wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Yusuf YAN�

�E�MELER

Etraf� h�l� istila edilmemi�, bah�elik yerde bir �e�me. Yakla�an tik tak ad�m sesleri.

P�rr� 

Tel��l� kanat ��rp��� ile, �e�meden uzakla�an bir ku�. Ad�mlar�n sahibi, ku�un arkas�ndan biraz bakt�, sonra kaybetti. �z�ld�, �rk�tt�m diye. Elini y�z�n� y�kad�. Biri iki yudum su i�ti. Ferahlam��t�. G�z� kitabeye tak�ld�. Fak�ltede bir �eyler ��renmi�ti. Eh ne de olsa �i�e�i burnunda, bilgileri taze, heyecanl� bir edebiyat ��retmeni idi. Kitabedeki harflerin �o�u gitmi�ti. Daha irice olanlar� duruyordu. A��r a��r okumaya ba�lad�. Kula��ysa bah�eden gelen ku� sesindeydi. Neyse, harfleri s�kmeyi becerdi ve okudu. Kendinden emin olmak i�in, birazda g�l�mseyerek okudu. 

�EYDA B�LB�L �E�MES� � 

Sadakalar�n en faziletlisi su teminidir � Hadis - i �eriften ald��� i�aretle; hay�r ve yararl�, iyi, g�zel i�lerin devaml�l���n�n niyetiyle mimarimize de�i�ik tarzlarda giren, hazneli, haznesiz, yalakl�, yalaks�z, kaynak veya ta��nan su yoluyla beslenen meydanlar�m�z�n, sesli, sessiz bek�ileri ile ata miras� �e�melerimiz. 

�nsan ve di�er canl� varl�klar�n, hayatiyetinin devam� i�in elzem olan suyun en kibar �ekilde, insanlara, canl�lara takdim yeri. Yer yer mimarinin en g�zel uygulama alan� olarak kar��m�za ��kan, bazen k�y mimarisi al�akg�n�ll�l���yle g�n�llerimizi sesi ve tad�yla ferahlatan �e�melerimiz. 

�ok tan�nm��lar� vard�r. III. Ahmet �e�mesi, Alman �e�mesi, Valide Sultan �e�mesi, bir �ok yerde ayn� isimle an�lan Vali �e�mesi gibi. Mahallinde mahalli isimle an�lan; Kad� Gasteli, K�kez �e�mesi. �iirlere konu olan, belirli menzil aral�klar� ile yap�lan, k�rlar� mek�n tutan, �oban �e�mesi veya �e�meleri. Su gibi aziz olmak isteyenlerin, yapt�rd���, yapt�r�lmas�na vesile oldu�u, banisinin aziz olmas�n� sa�layan, inanc�m�z�n, k�lt�r�m�z�n, sosyal hayat�m�z�n, sokak, �ehir ve k�y meydanlar�ndaki sembol� �e�melerimiz. 

�o�unlu�u imece usul� ile yap�lan K�y �e�meleri. �e�me ba��nda yap�lan hararetli sohbetler. Y�kanan kilimler, hal�lar. Kilim ve hal�daki desenlerin su ile bulu�mas�. Desendeki s�rlar�n, mesajlar�n ��z�m� i�in vurulan nafile toka� darbeleri. Yan�k ve ne�eli t�rk�ler. Gen� k�zlar�n k�k�rdamalar�. Laf atmalar, mani at��malar�. C�v�l c�v�l, ���l ���l, �e�me ba��. At ki�nemesi, �al�nan �sl�k ile, at�n u� yalaktaki suya kavu�mas�. Onlarca de�i�ik tonlarda me sesi, suya kavu�an koyunlar, kuzular, ke�iler. Bas bir m� sesi ve a��r hareketli s���rlar. K�y meydan�n�n g�nl�k, en hareketli saati. Ak�am ezan�, sakinle�en �e�me ba��. G�n ���y�ncaya kadar s�recek yaln�zl�k. Bu yaln�zl��� ara s�ra bozan, bir iki k�pek ve �rkek kedi, seyrek de olsa vah�i tabiattan birka� misafir. 

�ehirlerde kar��m�za daha �elebice ��kan �e�meler. Art�k �zerleri kitabeli, tas yeri, testi yeri ayr�. K���k bir yalak. Bronz veya ta�tan de�i�ik �ekillerde yap�lm�� �e�me l�leleri. Okuma yazma bilmeyen insanlar�n, afal afal, gazeteye g�z gezdirmesi gibi kitabesine merakl� bak��lar. Bir i� buruklu�u ile �aresizlik. Mutlak hay�rl� i�iler yaz�lm��t�r diye teselli olma. Yapt�rana g�n�lden rahmet dileme. 

K���k �ehirlerde h�l� bir�o�u ra�bet g�rmekte. Suyun bardak bardak, �i�e �i�e, parayla sat�ld��� b�y�k �ehirlerde bir �o�u yokmu�.  Yok olmayanlar�ysa eski g�nlerini y�d ederek gelip ge�eni seyretmekte. Bir i� makinesi, eli kazmal� insanlar� g�r�nce, tarifi m�mk�n olmayan bir korku sarmakta her taraf�n�. Anl� �anl� Padi�ahlar�n, han�m sultanlar�n, Vezirlerin yapt�rd��� �e�meler bile terk edilmi�.  �ok iyi duruma getirme, geli�tirme, g��lendirmeyi b�rak, " y�kmasalar bari! " diye bir dilek, bir i� ge�iri�...

 

: Yusuf  YAN�,  13.03.1996, D�zce                                                               di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t