wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Demet ORAL

DANS EDEB�L�YOR MUSUNUZ?

Ge�enlerde bir d���ne gittim. Yemekli, m�zikli olduk�a g�zel bir yerde keyifli birka� saat ge�irdim. Damad�n kuzeninin k�z arkada�� olarak davet edilmi�tim. Dolay�s�yla �evredeki bir�ok insana yabanc�yd�m.

Gelin ve damad� tebrik edip zorlu s�re�lerinde ba�ar�lar diledikten sonra bize ayr�lan masaya ge�tik. �nsanlar b�y�k �ehirlerdeki hayat ko�turmac�s�ndan birbirlerini ancak bu t�r bahanelerle g�rebildiklerinden, arkada��m hasret kald�klar�yla sohbete dalm��t�. Leziz yeme�imin beyaz �arapla tad�na var�rken etraf�m� izlemeye ba�lad�m.  

En sevdi�im i�lerden biridir; izlemek ve d���nmek! Bazen i�im olmad���nda ya da i�ten ka�t���mda bir kahveye ya da yol �st�nde bir yere oturur, gelene ge�ene bakar, t�m insanlar�n nas�l da birbirlerinden farkl� olduklar�n�, hepsinin ayr� d�nyalarda ya�ad�klar�n� g�r�r ve her seferinde bir kez daha �a��r�r�m. 

O gece de pistte dans edenleri izlemeye ba�lad�m. Ya�l�ca bir bey - san�r�m altm�� ya��ndan fazlayd� - sanki on yedi ya��nda bir gen� gibi keyifli m�zi�e kendini kapt�rm��t�. E�i oldu�unu sand���m han�m�n etraf�nda d�n�yor, ona g�l�mseyerek dans ediyordu. �alan �ark� o kadar eski de�ildi; yani, onlar�n gen�lik zamanlar�ndan olmad��� kesindi. O kadar keyifle dolan�yordu ki pistte,  di�erlerine bak�nca �o�unun asl�nda dans etmediklerini, edemediklerini, yaln�zca m�zi�e uymaya �al��arak salland�klar�n� fark ettim. Kimisi ayn� fig�rleri tekrarl�yor, kimisi de�i�ik bir �eyler yapmaya �al���yor ama m�zi�e uyam�yorlard�. Ya�l� adam�n y�z�ndeki keyifse, hi�birinde yoktu.        

Bir an d���nd�m ki hayat� ya�amak, asl�nda dans etmek gibiydi. 

Baz�lar� hayat� yeterince erken ve olduk�a net alg�layabiliyorlar. Bazen kendili�inden, bazen onlar� yeti�tirenlerden kaynaklanan nedenlerle ne istediklerini o kadar iyi biliyorlar ki ad�mlar�n� zaman�nda ve uygun atarak hayat�n ritmine ayak uyduruyor, hayatla yorulmadan keyif alarak dans edebiliyorlar. M�zi�i y�reklerinden duyuyor, bedenlerine do�ru komutlar verebiliyor, nerede yava�layacaklar�n�, nerede h�zlanacaklar�n� biliyorlar. Onlar dans ederken hi�bir hareketleri size itici gelmiyor, en ho� olan�ysa onlar�n ald��� keyfi aynen siz de hissedebiliyorsunuz. Benim tan�d���m dans edebilen insanlar, i�lerinde, a�klar�nda ve evlerinde mutlu olabilmeyi ba�arm�� insanlard�. �evrelerine de bu pozitif enerjiyi yayabilen sevilen ne�eli insanlar� 

Hayatla tek ba��na dans edebilenler� 

Baz�lar� bu kadar yetenekli de�il ama �ansl�lar ��nk� e�leri dans edebiliyor. Bu ki�iler yasland�klar� ki�iler sayesinde hayatla ba� edebiliyor. Pistte de g�ndeliklerinde de e�leri onlar� tamaml�yor, onlar da e�leriyle kendilerini adamdan say�yorlar. Bu insanlar asl�nda �ok mutlu olmayan ama ba�ka alternatifleri olamad��� i�in duruma katlananlar insanlar.  Kendilerinin bir �eyler yapabilece�ine inanan, bunu s�yleyen ama nedense yapmayan, e�lerine dayal� ya�amlar� ile avunan insanlar, tek baslar�na yasayamayanlar� 

Hayatla yaln�z dans edemeyenler� 

Baz�lar�ysa �alan m�zi�in fark�nda bile de�iller sanki. Birileri onlara � sallan yeter � demi� ki sadece sallan�yorlar. �alan �ark� ne olursa olsun hep ayn� ad�mlar, ayn� fig�rlerle dans etmeye �al���yorlar. Bu ki�iler do�uyor, b�y�yor, birileri yollar�n� �iziyor ve ya�lan�p �l�yorlar. Ya�ad�klar�n� sorgulam�yorlar. Onlara g�re �yle olmas� gerekiyor. Hayat�n m�zi�ini duyuyorlar ama dinlemiyorlar� 

Hayatla dans etmeyi ��renemeyenler� 

Baz�lar�ysa dans ettiklerini san�yor, sadece bir yerlerden izledikleri ile idare etmeye �al���yorlar. Bu insanlar hep pistte olmak istiyorlar. Nas�l g�r�nd�klerinin fark�nda bile olmadan, dans etmeyi biliyormu� gibi g�r�nmeye �al���yorlar. Asl�nda ne m�zik ne de dans umurlar�nda! Her �eyi bildiklerini sanan, s�rekli yapt�klar�ndan bahseden, ba�kalar�n�n arkas�ndan atan tutan, ellerinde olsa sanki d�nyay� yeniden kurabilecek kadar ak�ll� g��l� olduklar�n� sanan insanlar. Hayat�n m�zi�ini duyamayanlar, asl�nda hayatla ilgilenmeyenler� 

Hayatla dans etmeyi umursamayanlar� 

Bir kad�n ve bir erkek! Ya�anan ili�kide kim bask�n, kim kimi ne kadar umursuyor, kim kime ne kadar taviz veriyor, kim kimi ne kadar �nemsiyor? Dans ederken al�c� g�zle bakt���n�zda daha bir s�r� benzer detay� yakalars�n�z.       

Adam�n elinin kad�n�n belinin neresinde oldu�undan, kad�n�n erke�in omzundaki elinin duru�undan, at�lan ad�mlardan, aradaki mesafeden, etrafa bak��lara kadar ya�anan her �ey �ylesine ortadad�r ki�         

Elbette bu yorumlar profesyonel dans��lar i�in de�il. Onlar mesleklerini gerekti�i gibi yapanlar. Dans eden iki profesyonelin birbirlerine ���k oldu�unu sanmad�n�z m� hi�? 

�evremdeki, sizin �evrenizdeki, hani i�te, evde, okulda, sokakta olan insanlardan bahsediyorum. Bir daha ki sefere m�zikli bir yere gitti�inizde piste iyice bir g�z at�n derim.        

O gecenin sonras�nda kendime sorup duruyorum: Ben nas�l dans ediyorum acaba?

 

: Demet ORAL,  Nisan 2006, Long Island, NY                                                               di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t