wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Aksel A�AN

TELEFON REHBER�M

Telefon rehberimi yeniledim bug�nlerde. Ay�klanacak isimler, olmazsa olmazlar, karars�z kald�klar�m, b�y�k bir keyifle yok sayd�klar�m, araya giren uzun zamanlar�n t�kettikleri, gereksiz fazlal�klar ve gerekli ekler? Ha, bu arada iki sene �nceki ev ta��mam�n do�al sonucu olan taksi, market ve benzeri cinsi elemeler...

Art�k bir zorunluluk olmu�tu bu yenileme. Eski defterim, sayfalar� yetmeyip de cilt kapaklar�na, sayfalar�n her g�rd���m bo�lu�una, enine, boyuna, dikine d���lm�� pek �ok isim ve numara ile dolmu�tu; yeni isimlere yer kalmam��t�...

Asl�nda ar�ivlerimiz gibi onlar da yenilenmeli s�k�a. Bu sayede dostluklar s�nanmal�; kim dost, kim arkada�, kim s�radan, kim d��man? Zaman, istemeseniz de ne �ok �eyi al�p gidebiliyor, ya da hi� beklemediklerinizi size hediye edebiliyor. Buna ba�l� olarak da listelerimiz de�i�iyor.

Baz� isimleri, ba�lar�n�z�n koptu�unu bilseniz de k�yamazs�n�z silmeye. De�erli bir an� olarak saklars�n�z tavan aras�n�z�n en u� k��esine; �r�mcek de ba�lasa k�yamazs�n�z i�te! Yazars�n�z yine, yeni defterinizin bir k��eci�ine, g�n olur gerekir diyerek; ama bilirsiniz asl�nda o hi� gerekmeyecektir. Bir zamanlar sizin i�in �ok de�erli olan bir e�ya, art�k antika olmu�tur. Saklanmak i�in vard�r, kullanmazs�n�z...

Bir de modas� hi� mi hi�  ge�meyecek olan e�yalar�n�z vard�r. Onlar asla tavan aras�na ��kmaz, devaml� el alt�nda olmal�d�rlar. Her kullan�ld���nda daha da g�zelle�ir, her zaman yak���r, eskidik�e g�zelle�irler. Bunlar yeni defterinizde de eskisi gibi, her yeni harf sayfas�n�n ilk ve vazge�ilmez isimleridir...

Eski defterinizde olmayan yeni dostlar da vard�r. B�y�k bir mutlulukla yerlerini al�rlar yeni defterinizde, vazge�ilmezlerin aras�na kar���rlar.. H�l� yeni isimler ekleyebilmek ne kadar da b�y�k bir ayr�cal�kt�r bu gitgide yabanc�la�an bu d�nyada! Ya sevgililer? K�r�ld�klar�n�z, k�rd�klar�n�z, her �eye kar��n iyi ki ya�ad�m dedikleriniz, ya da ah �ekerek and�klar�n�z? Bitenler, yitenler, vicdan azaplar�n�z, hayal k�r�kl�klar�n�z? Birer birer eksilirler defterinizden; her biri yeni bir �eyler katarak ufkunuza. Yolculu�unuza devam edersiniz s�rt�n�zdaki y�klerin a��rl��� artarak..

Her kay�pta �o�al�yoruz asl�nda. Ge�mi�in miras� gelece�e yat�r�m de�il mi? Ne kadar insan eksiliyorsa, bir o kadar yeni insana kar�� korunuyoruz.

Telefon defterimi her yeniledi�imde eskisini bir ��rp�da atmaya k�yamam. Tan�d���m son �anst�r bu s�nav� ge�emeyenlere. Bir s�re daha i�gal ederler �ekmecemi, hani " belki " diye... Geri d�n���m kutusundan ��p� boylamalar� �ok da uzun s�rmez genellikle. Bu son hakk�n� kullan�p da s�nav� ge�mek olduk�a zordur art�k...

Bu kadar �ok isimle ha��r ne�ir oldu�um i�in �ok �ansl� oldu�umu d���n�r�m her zaman. Ya bir de ayn� isimleri, sadece defterim eskidi�inden dolay� kopyalasayd�m, �ylece? Ya da eksilenlere ra�men yeni isimler eklemeseydim hi�? Bu demektir ki oldu�um yerde kalm���m, hatta geri gitmi�im! Kimilerine b�ylesi do�ru gelebilir; ama bana g�re de�il! Yeni insanlar tan�mal�y�m. Yolculu�um hi� bitmemeli. Bu yolculukta dost bildiklerime defterimde her zaman yer var. Benimle gelmek istemeyenlerse kalabilir, ard�mdan el sallayabilir! Onlara elveda derim i�im ac�sa da. Ama duramam art�k yanlar�nda. �ok �zenler de oldu beni! En �ok darbeyi en �ok sevdiklerimden ald�m. Vars�n olsun! Onlar�n da yolu a��k olsun! Nereye gittiklerini bilmem; merak da etmem. Yeter ki kar��ma ��kmas�nlar. Tavan aras�nda bile yerleri yoktur onlar�n.

Of be hayat, bu k�sac�k �mre ne de �ok �ey s��d�rabiliyorsun! Bu kadar  isim, her biriyle ayr� bir roman ve i�te hayat�n i�inde y�zlerce roman..

Ver elini yeni romanlar...

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 52. hafta, 19.09.2005 - 25.09.2005 haftan�n konusu: B�R�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

: Aksel A�AN, �stanbul, 22.08.2005                                                       di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t