wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Lasolfa

ES�NT�

Hani, bazen i�imizde f�rt�nalar kopar. Bazen de i�imizde �l�k �l�k r�zg�rlar eser. Hani, i�imizde s�k�nt� yaratan, duygusal ya da zihinsel a��rl�klar�n r�zg�rla u�u�up uzaklara do�ru g�zden kaybolan tozlara d�nd���n� hissederiz ya... Sonras�nda, i�imizde kocaman kocaman bo�luklar�n da oldu�unu anlar�z ya; i�te, �ylesi bir r�zg�rla, i�imin u�u� u�u� oldu�u hallerden birindeyim.

��ime manzara olmu� N�YETLER; koyu ye�il yaprakl� a�a� dallar� olmu�...               

��ime manzara olmu� KORKARAK, VAZGE��LM�� YA�AMA HAYALLER�M; s�r�l�p, i�lenmemi�, �orak tarlalar gibi  uzay�p gitmekte...

��ime manzara olmu� KISKAN�LIKLAR; bu �orak arazilerin oras�nda buras�nda, ba��na buyruk bir �ekilde b�y�m�� ve tohuma d�nm�� kuru yabani ot  bitkileri olmu�.

��ime manzara olmu� YAKINMALAR, KAYGI ve KEDERLER�M; kara kara kargalar olmu�, oradan oraya u�u�makta. Bu kargalar kimi zaman, koyu ye�il yaprakl� a�ac�n dallar�na konarken umursamaz g�r�lt�ler ��kar�yor, kimi zaman da bu boz toprakta e�elenip kum banyosu yap�yorlar. Bazen de, yabani otlar�n, toprak �zerine sa�t��� tohumlar� gagalaya gagalaya yiyor. ��ime manzara olmu� bu kargalar�n, bet seslerini dinliyorum.

��ime manzara olmu� UMUT DOLU DUALARIM; sar� siyah �izgili bir bal ar�s�n�n v�z�lt�l� u�u�u olmu�, kargalar�n sesleriyle yar���yor.

Bir s�r� karga. Bir tane ar�. Upuzun uzay�p giden tarlalarda kal�n g�zdeli kocaman tek bir a�a�. S�r�lmese de i�lenmese de, bu tarlalarda ars�zca b�y�y�p geli�mi� tohuma d�nm�� yabani otlar. Hepsine tek tek bak�yorum.

��imin manzaras�nda, u�ultulu bir ses; uzaklardan buralara yakla�an bir r�zg�r�, f�s�lt�l� bir sesle haber verir gibi usul usul y�kseliyor. Kal�n g�vdeli a�ac�n koyu ye�il yapraklar�, kurumu� yabani otlar ve tarlalar�n y�zeyindeki boz renkli, ince kumsu tabaka �nce yava�, sonra sert bir manevrayla, r�zg�r�n ge�i�ini belli edercesine, dalgalan�yor, savruluyor. R�zg�r�n �n� s�ra havalanan kargalar, korkuyla,a�ac�n dallar� aras�na saklan�yor. Bal ar�s�, toprakta buldu�u bir deli�e ba��n� ve g�vdesinin b�y�k k�sm�n� saklam��. Arka ayaklar�na yap��t�rd��� kanatlar� ile ufalmaya �al���r gibi b�z��m�� bir halde r�zg�r�n �iddetinin ge�mesini bekliyor. ��ime manzara olmu�, H�SLER ve TEPK�LER, �iddeti giderek artan bir r�zg�r olmu�, esiyor, esiyor, esiyor...

Bu manzaraya bakarken,Van Gogh� un; sar� ba�aklarla kapl� bir tarla �zerinde u�an kargalar� resmetti�i o me�hur tablosu akl�ma geliyor.Bu tabloya ne zaman baksam, ba�aklar�n r�zg�rla dalgaland��� izlenimini veren f�r�a vuru�lar�na yeniden hayran hayran bakar�m. Resme bir s�re bak�nca, d�zensizce dalgalanan ba�aklar� g�r�r gibi olur ve ba�aklarla birlikte bir o yana bir bu yana sallad���m� hissederim. Ancak, ressam�n kulland��� sar� renkteki ����rtkan ve parlak tonu fark edince garip bir �ekilde irkilirim. Kulland��� mavi ve sar� rengin tonlar� dikkat �ekicidir. �lgi �ekmek i�in �zellikle bu tonlar�  kulland��� ve bu ilgi �ekme niyetini net ve cesurca sergiledi�i izlenimine kap�l�r�m. Resimlerine daha bir dikkatle bakar, daha da anlamaya �al���r�m. Sanki onun resimlerine bak�p da, yumu�am�� peltele�mi� duygulan�mlar� ortaya ��kan insanlar�n hayran bak��lar�n� g�r�yor ve bu hayranl��a, dalga ge�ercesine ukal� bir bak��la kar��l�k veriyor gibidir, resimlerindeki renklerin tonlar�. ��te bu niyetini yans�tt���n� d���nd���m ����rtkan ve parlak tonlar�, �zellikle kullanm�� gibidir. Bu d���nceyle resimlerine bakarken ressam�n tablosunda kulland��� mavi ve sar� renkler kaybolmaya ba�lar. Sanki dalga ge�en s�zlerle konu�an ve ukal�ca parlayan bak��larla bana bakan ressam�n g�zleri canlan�r.Van Gogh� un resimlerine bakmak, bende acayip bir co�ku ama ayn� zamanda bu tarz bak��larla kar��la�m���m gibi bir irkilme hissi uyand�r�r. Resimlerdeki co�kun renk se�imlerine kar��n trajik �l�m� akl�ma gelir. �nemli olman�n bedelini nas�l da a��r  �demi� diye d���n�r�m. Bu ��hretli eserlerini izlerken duydu�um be�eninin yerini, bu tarz a��r bir s�k�nt� hissi kaplar. Bir kad�na duydu�u kar��l�ks�z a�k�n�, ba�l�l�k beklentisini ve aidiyet duygusunu ya�ayamaman�n �fkesiyle, kula��n� keserek intihar etmi� olmas� �ok ama �ok ac�d�r. Bu kad�na, hastal�kl� duygularla tutuldu�unu,en ukal�, en mazo�ist ve en sadist �ekilde g�stermek i�in, kula��n� kesip paket i�inde g�ndermi�tir. Bir insan, kendi bedenine ve can�na zarar vererek bir ba�kas�na ac� verecek kadar, ne olabilir? �nat��? Saplant�l�? Dikkat �ekmek u�runa her �eyi yapabilmeyi g�ze alacak kadar cesur olabilir. Hi� kimseyi sevemeyecek kadar sevgisizlikle bo�ulmu� olabilir. Hunhar ve kaba olabilir. Ba�ka bir y�n, ba�ka bir yol bulamayacak kadar �aresiz kalm�� olabilir. Ama yine de, i�inin manzaralar�nda korkusuz ve umars�zca yol alan bir yolcu olabilir. Kendi manzaras�n�n seyircisi olabilir.

Ama i�imin manzaralar�nda bu tonda bir sar� renkle kar��la�mak istemiyorum. Ben i�imin manzaralar�nda, a��k tonda pembe renkler g�rmek istiyorum. T�pk� ...

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 52. hafta, 19.09.2005 - 25.09.2005 haftan�n konusu: B�R�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

: Lasolfa, �zmir, 20.Nisan.2005                                                          di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t