wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Emel BAYKARA

Y�ZLE�ME ve KORKU

Korkunun tan�m�n� daima �u �ekilde ifade ettim: � �nsan, bilmedi�i bir varl�ktan, bir nesneden ya da olaydan korkar. �nsan, kendi duygular�ndan bile korkuyorsa, o duygusunu tan�mad��� i�indir. �o�u insan korkular�n�n ad�n� koyamaz.  Kim bilir hangi olayda, hangi durumda ger�eklerle y�zle�ir.  

Y�zle�mek ve korku� Kesinlikle bir b�t�nl�k arz ediyor. Ge�mi� hatalar�n�z ve ke�keleriniz varsa; bu iki kelimeyi birlikte d���nmek gerekir. Ger�ek korku nedir? �znel midir? Nesnel midir? Bir y�landan korkmak m�d�r �rne�in? Ya da tuhaf yarat�klar g�rd���n� sanmak m�d�r? Sormak isterim korku nedir? Hani bu bildi�imiz anlamda sormuyorum, korkunun sizin i�in ne ifade etti�ini soruyorum? Bence; korku ciddi bir �ey� Felsefi bir yan� var hatta. Nedir peki?

Benim akl�ma korku deyince; ben ve hayat�m g�z�m�n �n�ne geliyor. Korkular�m, �rkekliklerim ve cesaretsizliklerim y�z�nden heba ettiklerim akl�ma geliyor. Elimin tersiyle ittiklerim, bir hi� u�runa kaybettiklerim. Ger�ek anlamda y�zle�ebilseydim kendimle, bir tokat atar gibi bakabilseydim kendime, �ok farkl� olabilirdi her �ey. �nsan kendisiyle sava��rken, kaybettiklerini g�remiyor. G�z�n� iyi a�mak, kendine inanmak ve kendinle uyum i�inde olmak gerekir ki; korkular seni al�p g�t�rmesin. Neydi beni korkutan? Bilmiyorum. Korku, beni o kadar esir alm��t� ki; hayat�m�n her evresinde onu yan�mda buldum, hatta i�imde. Okul hayat�mda, i� hayat�mda� Daha ba�ar�l�, daha sosyal, daha giri�ken olabilirdim. Zaman i�erisinde bunun �stesinden gelebildim. Ama konu bundan daha derin. Konu: � Ge�mi� �. Ge�mi�, insan�n gelece�ini etkileyen en b�y�k fakt�r. Hangi zaman� ya�arsan�z ya�ay�n; her daim g�n� yakalamal� ve ge�mi� � ke�ke " lerinizin, bug�nk� � ke�ke "  lerinize yol a�mas�na engel olmal�.  

Bir �rnek: Amerika� ya gitmek en b�y�k hayalimdi. Ger�ek olmas�na az kalm��t� ama korktum. Al��kanl�klar�m�, ailemi, dostlar�m� b�rak�p gitmek bana �ok zor gelmi�ti. Burada kalmakla kendimi g�vende hissediyordum. Fazla u�ra�mam gerekmiyordu. Her �ey bildik ve tan�d�kt�; en bilmedi�im sokak bile beni rahats�z etmezdi. Korkular�m y�z�nden daima kolay olan�, a�in� oldu�umu se�tim. Buraday�m, mutlu muyum? Belki mutluyum, g�venlik s�n�rlar� i�indeyim. Fakat  g�zel bir deneyim ya�ama f�rsat�n� ka��rd�m.   hayallerimin pe�inden gitmedim, nedeni: �KORKTUM��. 

Ba�ka korkular�m da var: Yalandan, iki y�zl�l�kten, verilen s�zlerin tutulmamas�ndan korkmak gibi �rne�in. B�ylesi insanlardan, uzak durmal�. Hani Kayahan' �n bir �ark�s�nda dedi�i gibi: � Y�landan korkmam yalandan korktu�um kadar! �. Bence insan; y�re�iyle ya�amal�, onu temiz tutmal� ve � y�re�in g�t�rd��� yere gitmeli�; KORKMADAN� Hayat�n�n her evresinde bunu yapmal�, y�re�inin i�indeki at��lar� dinlemeli. O korku diye tan�mlad���m�z duyguya �nem vermezsek, kendili�inden s�n�p gidiyor.  

Korkmayal�m; �zel hayat�m�zda delice sevgimizi g�stermemiz gerekti�inde ya da terk etmek gerekti�inde, korkmayal�m. �� hayat�nda risk alal�m, al��kanl�klar�m�z� b�rakmaktan korkmayal�m. Yepyeni bir gelece�e yolculuk varsa, umutlar�m�z� alal�m koynumuza ve ak���na b�rakal�m. De�i�mekten, yenilikten, yarat�c� olmaktan korkmayal�m. Korkunun bizi yenmesine izin vermeyelim, en son s�z� biz s�yleyelim. 

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 47. haftan�n 15.08.2005 - 21.08.2005 konusu: " KORKULARIMIZ " �zerine

: Emel BAYKARA, �stanbul, 17.08 2005, �ar�amba                                                                    di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t