraf etmem gerekirse, sonbahar ba�ka bir g�zeldir. �evredeki a�a�larda yapraklar d�k�lm��t�r, r�zgar eser, ya�mur ya�ar. Sonbahar denilince gen� bir k�z akl�ma gelir. Uzun sa�lar� r�zg�rda dalgalanan, ya�an ya�murlar�n i�inde kaybolan ve dal�ndan d��en her bir yaprakta yaln�zl���, k�rg�nl���, umutsuzlu�u bulan ve �zerinde kurumu� kalm�� olan ac�lar�n� yapraklarda g�ren bir gen� k�z hayal ederim. Ya�murun ya�mas� g�zya�lar�n� saklayabildi�i belki de tek and�r. Ve umutsuz bir a�k� anlatan bir mevsim. Kar��l�ks�z, platonik bir a�k�  

Sonbaharda do�du�um i�in mi bilinmez, ba�ka ya�ar�m sonbahar�. Ne ya�ad�klar�mla ilgisi vard�r, ne de ya�amad�klar�mla, daima bir h�z�n vard�r i�imde. Hele sonbaharda bay�l�r�m cam kenar�nda durmaya, elimde kahvem m�zik dinlemeye. Ya�mur damlalar� vururken cama, kahvenin buhar� yukar� do�ru ��karken ve kahve kokusu burnumda ho� bir etki b�rak�rken. ��imdeki h�zn� yakalad���m t�m �ark�lar benimdir; �ark�larda ben var�md�r.  

�rne�in; hat�rlar�m bir keresinde G�ktan isimli bir �ark�c� yeni kaset ��karm��t�, �ark�s�n�n bir yerinde ��yle diyordu: � Mevsimlerden sonbaharday�m � . Evet hep sonbaharday�m belki de d�k�len yapraklar �rne�i� 

Her yaprak bir ac�, bir g�zya��, bir �l�m, bir hayat, bir umudun biti�iydi. Belki de kavu�amamakt�, do�makt� ama var olamamakt�. Hani �u eski pikaplardan ��kan na�melerin renkleriydi, akl�mda kalan� � Elbet bir g�n bulu�aca��z, bu b�yle yar�m kalmayacak, ikimizin de sa�lar�nda ak, �yle durup bak�ca��z...�  Eski na�melerdir, sonbahara yak��an� 

Kavu�amayan sevgililer, biten a�klar ve a�layan insanlar, �zveriyle seven, sevgilisinin iyili�i i�in onu terk eden kad�n ve erkeklerle dolu olan  h�z�nl� bir  a�k hik�yesini i�inde saklayan bir sonbahar�n m�zi�idir o.  

Eski zaman nineleri gibi oldu�umu hayal ederim bazen. Sallanan sandalyem de, pikab�m yan�mda, elimde �rg�m, mevsimlerden sonbahar. Ya�mur damlalar� cama vurup ritim tutarken, kahvem pikab�m�n yan�nda durup buhar�n� ��kar�rken, g�zlerimde nem, k���k mendilim dizlerimin �st�nde arada bir onunla g�zlerimi silip dururken, na�melerin aras�nda titreyen bedenimle hayal ederim. �alan na�mede kaybolurdum; G�z g�lleri gibiyim, hi� bahar ya�amad�m. Ya sevmeyi bilmedim y�llarca, ya sevince ge� kald�m. �imdi delicesine sevmek istesem bile, sonbahar  sisi ��km�� �st�me sevincim buruk yine � �  

T�rk filmi gibi ya�anan sahneler vard�r bu mevsimde. �rne�in; bir kad�n �l�m d��e�inde, sonsuzlu�a giderken, b�rakt��� sevgilisine; � Kapat g�zlerini kimse g�rmesin, yaln�z benim i�in bak ye�il ye�il� demesi� Adam odan�n penceresinden g�rd��� a�ac�n son yapra��n�n yere d��t���n� fark eder, sevdi�i kad�n da g�zlerini kapar o an. Adam h��k�r�klara bo�ulur. Ve kalbindeki ac�ya dayanamaz, �l�m onu da yan�na al�r. Adam kad�na verdi�i s�z� tutar, g�zlerini kapar. Yaln�zca kad�n onun g�zlerini g�rm��t�r� 

Kad�n sevdi�i erkekten �ocu�u olsun istiyordu, adamsa istemiyordu. Kad�n olmas� i�in yalvard�, adam �ok gaddard�, belki de kad�n� sevmiyordu. Kad�n k�rg�nd�, kendini vurdu yollara. Mevsimlerden sonbahard�, yapraklar yerlerdeydi, en az a�a�lar kadar ��plak, a��k ve net bir dilekti onun ki� Kad�n uzun elbisesini yere s�re s�re gidiyordu, t�pk� peri k�z� gibi� D�k�len yapraklar aras�nda, ��plak ayakla y�r�yordu, r�zgar  uzun siyah sa�lar�n� ok�uyordu. Kad�n�n g�zlerinde ya� vard�, g�nl�nde cam k�r�klar�� Bat�yordu, can� kan�yordu. Sevdi�i erke�i terk etmi�ti, ��nk� yalanlarla onu oyalam��, kand�rm�� ve k�rm��t�. Yol boyunca �u �ark� vard� dilinde;

 � Senden bana ne kald�,bir hat�rdan ba�ka. Bir daha geri d�nmem yalan katt���n a�ka, kalbimi k�ra k�ra b�rakt�n bir hat�ra, g�nah�n� yalanc� dudaklar�nda ara... �

Adam ko�mu� kad�na yeti�mi�ti, omuzdan tutup �ekmi�, � istiyorum, ger�ekten! � demi�ti, bu sefer adam yalvarm��t�. Kad�n ac�mas�z, nefretle, y�k�lan gururuyla;

� G�z ya�lar�n bo�una, d��mem art�k pe�ine. Yans�n y�re�in, yans�n� �imdi de bende s�ra, kalbimi k�ra k�ra��

Ve kad�n ��plak a�a�lar�n aras�nda, bir peri gibi kayboldu. Adam anlad� ki, ne yapsa o eski peri k�z�n� g�remeyecekti, kaybetti�ini anlad�. 

��te sonbahar h�z�nl� bir�ok a�k�n, ger�e�in, oyunun sahnelendi�i h�z�nl� bir mevsimdir.

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 43. hafta, 18.07.2005 - 24.07.2005 haftan�n konusu: " EN SEVD���N�Z MEVS�M ve ONA EN UYGUN M�Z�K deyince..., "

: Emel BAYKARA, �stanbul, 20.07 2005, 14:22                                                                    di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t