wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Aksel A�AN

��PL�K

Y�llar �ncesiyle kar��la�t�rd���mda bug�nk� manzara i�imi burkuyor. Ge�ti�imiz g�nlerde Tekirda� �n Kumba� beldesindeydim. Kendimi bildi�imden beri her yaz ba�� okulumuz tatil olur olmaz solu�u ald���m�z o �irin ve tezek kokulu k�yle �imdiki garabetin bir ilgisi kalmam��.  

�lk seneler, 1970� lerin ba��nda, k�yl�lerden evlerini kiralard�k.  Onlar da ah�rlar�na ge�er, hayvanlar�n� bah�eye salarlard�. G�rkemli bir sahili vard�. �imdilerde kumsal kalmam��! Beton y���n� kumsal� yemi�, yutmu�. Sahil boyunca dizili k�y evlerinin �n�ndeki g�zelim �ardaklar�n �o�u, k���n kabaran dalgalara yenik d���p y�k�l�rd�. Her yaz ba�� yenilenirlerdi.

Gitti�imizin haftas�na kalmadan �ivem de�i�iverirdi. Kumral tenim,  s�cak r�zg�rlardan �abucak karar�rd�. S�t sa��l�rken k�yl�n�n ba��nda beklerdik; yumurta, ya�, peynir, taptaze olurdu. Hormon mu vard� o zamanlar! Tad�na doyulmazd� sebzelerin; yeme de yan�nda yat! Ay�i�e�i �ekirde�ini, �i�e�inden yerdik. K�y �ocuklar�n�n pe�ine tak�l�p dald���m ba�larda k�t�r k�t�r �z�mleri dallar�ndan kopar�rd�k. �imdi o ba�lardan eser kalmam��.

Deniz ve g�ne� bu ola�an�st� dekoru tamamlard� Kumba�' da...

Sabahlar� g�ne�, denizin �zerinde do�madan �nce g�ky�z�n� k�z�la boyard�. Sonra, ufukta yava� yava� y�kselirken b�t�n ���klar�n� c�mert�e denize d�kerdi. Ak�amlar� da bir ba�ka g�zel olurdu deniz Kumba� da. B�t�n g�n�n yorgunlu�unu ��kar�rcas�na uykuya yatard� sanki. Il�k bir esinti tertemiz havan�n kokusunu da��t�rd� ninni gibi. Bal�k�� tekneleri ak�am�n alacas�nda usulca denizin koynuna sokulurdu.

Kumba�... Kum ve ba�...  �ki ayr� cins isim birle�erek ne de g�zel bir bile�ik isim olmu�tu �yle! Hi� bunaltmayan bir s�ca�� vard�r. Hele ak�amlar�na doyum olmaz. Il�k esintisi, du� tazesi sa�lar�n mis kokusunu oraya buraya da��t�r. Bu da �yle bir hafiflik verir ki sanki o r�zg�rla yer�ekimini yener insan.

Babam �ok sevdi�imiz bu k�y�dan daha sonra bir arsa ald�. Uzun y�llar s�rse de �zerine bir ev kondurduk. G�ne�te parlayan kumsal alabildi�ine �n�m�zde uzan�rd�. Art�k yabanc� olmayan o �l�k esintileri, ak�amlar� kurdu�umuz �ay sofralar�yla kendi teras�m�zda kar��l�yorduk. Yaz sonlar� �stanbul� a d�nd���m�zde birka� santim daha uzayan boyumdan ba�ka hi�bir �ikayetim olmazd�. Giysilerimi do�ru d�r�st eskitemedim bu y�zden.

Y�llarca  yazlar� gittik Kumba� a. Her gitti�imizde bu ola�an�st� manzaradan eksilen bir ayr�nt� g�rd�m. Her �ey ilk turistik tesisin sahile kondurulmas� ile ba�lad�. Gitgide beton y���nlar� �o�ald�, yalad� yuttu, kumlar� ve ba�lar�.

Ge�ti�imiz g�nlerde i�te bu evdeydim. �imdi her �ey o kadar farkl� ki... Hafta sonu deniz k�y�s�nda uzun bir y�r�y��e ��kt�m. K�pk�rm�z� ve �e�itli  kokular� �evreye yayan " y���nlar�n " aras�nda yolumu kaybettim. �nsan�n akl� bu de�i�ikli�e uyum sa�lamakta zorlan�yor. �ocuklar, kabul edilebilir �l��lerin d���na ta�an g�r�lmeye tahamm�l� zor kad�n ve erkek v�cutlar�, kalabal�k ama birbirlerine de�ecek kadar kalabal�k ve onca kalabal���n i�inde koskocaman bir hi�lik

Art�k buraya ait de�ilim galiba! Evimizin �n�nde de ayn� kalabal�k vard�. Kumsal ve deniz ��p y���n�n�n alt�nda, g�r�nm�yordu. Huzursuz oldum bu yabanc� kendimden. Oysa ki her insanda sevilecek bir yan vard�r. Hi�bir �ey g�remedi�im i�in �z�ld�m. Sevemedim oray� ve o insanlar��

� Hafta sonu sava� alan� � ndan artakalan, talan olmu� bir pazartesi manzaras� daha i�te...

Koca sahilde, kumlar�m� kirleten ��pleri tek ba��ma toplad�m. Bu hale getirenlerden intikam almak istercesine! �ok b�y�k olmasa da hat�r� say�l�r b�y�kl�kte bir  tepecik olu�tu bu ��p y���n�ndan; yak�lacak ��pler...

Dumanlar sanki kara birer buluttu. Ya�murunu i�ime akitti, benden ba�ka hi� kimse �slanmad�.

Peki bu kurtulu� mu?

Yine y��acaklar! Yine g�r�lt� ve yine g�r�nt� kirlili�ini inatla s�rd�recekler.. Ben at�klar�n� toplarken, alayc� m�, kibirli mi, utanga� m� oldu�unu anlamak i�in bile merak etmedi�im bak��lar�n�n beni izledi�inin fark�ndayd�m sadece. Onlardan yard�m bile istemedim.. H�n�la toplad�m. Burunda temizlenmi� mendillerini, �l�� fazlas� bedenlerinin mideye indirdi�i bo� abur cubur paketlerini, bo� bira teneke ve �i�elerini toplad�m; orta yere y��d�m; hilkat garibesi �rne�i�

Peki ya i�imizdeki ��pleri temizlemeye g�c�m yetebilecek mi? Yoksa onlardan da m� kurtulu� yok?

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 47. hafta, 15.08.2005 - 21.08.2005 haftan�n konusu: " KORKULARIMIZ " �zerine

: Aksel A�AN,  �stanbul, 07.09 2005, �stanbul                                                                    di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t