wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: G�kt�rk DEM�REL

GE��� MEVS�M�

Aynaya bak�p kendimi tan�yamad���m oluyor bazen. ��imde bir garip ikilem var...

Bir yan�m, herkesten daha s�radans�n diyor; di�er yan�m ise ben �zelim diyor. Benim i�imde hi� kimsede olmayan bir �ey var diye hayk�r�yor. Ben ise bu iki benli�imin aras�nda k�s�l�p kal�yorum. Ne oldu�umu, ne olaca��m� bilmemenin korkusu sar�yor gittik�e.

Pencerede ise ayn� manzara kar��mda duruyor; sanki aynaya bak�yormu��as�na... San�r�m d�nya da benimle ayn� sorunu ya��yor �u " ge�i� d�nemlerinde ". Yaz�n co�kusu, s�cakl���, kendini k���n kasvetine, so�uklu�una teslim etmemek i�in direniyor sanki. Bir yanda r�zg�r olanca h�r��nl���yla eserken, di�er yanda g�ne� ' ben buraday�m! ' diyor. D�nya ise - t�pk� benim gibi - kendisini bu iki ruh halinin aras�nda k�s�lm�� hissediyor.

Bu sonbahar manzaras�n�n bana d���nd�rd��� �u: Hi� olmamak m� daha iyi, yoksa biraz olmak m�?

��imdeki iki sesten birisi, �nemsiz, k�r�lgan, varl��� bir hi� kadar de�erli birisinin sesi. Mutluluk, ba�ar� ve huzur gibi kavramlar onun �ok uza��nda. Her m�cadelesini ba�tan kaybetmeyi kabullenmi�; dahas� hep kaybetmi�. Bu sesin bana anlatt�klar� kocaman bir d�nyan�n i�inde bir hi� oldu�umdan ibaret.

Di�eri ise sanki s�radan kalabal���n aras�nda parlayan bir y�ld�z�n sesi. Bana g�ven veren ve istedi�imde en b�y�k ba�ar�lar�n benim i�imde sakl� oldu�unu hayk�r�yor. S�rekli sen onlardan farkl�s�n diyor, " G�ster haydi! "

Ben ise bu iki sesin aras�nda h�l� as�l beni ar�yorum bu ge�i� mevsiminde. T�pk� d�nyan�n sonbaharda ba��na gelen ikilem gibi ben de iki z�t kutup sava��n�n tam ortas�nda kalm���m; olmakla olmaman�n sava��n�n ortas�nda biraz var�m sadece.

San�r�m en k�t�s� de bu; ' biraz var olmak '... ��nk�, Shakespeare' in de anlatt��� gibi; olmak ya da olmamak, i�te b�t�n mesele bu...

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 50. hafta, 05.09.2005 - 11.09.2005 haftan�n konusu: SONBAHAR BEN� D���ND�R�YOR �zerine...

: G�kt�rk DEM�REL, Ankara, 09.09 2005, 23:37,                                                                    di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t