wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Lasolfa

�Z OLARAK

               �nsan �z olarak, erdem sahibidir. Yarat�c�d�r. Dosttur ve sevgi doludur. �yiyi k�t�den, yanl��� do�rudan ay�rt edebilme yetene�ine sahiptir. �nsano�lu bu g�zel �zelliklere sahip oldu�unun bilincine varmas� i�in sava�lar, k�tl�klar, hastal�klar, yan�lg�lar�n yaratt��� pi�manl�klar ve a�g�zl� tutkular�n getirdi�i kay�plar ya�am��t�r. Bu uzun ve sanc�l� ge�mi�in zenginli�i i�inde ba��n� d�nd�recek, daha l�ks bir �eyler aram��t�r s�rekli. �nsanl�k tarihinde ya�anan onca k�t� olaya kar��n i�imizde hep bizi daha iyiye g�t�rece�ine inand���m�z, o p�r�l p�r�l parlayan gelece�in d���, her t�kezleyi�imizde bizi kam��lar. � Her �ey daha iyi olacak! Umudunu kaybetme! Olgunluk zorluktan ge�er. K�t�y� bilmeden iyiyi anlayamazs�n; insan d��e kalka b�y�r... � ���tleriyle her t�kezleyi�te yeniden do�ruluruz. Bu parlak gelece�e kavu�ma �zlemi, b�t�n hatalar�m�z�n, yan�lg�lar�m�z�n ve saplant�lar�m�z�n karanl�k utanc�ndan �ekip ��kar�r bizi. ��imizde daha ahl�kl�, daha erdemli, daha g��l�, daha iyi, daha daha ba�ka biri vard�r. Hayal� bir ���lt�yla da olsa, bir g�r�n�p bir kaybolan g�zellikler gibi i�imizde ba�ka birinin varl���na inan�r�z. Ona, ' i�imizdeki �ocuk, ruh, tanr�, pozitif enerji, i� ses ya da benlik' gibi de�i�ik adlar ve anlamlar y�kleriz.

              Yani, bunca laf ettikten sonra �zet olarak diyece�im s�z �udur:  ( ���. )

              Duyamad�n�z m� ?

Evet, bizler, �o�u zaman �ylesine k���k hesaplarla u�ra��r�z ki sesleni�leri duyamay�z. �nsan olman�n o zorlu ini� ��k��lar�nda, ya�am m�cadelesinin yorgunlu�unda, �v�nc�ndeyken yapt���m�z k���k hesaplarla say�lar� say�lara ekleriz. Bu hesaplar�n sonunda bir bakar�z ki d��lerimizden, i�imizdeki o g�zelliklerden epeyce uzaklarday�z. Oysa insan �z�ndeki zenginlikten uzakla�mamal�! Bunun i�in ilk olarak kibirden ar�nmal�; yalan�n kolayl���ndan, korkular�ndan, f�rsat��l�ktan, sahtecilikten, �zentiden, adaletsizlikten ve tembellikten ar�nmal�. �nsan olma ger�e�inin o deneyimsiz �izgilerinden kendine tuzaklar �rmemeli! Kendi zay�fl�klar�na yakalanmamak i�in tuza�a d��m���esine ��rp�nmamak i�in, kendi �z�nden uzakla�mamal�.

               �nsanl�k; sosyal ya�ant� ve medeniyetin geli�im yollar�nda ilerliyor. Bu geli�im yolunda benli�imizden uzakla�mamal�y�z.

               Ak�l� bir insan gelece�ini d���nerek �nlem almay� her zaman hat�rlayan insand�r. En �nemli �nlemse: �z�m�z� unutmamakt�r.

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 53. hafta, 26.09.2005 - 02.10.2005 haftan�n konusu: �ZDE B�R S�ZDE B�R OLMAK �zerine

: Lasolfa, �zmir, 02.Ekim.2005, 00:oo                                                          di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t