wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Yusuf YAN�

ANNELER

Rahmetli Anneme

Kay�nvalideme

E�ime

Bayram sabah�, minik eliyle babas�n�n s�cak ve g�ven veren elini kavramaya �al��an minik yavru, att��� iki �� ad�mla babas�n�n tek ad�m�na yeti�meye �al���yor. Camiye gelince babas� gibi yap�yor, ayakkab�lar�n� ��kar�p, babas�n�n b�y�k ayakkab�s�n�n yan�na koyuyor. �lk defa geldi�i camiyi, irile�en merakl� g�zlerle � Ne kadar b�y�k bir yer!� diye de�erlendirmeye �al���yor. Y�llar sonra geldi�inde o kadar da b�y�k olmad���n� anl�yor. 

Y�ksek�e bir yerde babas� gibi bir adam, tan�d�k oldu�u anne ve baba kelimeleriyle dolu bir �eyler anlat�yor. Babas�na bir �eyler sormaya kalkt�, sus i�areti ile kar��la�t�. Sonra sonradan �ok s�k ge�en � cennet � kelimesini merak etti. Tam o s�rada; � cennet analar�n aya�� alt�ndad�r � dedi, o y�ksekte konu�an adam. Sonra bir �eyler s�yleyip y�ksek bir yerden indi. Kafas�na dolan soru i�aretleri aras�nda, tembihlendi�i gibi babas�n�n yapt�klar�n� yapt�. Camiden ��kt�lar, ne kadar da kalabal�kt�. O y�ksekteki adam� sordu. � imam � diye k�sa bir cevap ald�. Di�erlerini anneme sorar�m diye tarifsiz bir sevin� ile eve geldi. Merak ve �srar ile annesinin aya��na bakt�. Bir�ok soru sordu. Anlayamad��� bir�ok cevaplar ald�. O kadar soruya annesi k�zmam��t�, g�l�ms�yordu. Hem sofra haz�rl�yor hem cevap veriyordu. Zaten �ok seviyordu annesini. Bu sefer bir ba�ka hayranl�k ve sevin� ile kuca��na atlad�, � Anneci�im...Anneci�im... � diye boynuna sar�ld�.

Bayram sabah� o�lu ile birlikte eve d�nerken hat�rlad� bunlar�; Ne kadar zaman olmu�tu? Bir anda cevap veremedi. ��i gere�i y�llarca d��ar�da kalm��t�, b�y�k �ehirlerde. Her bayram de�i�ik bir nedenden dolay� arzu etmesine ra�men gelemiyordu. Bu bayram hi�bir neden kabul etmeyece�ini haftalar �nce koymu�tu kafas�na. Koydu�u gibide yapt�. 

          Annesi iyice ya�lanm��t�. Babas� �oktan rahmetli olmu�tu. Arkada�lar� da kendine benzer durumdayd�. Bir arkada��n�n annesiyse huzur evinde idi. Bir an ona sitem etti. Kendi durumunu teselli verici buldu. Annesi, ne de olsa baba oca�� olan kendi evlerinde kal�yordu. Yaln�z da olsa, yan�nda biri de olsa. 

          Elinin tersi ile hafif nemlenen g�zlerini sildi. Anac���n� ve di�er analar� d���nd�, de�erlendirmeye �al��t�. Bu �lkenin analar� ne m�barek insanlard�. Neler yapmam��lard�, ne fedak�rl�klara katlanm��lard�. Hem de zorunlu yoksulluk d�nemlerinde. 

          Garip ve misafirlere a�t�klar� sofralar ile c�mertli�imize, balkon ve bah�elere konan ku�lar� besleyerek �efkat ve sevgi duygular�m�z�n geli�mesine neden olan annelerimiz. Uykusunun en derin zaman�nda bile evl�d�n�n en ufac�k hareketi ve sesi ile yerinden f�rlayan, g��s� ile doyuran, ba��m�z� ok�ad��� eli ile korkular� da��tan, gayrisinin yalan a�lad���nda y�re�inden a�layan annelerimiz. 

          Annelerimiz ve hayatlar�n�n hat�ra defteri olan el ve y�zlerdeki izleri; 

          Sulh ve sel�met i�in cepheye ta��nan mermiler. Yan�k t�rk�ler e�li�inde tarlaya d�k�len terler. Ellerinde �e�me l�lesine d�nen ke�i, koyun memeleri. Hay�l mektuplar�n�n hal�, kilim, mendil, �evre, perde, sehpa ve masa �rt�lerinde; Fil i�i, S�r i�i, T�rk i�i, Antep i�i, alt�n dolamal� Mara� i�i ya da kanavi�e olarak sat�rla�mas�. Kirman ve Ter�ide e�rilen iplerle dokunan y�n kazaklar ve ceketler. 

          Aile ekonomisine katk� i�in �nceleri tarlada, zamanla evde, daha sonralar� i� hayat�nda de�i�ik g�revlerin yapan annelerimiz. 

          Hem�irelik, ille de ��retmenlik ne g�zel yak��m��t� onlara. Evdeki anne �efkatinden anne sevgisine huzur ile emanet edilen �ocuklar. Yarad�l��lar�nda vard� �ocuk sevgisi; D�vmek k�zmak ne kelime, buselerini bile bir ceylan �rkekli�i ile �ocu�unun, ��rencisinin yana��na konduran ��retmen annelerimiz.  

          Yuvadaki anne bir di�i ku� hassasiyetini a�an boyutta, sabahlar� haz�rlanan s�cak kahvalt�lar. �p�c�k ve dualarla u�urlanan �ocuklar. Yine hay�r duas� ile u�urlanan e�. Aile ekonomisine katk� endi�esi ve gayreti ile yap�lan konu kom�u, e� dost, diki� nak�� ve benzerleri. Mis kokulu, bereket dolu temiz evlere g�ler y�zle ak�am a��lan kap�lar. Kurulan sofralar, t�ketilen nefis yemekler. 

          Eli �p�lesi anneler.

 

          Anneler...

            Annelikten babaanneli�e, anneanneli�e kutsal terfi,

            Zamanla torun c�v�lt�lar�,

            A�aran sa�lar�n k�nalarla �rt�lmesi,

            B�k�len bel, ferleri azalan g�zler, k�s�k ve m��fik bak��lar,

            El ve y�zlerde y�llar�n derinle�erek �o�alan izleri,

            Hay�r dual� dudaklar,

            Ba�� ak yazmal�, ak ve gani g�n�ll� anneler!

            Sizlerin hakk�n� �demek ne m�mk�n?

            B�rak�n hak �demeyi sizleri huzur evlerinde unuttuk,

            Ya da bak�ma muhta� bir evde sa�sa babam�zla ba� ba�a b�rakt�k,

            Hat�ralar�n�zla oyalan�n demeye getirdik,

            Arada bir mutlu olun diye mektup, resim yollad�k,

            Resimlerimizi ba�ucunuza koydunuz, sevginizi idrak etti�imizi sand�k,

            Sonra �a� atlad�k, ara s�ra telefon ettik,

            Madde ile mutlu olaca��m�z� sand�k � Bir �ey l�z�m m�? � dedik,

            Size l�z�m olan ise, hi� de�ilse bayramlarda biz ve torunlar�n�z idik,

            Vicdan� rahats�zl���m�z� gidermek i�in uydurulan g�nlere, haftalara s���nd�k,

            Uyduruk olan bizdik fark�na varamad�k,

            Vard�k varmas�na da o zaman �o�umuz �ok ge� kald�k,

           

        

 Analar�m�z

        

            Ninnilerinizle b�y�d�k, ilk musiki dersimizi sizden ald�k.

            Sevgiyi, �efkati, affetmeyi sizden ��rendik.

            Affediniz bizi,

            Dudaklar�m�z temiz,

            L�tfedip uzat�n�z o m�barek ellerinizi,

 

            Anne, bayram�n m�barek olsun, �peyim,

            �p o�lum, �p k�z�m nenenin elini...

 

: Yusuf  YAN�,                                                               di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t