wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Yusuf YAN�

BEN B�R YUNUSUM

Ben bir yunusum...

Ak�ll�, g��l�, h�zl�, zeki, esprili, g�l�mseyebilen ve hissedebilen centilmen bir denizciyim. Denizlerden ve denizcilikten olduk�a iyi anlar�m. Allah� �n bana hediye ettiklerini bir g�n olsun k�t� ama�lara kullanmad���m bir yana insanlara yard�m etmek ve onlar�n hizmetlerine sunmak bende bir hobi halini alm��t�r. Denizci olman�n verdi�i rotam� �izmekte ve sa� kalmakta kulland���m ince hesap h�nerlerini bir g�rseniz bana hayran kal�rs�n�z.

Ama nedense, yine de k���k bal�klar i�in haz�rlanan a�lara tak�l�r, kal�r ve �z�l�r�m. 

Karada da en az denizde oldu�u kadar h�nerli orta ya� �st� bir yunusum. Burada da ayr�nt�larla �ok u�ra��r�m. Hem karadaki hemcinslerimin �o�u da benden daha az zek�ya sahiptirler, ama akl�n zek�dan daha �nemli oldu�unu karada anlad�m. Hi� kurnaz olamad�m; olmaya da �al��mad�m. Karada sanat�n �nemini kavray�nca, sanat�� bir taraf�m�n oldu�unu sonradan ��rendim.

���k bir yunusum. Olmad���mda da s�rekli a�k� arar�m. Karadaki ya�am�m boyunca �evremde baz� erdem eksikliklerini fark ettim ama bu eksik ya�ama h�l� al��amad�m. Burada bir �eyi daha �a�k�nl�kla ��renmeme kar��n h�l� ��zemedim: Karadaki bir t�r yarat�klar planl� k�t�l�kleri becerebiliyorlar. Biz hayvanlarda planl� bir k�t�l��� becerebilene �u ana kadar hi� rastlamad�m. Hep i�g�d�! Acaba bundan dolay� m� mutlulu�u bir t�rl� yakalayam�yoruz! Hem karada denizdeki gibi g�zle g�r�l�r a�lar kullanm�yorlar; ben bunlara da tak�l�p �z�lmeye devam ediyorum. 

U�may� hi� denemedim. U�maktan haz duymuyorum. Denizde ve karada oldu�u gibi renkler ve tatlar g�r�nmez gibi geliyor bana, o y�kseklik ve o s�ratte! 

Ba�ar� benim i�in en b�y�k hedeftir. Onun z�tl�klarla dolu tuhaf lezzeti ve sarho�lu�u hi�bir �eyde yoktur. Bazen ba�ard�klar�m olsa dahi ben ba�ar�ya da hasretim. 

D���nebilen bir yunus oldu�um i�in d���nd�m; Zaman zaman baz� sonu�lara varsam da anl�yorum ki nefes ald���m g�nlerimin y�zde en az altm���nda baz� �eyleri tamamlayamam���m. 

Galiba ben, Allah� �n bana arma�an ettiklerini O� nun istedi�i gibi kullanamayan g�d�k bir yunusum...

 

Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 81. hafta, 10.04.2006 - 16.04.2006 haftan�n konusu: Ben Kimim' in hat�rlatt�klar� �zerine...

: Yusuf  YAN�,  17. Ekim.2000, �stanbul                                                               di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t