wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Fatma �ZD�REK

 ERGUVAN

Sonbahar� ya��yoruz; bir�ok a�ac�n yapra�� renk de�i�tirmeye, hatta usul usul d�k�lmeye ba�lam��...

 

Yirmiyedieyl�likibinbe� g�n�; hastaneden ��km�� Kriton Curi park�n�n yan�ndan ge�erek i�yerime do�ru y�r�yorum. Etraf�ma bak�nd���m yok; kafamda sa�l�k ve seyahat sorunlar� ve dahi di�erleri...

 

Nas�l olduysa g�z�me ili�ti o erguvan a�ac�... G�zlerime inanamad�m! �i�e�e durmu�...

 

Bir an i�in b�t�n karamsar d���ncelerim u�up gitti... ��imde kelebekler u�u�maya ba�lad�, kar��s�nda m�hlanm�� gibi kald�m. Ve yeniden s�k�n etti d���nceler...

 

Ben ki her may�sta �stanbul� u b�rak�p gidemezdim erguvanlar�n Bo�az' a verdi�i rengi izlemek i�in... Bu may�s �i�e�ine ne olmu�tu da bu sonbaharda ortaya ��km��t�! Yalanc� bahara m� aldanm��t�; yoksa ben her zaman �i�eklenirim mi demek istemi�ti?

 

Bilgelerin en bilgesidir a�a�lar... Konu�urlar duyabilen i�in... Ama �u anda onu duyam�yorum; kendi sesimden!

 

Bizler de g�zel bir s�z, s�cak bir davran�� kar��s�nda �i�eklenmiyor muyduk?

 

Her iyi �ey, " sonbahar�m�z " da bile olsak, bize " ilkbahar�m�z " daym���z hissini vermiyor muydu?

 

Ve hislerin en g�zeli dokunmak de�il miydi? G�z ile, el ile, yaz� ile dokunmak...

 

G�rd�m, dokundum, yazd�m...

: Fatma �ZD�REK, �stanbul, 29.09.2005, 12:oo                                                          di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t