wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Aydo�an KEKEV�

AVAL OF�S

Baz� d�� ili�kilerimiz elli y�ll�k � Y�ksek Kald�r�m � an�lar�m� depre�tirdi.

Ergenlik y�llar�mda Y�ksek Kald�r�m� da icrai sanat eyleyen � �� Ka��t�� � larla bir iki kez � Eleman � olarak birlikte oldum. Say�n Clinton� un � Oval Ofis � deki � Oral �  ser�venlerini ho� g�r�p, hatta � anlay��la � kar��lay�p ba���layanlar umar�m benim bu gen�lik g�nah�m� da ba���larlar.

�imdi unuttum, 8 ya da 16 top olacakt�. Bir kova i�indeki toplar� �st�nde numaral� delikler olan, hafif �ne meyilli bir masaya d�k�p �st�n� �rt�yor masan�n �b�r yan�ndaki " oynat�c� ". Masan�n hemen yan�nda kocaman bir tabel�da da toplar�n girdikleri deliklerdeki say�lar�n toplam�na g�re kazan�lacak ikramiyeler yaz�l�. �rne�in toplar�n girdikleri deliklerdeki say�lar�n toplam� 44 olursa 20 paket sigara ikramiye kazan�yorsunuz ama 43 olursa 1 paket sigara veya 45 olursa da, � k�smetine k�s � oluyor. Ha unutmadan, 1 lira bast�r�rsan 20 paket kazan�yorsan 10 lira bast�r�rsan 200 paket kazan�yorsun do�al olarak.

�imdi o temiz insanlardan �z�r dileyerek s�yl�yorum; masan�n �n�ne bir � Keriz � d��t���nde oynay�c� gibi bekle�en �� d�rt tane tak�m eleman�  ba�l�yoruz ��er be�er lira bast�rmaya. Bazen say� tutmasa bile oynatan saymas�n� bilmiyormu� gibi yap�p bizlere ��er be�er paket � �kramiye � da��t�yor. Bunlar� g�r�p a�ka gelen gariban da ba�l�yor �tekilerle birlikte  �� be� derken onar onar bast�rmaya. Tabii masadaki toplar�n girdikleri deliklerin toplam say�lar� bir t�rl� � �kramiye � tabel�s�yla uyum g�stermiyor. Biraz �nce saymas�n� bilmeyen oynat�c� da ba�l�yor � cin � gibi saymaya. Gariban�n cebindeki paran�n erimesiyle kazanma h�rs� ters orant�l� oldu�undan, umutla ha bire bast�rd�k�a  bast�r�yor. � Keriz � in paras�n�n sonlar�na geldi�i, � cimrile�ece�i �, �ka�aca�� � anla��ld���nda, oynatan kovadaki toplar� masaya serptikten sonra �st�n� bezle �rtmeden arkas�n� d�n�p ocaktaki �ayc�ya �ay �smarlay�p muhabbete dal�yor. O �ayc�yla cilvele�irken, elemanlar da s�zde �f�rsattan istifade � ederek � Keriz � e al�ak sesle � adam arkas�n� d�nm��ken �unlar� hele bi say bakal�m hem�erim � diyerek, sayd�r�p toplar�n bulunduklar� deliklerdeki say�lar� sayd�r�p toplatt�r�yorlar.

Diyelim ki sonu� 44!

De�ilse bile elleriyle toplardan birine delik de�i�tirip � kazanan say� � yap�yorlar. Bu arada oynatan �muhabbetini � bitirip, oyunculara d�n�p elindeki �rt�y� masan�n �st�ne sal�yor, salarken de �rt�n�n alt�ndaki toplardan birini parma��yla  yandaki deli�e itiveriyor. Ayn� anda " elemanlar " da hem bol keseden bast�r�p hem de � aman bu f�rsat� ka��rmayal�m � diyerek adam� iyice dolduru�a getirip cebinde kalan�, art�k son on veya yirmi lira her neyse, oynamaya y�neltiyorlar.

�te yandan masada kendi eliyle g�z�yle sayd��� toplar�n say�s� 44; 44� de de 20 paket sigara! Ne yaps�n gariban, al�n teriyle kazand��� paran�n seksen doksan liras� zaten gitmi�. Kalm�� cebinde son bir onluk! Onu da � 200 paket kazan�r, zarar� ��kar�r�m � umuduyla bast�r�veriyor.

Adam son paras�n� da bast�rd�ktan sonra �rt� a��l�yor. Say�lar tek tek say�l�p toplan�yor sonu� 45! Yani �K�smetine K�s �...

Aman etmen, yapman! � derken bir daha, bir daha say�l�yor. Sonu� hep ayn�: 45!

Buraya kadar olanlar, belki bir yere kadar anla��l�r ama cebindeki son paras�n� da �t�len, yanl�� sayd���n� d���n�p kendine kahreden bir insan� bir de � ulan ne bi�im sayd�n, bizi de mahvettin � diye su�layarak kafas�na vura vura mobil ofisten uzakla�t�r�p kurtulmaksa oynanan bu pis oyunun " en ac�mas�z ", " en affedilmez " yan�yd�...

: Aydo�an KEKEV�,  23.06.2004                                                                                                            di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t