wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Yusuf YAN�

EVLER

Uzun ince bir yolun ba�lang�c�. D�nyaya te�rif etti�imiz, ilk mek�n, evler... 

K��kl�, cumbal�, tara�al�, verandal� ya da sofal�. Bah�eli, bah�esiz. Bir, iki, ��, belki daha �ok odal�... Ah�ap, k�rgir, ta�, betonarme, kerpi� kerpi� �st�ne konulan toprak evler. �at�l� veya daml�, dam�nda lo� olan, birbirine dayanan, ya da aral�kl� durup, minareler aras�ndan birbirini g�n�lden sel�mlayan evler. 

Bah�e, balkon, veranda ve teras�nda, bazen sofa ve merdiven e�iklerinde, �zetle gerek g�r�len her yerinde yapma olmayan �i�ekler. Tasa ekilen kokulu reyhanlar, gaz tenekesinde g�ller, han�melileri, say�s�z �e�it, cins ve �ekilde, bir �eyleri hat�rlatmak istercesine s�ral� �i�ekler� 

�ftar sofralar�n�n donand���, sofradan sofraya ikram yolculuklar�n�n yap�ld���, yemek pi�erken, kendilerini de pi�iren annelerimizin, ninelerimizin, yengelerimizin, hala ve teyzelerimizin ya�ad��� mis kokulu evler� 

Teravih tel��� ve ko�turmalar�n�n ya�and���, Kurban Bayram� geceleri misafir edilen, sabah�nda tekbir sesleri ile u�urlanan misafirler: Bismillah�Allahuekber. O, g�zelim m�barek sahipleri ile b�t�nle�en canl� dipdiri evler. 

E�i�inden haram�n girmesine m�saade edilmeyen, Tanr� misafirlerinin ho� kar��land���, fakire sonuna kadar a��k, ah�ap nak��l�, bronz tokmakl�, d�zg�n, sa�lam kap�l� evler. 

�z�nt� ve ne�eli g�nlerin yaz�l� olmayan, tarif edilmeyen bir gelenekler g�rg�s� i�inde ya�ayan, kimi g�n mevlitlerin okundu�u, kimi g�n g�zya�lar� i�inde sakinlerinden birinin ebedi yolculu�a u�urland���, ya da yeni sakinlerinden birinin kula��na, ezanla isimlerinin f�s�ldand���, ba��rlar�na bas�ld��� g�zelim evler. 

Gelin k�zlar�n, bir ba�ka eve elleri k�nal� olarak yolcu edildi�i, bir ba�ka evden, sevin� ve heyecan ile k�nas� kutlu, aya�� kademli gelinlerin kabul g�rd��� evler. 

Masal d�nyas�n�n en g�zel s�zl� nak��lar�n�n, dede, nine, hala, teyze a��zlar�ndan tand�r, ocak, mangal veya soba ba�lar�nda i�lendi�i, k��a girerken �ok �e�itli haz�rl�klar�n yap�ld���, baharda bir ba�ka heyecanlar�n ya�and��� �zellikli, g�zellikli evler. 

Gettola�man�n, ne oldu�unun bilinmedi�i zamanlarda, en varl�kl� ile en varl�ks�z, ahl�k abidesi insanlar�n, yan yana ya�ad���, sevin� ve �z�nt�lerin g�n�lden payla��ld���, gizlice zek�tlar�n da��t�ld��� ve gizlice kabul edildi�i evler. 

Kurtulu� ve �stikl�l s�z konusu oldu�unda, ya��n sorulmad���, bar��taysa bir d���n heyecan� ve sevinciyle erkeklerin, ko� yi�itlerin dualarla u�urland���, nemli g�zlerin el sallad���, sular�n d�k�ld���... Asker mektuplar�n�n, s�la mektuplar�n�n, tarif edilemeyen bir haz ve heyecanla, bir anda bir ka� defa okundu�u evler. 

Su terazisi mimarisinin, en g�zel uygulama alan� olan hanelerin bulundu�u, kuyulu, bah�e musluklu, sokaklar� sebil �e�meli, g�n�llerini sebil yapan insanlar�n ya�ad��� evler, evler, evler... 

Boom!..

� O da ne?

� Patlama.

� Ne patlamas�?

� Teknoloji patlamas�, n�fus patlamas�, i� g��, ula��m, haberle�me patlamas�, say�s�z �e�itte patlama, ak ve kara para patlamas�. 

Bu kadar patlaman�n meydana getirdi�i toz ve duman. Toz duman ve sisler aras�nda y�kselen, �ahsiyetsiz, hat�ras�z, geleneksiz, so�uk ve buz gibi apartmanlar, in�aat makineleri, devasa vin�ler, kamyonlar... Kum, beton, demir getirip, kar��l���nda evlerin enkazlar�n� ve hat�ralar�n� al�p y�kleyen, bilinmeyene g�t�ren kamyonlar. Y�zlerce kilometre aral�kta veya yan yana, fotokopi mimarisinin do�urdu�u, ki�iliksiz apartmanlar. K�y, kasaba ve �ehirlerin �ahsiyetlerinin ac�mas�zca yok edildi�i, ye�illikleri �ld�ren, a�ac� apartman olan, beton orman� haline gelen �ehirler. Yok olan �ehirlerin canh�ra� ���l���n� duymakta zorluk �eken mimarlar, duyanlar�n da bir �ey yapmad���, getirim beklentisinin saltanat s�rd���, sokaklar� numaraland�r�lm��, meydan ve parklar� sloganla�t�r�lm�� �ehirler. 

Patlamayla birlikte �len kom�uluklar. Solan, kuruyan, yok olan, sofa ve bah�e �i�ekleri. �i�eklerle birlikte giden, kom�u selamlar� ve � hu � lar�. Art�k, ye�il k��k�n l�mbas�n�n yan�p yanmad��� bile sorulmuyor. Sorulacak ne ye�il k��k var ne de pembe k��k. Ku� pencereleri olan evleri yok eden insanlar ve vicdani rahats�zl�klar. Bu vicdani rahats�zl���n il�c�n�, hayvan sevgisinde arayan, hayvanlar�n� yatak odalar�na kadar ta��yan, kom�ular�n�n sesine kulaklar� sa��r, rant sesine hassas olan insanlar ve ya�ad��� mek�nlar. 

Bilmem ka��nc� katta bilmem ka� metre karelik l�ks evde, odadan odaya dola�an, kanaldan kanala gezen, okumadan kendini arayan insanlar. 

Uzaklardan gelen bir ezan sesi� 

Bir irkili�, kazan� kay�p muhasebesi ve ifl�s... �fl�stan kurtulma tel��� ile takip edilen son hafriyat kamyonu... Kamyonun arkalar�nda yan yatm�� toprak bir saks�. ��inde kendisine umut, heyecan ve m�jde veren, yeni a�maya �al��an bir �i�ek; Kardelen... 

Y�re�inin, al���lmam�� bir ritimle at��� ile birlikte do�an umut. 

S�k�len sokak numaras�, tak�lan isim levhas�; KARDELEN SOKA�I.

 

: Yusuf  YAN�,  15.Kas�m.19995, Gaziantep                                                               di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t