wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Deniz KARA

BEN B�R KENT�M

Ben bir kentim. Kenar mahallelerim, l�ks semtlerim, apartman sakinlerim var. Delilerim var ruhumun evlerinde.

M�stakil fikirlerim var. Koopere olamayan hislerim, delillerim var ya�amak i�in. �lmek i�inse nedenlerim. Egzoz gaz� var i�imde dikkat edin her an patlayabilirim. Ek s�zlerim var laftan anlamayanlar i�in. Molotof kokteyllerim var bar ba��nda i�meyi sevenlere. Oynak s�zlerim var her �eye kulaklar�n� t�kayanlar i�in. Elektrik direklerim, su �ebekelerim, t�kanan kanalizasyon borular�m var bir kentin can�na okuyanlar i�in. 

Simit�im var ve �ekercim �ocuklar i�in. Temiz bir solu�um var, balonlar�n� doldurmak i�in ko�up oynanacak sokaklar�m, bah�elerim var olmam�� yemi�leri �almak i�in, sal�nacak be�iklerim var, be� ta��m var, ip atlanacak �imenlerim, a�a�lar�m var hamaklar kurup sal�nmaya, g�ne�i kar��na al�p �s�nmaya.  

Bir kentim ben insanlarla nefes alan. Bir kentim mevsimlerle de�i�en, ruhu olan. Ruhuna Fatiha okunan bir �ey oldum uzun zaman. Neydim, ben de unuttum...

KEND�M M�, KED�M M�

Ben� kendim... kim - im... Ben kendimim... imim... im... evet, ben imim... Hayat�n her zaman her �ey oldu�una, bazen hi� bir �ey olmad���na inanan birisiyim. Akdeniz� in �ukurova� s�nda d�nyaya g�zlerini a�an, zamanla, inatla g�nl�n� Ankara r�zg�r�na kapt�ran, denizi olmayan bu �ehrin a����n� kapatmakta �srarl� bir iyimserim.

 

Hepsinden �nce insan�m; olabildi�imce! Sonra bir hekimim ve kad�n olarak var olmaktan, mutluluk duyan �ocuksu bir insan�m. �ocuklar� izleyen bir izciyim. Onlar�n hayatta bir iz, bir giz oldu�una inanan bir g�zel - im. Aynalara ve kendine k�smeyen bir bar��severim. Ama b�t�n d�nyada olan bitenlere k�sen bir bar��sever! Bar��� ve seveni bulman�n g��l���n� ya�am��, dostu, dostlu�u hep aram�� bir g�n�l dostuyum. Kendime dostum. Ama en b�y�k d��man� da kendi olan bir al�a��m ayn� zamanda. Zamana fark atmaya ve kaz�klamaya �al��an bir sarkac�m; sallanmaktan hi� ho�lanmayan! Hep on ikiye hedefli bir an�m.

 

Elimden geldi�ince yapt���m her �eyin en iyisini yapmaktan yanay�m. Do�ru olmay�, dobra dobra konu�may�, s�z� ve �zerinde durmay� sevenim.

        

Bazen unutur, d�� kurar�m. Sevdiklerime, sevdi�im �eylere d��k�n�m. Bo�luktan, hi�bir �ey yapmamaktan nefret ederim. Hayat� ve insanlar�n hayata verdi�i rengi severim. �nsanlara ve kendime �ok g�lerim� Hem de �ok!

         

R�zg�ra kap�lm�� gibi giderim ama bazen r�zg�r�m� yitiririm. Az biraz tembelim. Sab�rl�y�m ama heyecanland���mda sab�rs�z�m. Arada bir deli olup olmad���m� d���n�r�m. Y�re�im hayata kar�� a�kla doludur. Bu sebeple baz� anlar yerle bir olurum...

 

Can�m istemezse bir o kadarda cimri olurum hayata ve insanlara kar��; Harpagon yan�mda bonk�r kal�r. 

 

�l�m�n hep vakitsiz oldu�unu d���nen bir periyim. Yine de her sabah ya�ad���ma ��krederim...

 

San�r�m, babam�n dedi�i kadar�yla ben deniz gibiyim. Dalgalan�p dalgalan�p durulur, bazen cam gibi duru, bazen de bulan�k olurum. Bu ya��na kadar kendisine ve hayata a��k, i�indekilerle ya�amaya al���k bir melankoli�im.

 

Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 81. hafta, 10.04.2006 - 16.04.2006 haftan�n konusu: Ben Kimim' in hat�rlatt�klar� �zerine...

: Deniz KARA,  25.Nisan 2006, Ankara, 15:51                                                               di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t