wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Demet ORAL

KARAR ANI

     Hayat beni bazen dayanabilece�imden �ok s�k��t�rd���nda, binalar, sokaklar �zerime �zerime geldi�inde, hep �ekip gidebilmeyi, her �eyi b�rak�p ka�abilmeyi istemi�imdir. Uzun zamand�r. hi� tan�mad���m bir �ehirde o�lumla beraber hayata yeniden ba�lamak, gereksizli�ine karar verdi�im bir s�r� maddesel �eyi hayat�mdan ��karmak tek hayalimdi. Sahip olduklar�mla, bu hayal hep ileriki bir tarihe �telenirken birden her �ey de�i�iverdi. Bu �ans� yakalad�m. Bir arkada��m Amerika' da ya�amak istiyordu. Ba�vurusunu yaparken ben de tak�ld�m ona. Son g�n ben de yapt�m ba�vurumu; bu zamana dek amorti bile yakalayamam�� birinin �ans�yla, hi� umutlanmadan, �ylesine�

     ��e, eve ve ba�ka bir s�r� �eye yeti�meye �al��t���m yo�un g�nl�k ya�ant�m devam etmekte, � neden h�l� buraday�m? � sorular� yine beynimde dola�maya ba�lam��ken, gelen bir zarf, ard�ndan haz�rlanan belgeler, g�r��me g�n� stresi ve Amerikan El�ili�inde sona eren bir s�re� sonunda ben ve o�lum  greencard sahibi olmu�tuk! Ailem uzun s�re �a�k�n kald�. �lk zamanlar kendimi se�ilmi� olmaktan dolay� mutlu hissettim. Bu piyangoydu ve kazananlardan biri de ben olmu�tum. Ard�ndan o zamana dek fark�nda olmad���m bir ger�ekle kar��la�t�m;  �lkemiz de ki ye�il kart ile Amerika da ki ye�il kart�n insan hayat�na sunabilecekleri birbirinden ne kadar da farkl�yd��

     �imdiler de I��n Karaca s�yl�yor; " Yetinmeyi bilir misin? / Sana verdi�i kadar�yla hayat�n / Ho�, bilsen de bilmesen de / yara bere i�inde bu yollarda ge�eceksin� " . Mutlaka dinlenmeli hatta ezberlenip m�r�ldan�lmal�. Arada s�rada, kad�n�n ne kadar g��l� oldu�unu hissettiriyor bana. Ben yetinmesini biliyorum; bunu bu kadar y�l test ettikten sonra s�yleyebiliyorum. Elbette bir s�r� anl�k hayallerim olmu�tu benim de, ama hi� ula�amayaca��m hayallerle zaman kaybetmemi�tim. Cebimde on lira varken milyonluk �eyler istememi�tim. Elimdekilerle en iyisini yapman�n derdiyle ge�en y�llarda, �abalar�m�n elbette bir g�n kar��l���n� bulaca��n�  d���n�yordum. �l�hi bir adalet olmal� zaten de�il mi? Eme�in en �nemli yat�r�m oldu�una ve ne i�in verilirse verilsin bir zaman bir �ekilde mutlaka kar��l���n�n al�naca��na inan�yorum.

      Evet, �ok d���nd�m ve karar�m� verdim: gidiyorum yak�nda. �imdilerde e�yalar�m� toparl�yorum. Ev ta��mak gibi bir �ey de�il bu ne yaz�k ki, elinize ald���n�z her e�ya i�in d���n�yorsunuz uzun uzun, " Ne zaman, nereden alm��t�m? Ne �ok  y�l ge�mi�, kim hediye etmi�ti? Asl�nda ona a��k de�ilmi�im! Ne g�zel bir g�nd�, ne �ok para vermi�tim buna! Ne gere�i varm�� bunlar� saklaman�n gibi �eyler� " Bir �o�unda g�z ya�lar�m� tutamad�m. Hepsini dikkatle sard�m sarmalad�m; yan�mda g�t�rmek istediklerim oldu ama yapmad�m. Onlar buradaki hayata, T�rkiye' de ki ge�mi�ime dahildiler. Yeni bir hayat kurmaya gidiyordum; yeni ba�lang��lara... Yap�lmas� gereken bir s�r� i� var; bir s�r� ufak detay ve en �nemlisi vedala�aca��m ve daha �ok zaman ge�irmem gereken bir s�r� insan var. Uzun bir s�re onlar� g�remeyece�imi d���nd�k�e i�im h�z�nleniyor, ���yor �imdiden�

     G��men olaca��m! Nas�l bir duygu bilmiyorum? Bunun ne kadar zor oldu�unu sadece d���nebiliyorum hen�z. Umar�m ba�arabilirim� �nsan�n her �eyden �nemli oldu�una, d�r�stl���n her t�rl� ili�kinin temelini olu�turdu�una, zaman�n ne kadar ac�mas�z oldu�una ve bir zaman bir �ekilde yok olup gidece�ime dair elimde sadece ya�anm��l�klardan ��kard���m dersler var. Elimde avucumda kalan yaln�zca bunlar...

     Ge�enlerde, hem vize ge�erlili�ini sa�lamak hem de � Nas�lm�� �u Amerika? � ama�l� k�sa bir gezi yapt�m. D�nyada s�ylendi�i gibi g�rd���m bir�ok �ey buradan farkl�yd�; belki  sebepleriyle belki de sonu�lar�yla, bir�ok ayr�nt�y� bilmiyorum hen�z. �imdilik sadece uzaktan bir g�z att�m, yak�nda uzun bir s�reli�ine gidece�im ve ya�amaya �al��aca��m oralarda. Nas�l olacak, pi�man olur muyum, bunu da bilmiyorum.Denemeden olmuyor maalesef�

     Ben k���k bir sahil kasabas�  hayal ederken, hayat bana Amerika dedi, kocaman bir �lke ��kard�  kar��ma. Burada ya�ayabilirsin diyor bana; " Gel � "

     Ben de gidiyorum�

     Asl�nda ne kadar da basit de�il mi?

     Uzaklarda ya�ayan, ya�amak zorunda kalan insanlar�n hep anlat�lan o kocaman yaln�zl���n� DENEYECE��M BU SEFERDE. 

    Asl�nda ne kadar da korkuyorum...

: Demet ORAL,  Ankara, 2005 �lkbahar�                                                                   di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t