wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: G�kt�rk DEM�REL

BAKI�

 

�stanbul, kl�sik, ama do�ru bir anlat�mla; r�ya gibi bir KENT. Masal gibi bir manzara var burada y�llard�r. Oturup Kanl�ca' da o e�siz yo�urdu tadarken, kar��s�ndaki manzarayla b�y�lenen ka� nesil ge�ti acaba? Zaman ge�tik�e manzaraya eklenen yeni YOLlar, K�PR�ler kimilerine g�re bu manzaray� �irkinle�tirse de ben �yle d���nm�yorum. 

G�zelli�in, tarihin, uygarl���n bu kadar yo�unla�t�r�lm�� hali bana yine de hep keyif veriyor. �stelik, herkese hitap eden bir g�zelliktir bu. Y�llard�r bu g�zelli�e �ahit olmu� bir Cumhuriyet Han�mefendisi de SEFA s�r�yor bu g�zellikte; yeni yetme bir �IRFINTI da... 

Herkesin g�z�nde, g�nl�nde ba�ka bir �stanbul var. Farkl� anlay��lar, de�i�ik k�lt�rler hayranl�k ortak paydas�nda birle�iyor bu g�zellik kar��s�nda. ��, yaln�zca bunca g�zelli�in i�inden kendinize en uygununu se�mekte bitiyor...

: G�kt�rk DEM�REL,   Ankara, 06.08 2005, 15:39                                                                   di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t