wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Tu��e BALCI

HAYALLER

Mutlu ve umutlu yaz�lar� �ok severim. Hayat�n kayna��d�r umutlar, hayaller. Umut etmek ve hayal kurmak ger�ekle�tirece�imiz her i�in ba�lang�c�d�r. Hayal etmedi�iniz hi�bir i�i ger�ekle�tiremezsiniz. ��yle bir koltukta kayk�larak oturup, g�zlerinizi kapat�p hayallere dald���n�z olur mu sizin? Ben s�kl�kla yapar�m bunu. Bazen g�rmedi�im bir yere geziye gitmek, bazen i�imle ilgili ba�armak istedi�im bir konu, bazen da sevdi�imle beraber yapmak istedi�im �eyler hayallerimi s�sler... Daha sonra bunlar� nas�l ger�ekle�tirebilece�imi d���n�r�m. Bunlar da yine hayalin bir par�as�d�r asl�nda. Kendimi �yle bir haz�rlar�m ki bazen ger�ekle�tiklerinde, ayn� �eyleri bir daha ya��yormu�um gibi gelir ve hafif bir g�l�mseme yay�l�r dudaklar�ma..

Hayalleri olmal� insan�n. Olmazsa ya�ayamaz, susuz bir �i�e�e d�ner hayal edemeyen insan. Ya�am� s�r�kler durur s�rt�nda a��r bir y�k gibi. Ya�ad�klar�ndan da zevk alamaz, hayal etmemi� ki onlar�... Ba��na geleni s�rpriz gibi alg�lar. Ama hepsi odur i�te. Derinli�ine g�remez, ya�ayamaz. Oysa hayallerinin birazc��� ger�ekle�ti�inde insan�n i�indeki umut ����� daha da ilerisini g�sterir... Daha da �okla��r, yo�unla��r, somutla��r, dalga dalga yay�l�r ve sanki hayal ettiklerinin t�m� ger�ekle�ecekmi� gibi gelir... 

Her sabah " bug�n g�zel bir g�n olacak " diye ba�lar�m g�ne... Oysa bilirim o g�n beni ne zorluklar�n bekledi�ini, a�mam, ��zmem gereken ne �ok sorun oldu�unu. Ama bu �ekilde g�ne ba�lad���mda zorluklar�n �stesinden daha kolay geldi�imi de bilirim. " Ba�arabilirim " dedi�inizde ba�arma olas�l���n�z her zaman daha y�ksektir. Fark�nda olmadan her dakika �e�itli se�enekleri de�erlendiriyoruz. Bu se�imlerin hepsini bilin�li olarak yapm�yoruz. Sabah yataktan kalkarken ba�l�yor daha. Yatmaya devam etti�inizde g�zel bir g�n� ka��r�yorsunuzdur ama se�iminiz dinlenmekten yanad�r. �ay i�iyorsan�z kahveyi ka��rd�n�z demektir o an i�in. Bunun gibi umutlu ve umutsuz olmak aras�nda da ben �o�u zaman umutlu olmay� se�iyorum. Her zaman de�il ne yaz�k ki� �o�u zaman. O y�zden biliyorum umutlu oldu�umda neleri, nas�l ba�ard���m�...

Hayallerin bir iyi taraf� da hi� bitmemeleridir. Ger�ekle�tirdik�e yenileri al�r eskilerin yerini. Hep bir �eyler vard�r ula�mak istedi�imiz... hep ... hep. Bitmez ki, sonsuzdur. Ama hayal etmeyi de bilmek laz�md�r. Olmayacak �eyleri hayal etmek durduk yere umutlar�m�z�n k�r�lmas�na yol a�ar. O y�zden ben hep ula�abilece�im �eyleri hayal etmeye �al���r�m. Ger�ekle�tirdi�imde de �ok sevinirim. S�rpriz de�ildir benim i�in bunlar, benim ba�ard���m �eylerdir. B�y�k hayallerim de vard�r elbet. Onlar� da g�zlerimi kapad���mda bir film izler gibi ya�ar�m, ho�uma gider bu benim. Kahraman� oldu�um bir film gibidir. Bazen da ger�ekle�iverir olmayacak hayaller... Piyango gibi bir �eydir ba�a gelen o zaman. 

Bunlar� okuyup da hayal aleminde ya�ad���m� d���nmeyin sak�n. Ge�mi�te ya�an�lan ac� tatl� ne varsa ge�mi�te kalm��t�r. Gelecekte, daha do�rusu bir saniye sonra ne olaca��n� bilemedi�imiz i�in as�l olan �u an� ya�amakt�r benim i�in.  Ama ya�ad���m �u an� da mutlu ya�amama yard�mc� olur hayaller.  

Umutlar�n�z�n ve hayallerinizin hi�bir zaman bitmemesi, katlanarak �o�almas� dileklerimle... 

: Tu��e BALCI, 28.02.2004                                                                          di�er bir deneme i�in

                                

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t