wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Lasolfa

BAS�TLERDE TAKILDIK

                   Bu konuyu okuyunca, s�zc�klerim ve d���ncelerim ayr� ayr� y�nlere �ekildiler. ��nk�, konu ba�l��� alt�nda bir s�r� �ey akl�ma gelse de ,� basitlerde tak�ld�k � s�zc��� ile ne kastedildi�ini anlayamam��t�m. Daha da fenas�; bu konu hakk�nda ne yazabilirdim. Bir s�re d���nd�m. Sonra d���nmekten vazge�tim. ��nk� zorlanarak bir �eyler yazmak istemiyordum. Bu zorlanmam, sayesinde, konu ba�l���n� ,daha iyi anlad�m. ��nk� tak�lm��t�m. Belki de, basit bir �eyde tak�lm��t�m. Konuyu anlamak i�in u�ra�may�, b�rakt�m.

                  Bu nedenle, B A S � T  kelimesinin �a�r��t�rd�klar�n� tek tek yazd�m. Basit; sade, kolay, hafif, ilkel, adi, �nemsiz, kalitesi d���k, zahmetsiz, s�radan, tek i�lem, tek haneli say�. Sonra; bunlar�n z�t olanlar�n� d���nd�m. Kar���k, zor, a��r, modern, kaliteli,�nemli, zahmetli, s�ra d���, kademeli i�lem, �ok haneli say�.

                   Daha sonras�nda, basit kelimesinin k�kenini d���nd�m. Bas kelimesi; basmak, yani ad�m atmak kelimesini �a�r��t�rd�. Bas kelimesine ek yap�larak t�retilmi� bir kelimeydi. Ad�mlar�m�z� basa basa ilerlemek. Peki..., nereye do�ru ilerlemek? Basit olandan,basit olmayana do�ru ilerlemek. �lerleyemedi�inde ise; tak�lm�� oldu�unu, durdu�unu, ya da gitmekte oldu�un y�nden ba�ka y�ne  do�ru,yol ald���n� g�rmek. Belki de g�rememek, fark edememek. Ama...n, bu kadar basit bir s�z�, ne hale getirdim.

                   Basitlerde tak�l�nca ne olur ki?Ne kaybederiz?

                   Bir Japon atas�z� akl�ma geliyor; � Bir ihm�l y�z�nden bir �ivi kaybolur. Bir �ivi y�z�nden bir bacak kaybolur. Bir bacak y�z�nden bir at kaybolur. Bir at y�z�nden bir sava� kaybolur. Bir sava� y�z�nden bir memleket kaybolur! �

                  Yani, basit deyip ge�meyin, tak�l�rsan�z fena olur! Tamam, konunun anlam ve �nemini biraz daha kavrad�m. Basit deyip �nemsemedi�imiz �eylere tak�labiliriz. E�er basit �eylere tak�l�rsak, ummad���m�z fel�ketler ve kay�plarla kar��la�abiliriz.

                  Bir de basit deyince, bir �eyi olu�turan, temel �eyler akl�ma geliyor. Bu temellerle ilgili biraz daha d���n�nce, insano�lunun, evrim gere�i, tek h�creli basit canl� olu�umundan, g�n�m�z insan �rk�na geli�ini hayranl�kla hat�rl�yorum. Gerek yap�m�z�n komplike hali, gerekse, do�al orman ortam�ndan bu g�nk� modern �ehir hayat�na ge�i�imizdeki o efsanevi ser�ven! Bu ak�l almaz bir geli�me ama i�in esas�, bu ser�venin, basitten ba�lam�� ve ileriye do�ru ilerleyerek bu g�nk� formu yakalam�� olmas�. Bundan sonra da, daha kar���k ve daha komplike ya�am modelleri yakalayabiliriz belki ama bu GEL��ME SER�VEN�NDE, varl���m�z�n temelini olu�turan �eyleri, bu kadar �ok bilginin i�inde unutuyoruz ister istemez.

                 �lk �nceleri sahip oldu�umuz basit formun �zerine, yeni bilgiler ve yeni geli�meleri ekleyerek geli�iyoruz. Her yeni bilgi ve geli�mede,sahip oldu�umuz, basit formu, biraz daha az hat�rlayarak ve daha az fark ederek ilerliyoruz. ��te problem  de burada ba�l�yor bence. �nsano�lu bu geli�me tela��yla ilerleme ad�mlar�n� atarken, kendine ait basit ger�ekleri bazen unutuveriyor. ��te bu unutma anlar�nda, temel yap�m�za ayk�r� ad�mlar at�p ilerledi�inizdeyse, bu basit ger�ekler, aya��n�za tak�l�veriyor. Kendi ger�e�inizi unutmaya ne kadar yatk�nsan�z, bu tak�lmalar neticesindeki d���� de o kadar sert oluyor. B�ylece, hayat�m�z; t�rl� engel, zorluk, �at��ma ve kay�plarla doluveriyor.

                Bu unutkanl��a d��memek i�in, eski bilginler, �al��ma masalar�n�n �zerine bir kurukafa resmi veya b�st� koyarlarm��. B�ylelikle,en temel ve en basit ger�e�imiz olan, �l�m� hat�rlayarak, insan olman�n s�radan ve basit hadisesini de kendilerine hat�rlat�rlarm��.

               G�n�m�z insan�ysa �l�m� sadece korku ve ka��n�lmas� gereken bir fel�ket olarak ya�am�ndan soyutlay�p ya��yor. Di�er pek �ok basit temel �eyleri de unutkanl�k, girdab�na yuvarl�yor, yuvarl�yor; yuvarl�yor...

 

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 38. hafta, 13.06.2005 - 19.06.2005 haftan�n konusu: " BAS�TLERDE TAKILDIK " hat�rlatt�klar� �zerine..

: Lasolfa, �zmir, 20.Haziran.2005. 12:13, Pazartesi, �zmir                                                          di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t