wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Fatma �ZD�REK

�TEK�

Bug�n yo�un bir i� yok, oysa dert �oktu... �al��ma saati bitti; d��ar� ��kt�k ben ve �teki...

Onunla ne zamandan beri birlikteyiz bilmiyorum... Belki de k�rk y�ld�r! Tek bildi�im hi� susmad���, bir de hep " ben " e,  hep bana kar�� oldu�u... 

Bu b�yle olmal�yd� ��yle oldu... Bunu yapmal�yd�m; yapa...ma...d�m! Bu d���nce yanl��! Bu eylem yanl��! Annemi biri ( leri ) �zm��. Nas�l �zer; on ( lar ) a haddini bildirmeliyim... �ocuklar�n okulu, ihtiya�lar�, gelecekleri, problemleri... Aylard�r d�zeltmeyi beceremedi�im elli sayfal�k yaz�; takm���m buna kafay�... Beni sevdi�im �zm��, susmu�um; ama d���nmeden duram�yorum, ac� veriyor... Daha neler de neler... 

O, her zamanki gibi ya �ok d���nme diyor, ya kar�� bir d���nce �retiyor, ya da d���nd���n� yap rahatla diyor... Oysa ben; d���n d���n d���n... 

�tekiyle konu�urken yoldan kar��ya ge�mek �zereydim ki bir araba de�ip ge�ti. Korktum.

- Ben sana bu kadar d���nme demedim mi? D���nmekten �n�n� g�remiyorsun! Hem niye korktun ki, " daima �lmeyi istiyor; �lsem, her �eyden kurtulsam, ne iyi olur " demiyor muydun?

- �f... Git ba��mdan! �stiyorum istemesine de, araba �arp�nca yaln�zca �ld�rmez ki! Ya aya��m� ezseydi, y�r�yemeseydim! Ayr�ca hemen �imdi istemiyorum. �nce bitirmeliyim elli sayfal�k d�zeltil ( e ) memi� yaz�y�. ��zmeliyim annemin, �ocuklar�n, �lkemin, d�nyan�n sorunlar�n�...

G�ld�!

- Daha sen sigara sorununu ��zemedin, nere...de d�nyan�n sorunlar�n� ��zmek?

- �f!..  B�kt�m senden, git ba��mdan.

- Ah, Ben de ba��nda kalmak i�in can at�yorum sanki! �a��rd���n gibi g�nderebilirsin de beni.

- Ba�aram�yorum!

- �stersen ba�arabilirsin!

- �stedi�imi biliyorsun!

- Ben nerden bileyim senin ne istedi�ini?

- Sen bilmeyeceksin de kim bilecek!

- Sen var ya sen, ben senden b�kt�m. Sen hi� susmaz m�s�n?

- Sen benim suskunlu�umu da biliyorsun, �a��rmad���nda gelmedi�imi de!

- Senden kurtulacak bir y�ntem biliyorum. Hani Bozada gezisinde bir hatun gelmi�ti ya yan�ma, o bana bir y�ntem �nermi�ti, meditasyon!

- Sen meditasyonun anlam�n� biliyor musun?

- Evet o anda hi�bir �ey d���nmeme eylemi...

- S�zl�k anlam� ne?

- S�zl�kte ne yaz�yor bilmiyorum.

TDK S�zl���n� a�t�m.

- Kay�tl� de�il.

TDK - S�zl�k internet sayfas�!

- Hay Allah! A��lm�yor.

Hemen �ngilizce s�zl��� a�t�m: � Meditation: D���nceye dalma; d���nme eylemi � yaz�yor.

- Demek ki senin bildi�in anlam� i�ermiyormu�.

- �f.. Nas�l olur ya! Ben zaten d���n�yorum. En iyisi b�t�n " �st�lerin "  yaz�ld��� Ek�is�zl�k� e de bir g�z atay�m.

- Oh... Sonunda buldum! Okuyorum: � meditasyon: d���ncesiz fark�ndal�k... dikkatin d���ncesiz konumda oldu�u bilin�lilik hali... �imdiki zaman�n fark�na var�lmas�na, i� huzura ula�man�za yard�mc� olur... nas�l yap�l�r? Yemek tarifi gibi olucak ama hadi bakal�m... rahat bi �ekilde oturulur ( toprak vibrasyonundan faydalan�lmas� tavsiye olunur ) eller dizin �st�nde avu�lar yukar�ya do�ru a��k ve ne hissedildi�ini g�zlemler bi vaziyette i�inden mantralar s�yleyerek... ideal konum tamam�yla ba��ms�z, a��k ve rahat olmakt�r.  Meditasyonun yar�m saat bi saat vs. gibi bir k�s�tlamas� yoktur, genelde 10-15 dakika s�rer... �  Rumuz: sebze 

zihni d���ncelerden ar�nd�rma veya zihinsel enerjiyi bir noktaya yo�unla�t�rma gibi y�ntemlerle, ruhsal sorunlar�n ��z�lmesi, ba�ar� oran�n�n artt�r�lmas�...� Rumuz: abani 

kendini kand�rma sanat� � Rumuz: katil balina 

ayd�nlanmaya giden yol � Rumuz: aura 

meditasyon kelimesinin as�l kar��t� bhavana�d�r...  bhavana zihinsel k�lt�r, zihinsel geli�im, zihinsel evrim demektir... � Rumuz: plastic surgery disaster 

ki d���nce aras�ndaki zaman � Rumuz: casa mila 

m�mk�n de�il bu kafay� bo�altamad���m i�in beceremedi�im i�... benim i�in imkans�z... � rumuz: sufle 

TDK�daki anlam� dal�n� olan kelime... Arap�a�dan dilimize ge�mi� versiyonu ise isti�rak � Rumuz: kahkaha

 

- Ayy! Kafam iyice kar��t�. Senden kurtulmak i�in en iyisi uyumak.

- Uyuyunca kurtuluyor musun benden? R�yalar�nda ne ( ler ) oluyor?

- Bulaca��m senden kurtulu�un yolunu. B�yle devaml� seninle olmaya dayanam�yorum.

 

Ben... �teki... �teki ben... �teki biz... Ben... �teki... Ben... �teki... Ben... �teki...

 

- Ahh!..... Nerdesin!

- Ne oldu? Buraday�m.

- Ba��ma bir �ey d��t�. Ac�dan bir an senin varl���n� unuttum.

- Nas�lm�� bensizlik?

- Dengesizlikmi�, tek bak��m��, tek duyu�mu�; k�saca densizlikmi�.

- �imdi benim i�in ne d���n�yorsun?

- Seninle do�mam�� olabilirim; ama Alzheimer, falan fil�n olarak seni kaybetmeden seninle �lmeliyim.

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 52. hafta, 19.09.2005 - 25.09.2005 haftan�n konusu: B�R�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

: Fatma �ZD�REK, �stanbul, 21.09.2005, 15:oo                                                          di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t