wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Bahattin ASLAN

�U HA�NL�K MESELES� TATSIZ DEN�LEMEZ: �OK ACI !..

 

 Vahdettin bir hain mi de�il mi sorusuyla yeni bir g�ndem olu�turmak bana hi� yad�rgat�c� gelmedi.

 

Bir b�y�k oyun, kurallar�na uyularak oynan�yor. Peki bu oyunu izlemek durumundaki bizlere ne oluyor? Bizim rol�m�z de birbirimize d��mek, birbirimizle u�ra�mak, enerjimizi birbirimizde s�f�rlamak; bo�lu�a d���nce de ba�ka m�knat�slar�n �ekim alan�nda yeni y�r�ngelerde dolan�p durmak. Akl�m�z ba��m�zdan gittikten sonra ne uzat�rlarsa okuruz, ne s�ylerlerse tekrarlar�z. Bunal�mlar, ��z�ms�zl�kler �ok �ey telkin eder ayaklar�n�z yerden kesilmi�se ve en �nemlisi k�klerinizden kopmu�san�z. Kendi g�c�ne yabanc�la�man�n, kendi kendinden s�yr�lman�n do�al sonucudur bu olanlar.

 

Atat�rk 17 Mart 1920 tarihinde BANDIRMA�DA 14� �NC� KOLORDU KOMUTANI YUSUF �ZZET PA�A� ya �u genelgeyi ( ATAT�RK��N KURTULU� SAVA�I YAZI�MALARI II, Mustafa ONAR ) g�nderiyor:

 

1- �stanbul� la resmi ve �zel b�t�n telgraf g�r��meleri ve telgraf memurlar�n�n kendiliklerinden gizli g�r��meleri yasakt�r. �zel olarak �stanbul� dan d��man bildirimleri al�p Anadolu�ya yayanlar ve Anadolu haberle�melerini �stanbul� a verenler casus say�larak, bu eylemlerin ger�ekle�mesi durumunda ivedilikle ve sert�e cezaland�r�lacaklard�r. Bu bildirimin b�t�n ilgili ba�m�d�rlerce duyurularak durumun bildirilmesi dilenir.

2- Bu telgraf b�t�n il ve kolordu komutanlar� ile ba��ms�z sancaklara ve Posta - Telgraf Ba�m�d�rlerine �ekilmi�tir.

 

HTVD, say� 22, belge 567.    Temsilciler Kurulu Ad�na Mustafa Kemal

 

Ad� ge�en eserin birinci cildi bir ba�ka yalan� ��r�ten belge ve bilgiler sunuyor. Ne diyorlar? Vahdettin Atat�rk� � korumu�, Atat�rk�� yurdu kurtars�n diye Samsun� a g�ndermi�, hem de bilmem ka� bin alt�n vererek. Ge�iniz bunlar�...

 

Atat�rk� �n Vahdettin� le daha veliahtl���ndan tan��t�klar�, Vahdettin� in maiyetinde Almanya ba�ta olmak �zere birka� �lkeye askeri ziyaretlerde bulundu�u, I. d�nya sava��n�n �nl� komutanlar�yla bu arada sohbet etti�i, tart��t��� do�rudur. Y�ld�r�m Ordular� grubundaki g�revi s�ras�nda ve sonras�nda �stanbul� da birka� kez Mustafa Kemal� in randevu talebi �zerine g�r��t�kleri de do�rudur. Hatta, Vahdettin padi�ah oldu�unda Mustafa Kemal� in, kendisine Ba�komutanl�k Vekaleti yerine Ba�komutanl�k Genelkurmay Vekaleti ihdas edilmesini Atat�rk� �n �nerdi�i de do�rudur. Yani ili�kilerinde i�in ba��ndan itibaren bir ihanet ortam�n� i�aret ediyor de�iliz. Do�rular�yla, yanl��lar�yla bir memleket �ok y�nl� sava�lar�n ate�i alt�nda y�netilmektedir. �yle ki, Mustafa Kemal bu k�z�lca k�yamet i�inde Samsun� a ��kmadan 8 ay kadar �nce, kurulacak yeni kabinenin Sadrazam� Ahmet �zzet Pa�a� ya Halep� ten bir telgraf �ekerek, kabinede Harbiye Naz�rl���� n�n kendisine verilmesini istemi�tir. ( ATAT�RK ARA�TIRMA MERKEZ�. DO�UMUNDAN �L�M�NE KADAR KAYNAK�ALI ATAT�RK G�NL���. Prof. Dr. UTKAN KOCAT�RK ) Demem o ki, Vahdettin� in padi�ahl���ndaki kabinede Harbiye Naz�rl���� na talip olan Mustafa Kemal, g�rd��� her yanl��a ba�tan itibaren m�dahale tabiat�nda bir komutand�r. Birikimlidir, beceriklidir, yurtseverdir, ulusseverdir.

 

�u alt�n meselesine yeniden d�nelim;

 

Mustafa Kemal, Dokuzuncu Ordu Birlikleri M�fetti�li�i i�ini t�m ayr�nt�lar� hesaplay�p kotarm�� ancak hen�z yola ��km�� de�ildir. ��nk� elde para yoktur. Soyundu�u b�y�k i�in bir �nemli gere�i olarak M�fetti�lik Kararg�h� Personelinin �� ayl�k �deneklerini yan�nda g�t�rmek istemektedir. Talepte bulunmu� ancak sonu� alamam��t�r.

 

13 May�s 1919�da Sava� ��leri Bakanl����na hitaben �u � �neriyi � takdim eder:

 

1. 7 May�s 1919 g�n ve 7 say�l� yaz�mla M�fetti�lik Kararg�h� Personelinin �� ayl�k ola�an �deneklerinin �imdiden ve buradan verilmesi gere�ini dilemi�tim. �lgili dairece daha sonu�land�r�lmam��t�r.

2. Ola�an�st� harcamalar M�fetti�lik�e onayland�ktan sonra kabul edilmesi 06.05.1919 g�n ve ( 5 ) say�l� yaz� ile dilenmesine kar��n daha bir karar verilememi�tir. Bu karar�n verilmesiyle birlikte avans olarak bir miktar �dene�in verilmesi do�ald�r.

3. En az iki binek otomobili gerektir. Bu da sa�lanamam��t�r.

4. Kendime ili�kin �denekle Kararg�h�n sava� d�nemi kararg�h� olarak kabul� konusundaki 12.05.1919 g�n ve ( 12 ) say�l� yaz�m da daha yeni i�lem g�r�yor.

Yukar�da bulunan maddeler sonu�land�r�ld�ktan ve dolay�s� ile buyru�umdaki �stsubay ve subaylar�n haz�rl�klar�n� yapmak ve ailelerinin gereksinimlerini sa�lamak gibi durumlar�n gerektirdi�i �dene�i ger�ek olarak verme olana�a kesinle�tikten sonra hareket olunaca�� bellidir.

Bu i�ler i�in bir haftadan beri Kararg�h�m�n �stsubay ve subaylar� kendileri u�ra�t�klar�ndan bir an �nce bu i�in sona erdirilmesini �nemli dilerim �

 

     Dokuzuncu Ordu Birlikler

M�fetti�i, Fahri Yaveri

          Hazreti �ehriyari, Tu�general

                                                                           Mustafa Kemal

 

Yorum gerektirmeyecek kadar a��kt�r durum. M�fetti�lik i�ini kopara kopara alm��, tedbirlerini de alm�� ve yola koyulmu�tur Mustafa Kemal. Zaten an�msanaca�� �zere daha yola ��k���n�n otuzuncu g�n� �stanbul� a geri �a�r�lm��t�r. Niye �a�r�ld���n� merak eden var m� bilmem!..

: Bahattin ASLAN,   19.07 2005, 11:20                                                                     di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t