wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Yusuf YAN�

MUTLULUK TEPES�

G�n�m�z insan�n�n hedefi, Ana Okulundan ba�layan, e�itim ve ��retim hayat� boyunca devam eden ve vazge�ilmez bir arzu haline gelen, i� hayat�na at�l�nca kontrolden ��kan, histeri boyutunda bir hedef olmu�tur: Mutluluk tepesi. 

        �ok renkli olarak tarif edilen tepede neler yok ki? �nsano�lunun yaln�z kontrols�z nefsi �l��lerine uygun bir tarif: D�nya nimetlerinin zirvesi; eksiklerden ar�nd�r�lm��, evler, k��kler, k��haneler, villalar, kusurlardan m�stesna kar�� cinsler, teknolojinin son tarifi arabalar, yatlar hatta u�aklar, seyahatlerin, peri masallar�n� g�lgede b�rakacak r�ya beklentisi i�indeki benzetmeleri, ku� s�t�n�n eksik olmad��� kral sofralar�n� bile al�akg�n�ll� seviyede b�rakacak olan ziyafet sofralar�, yapma �i�eklerin her t�rl�s�, vesaire, vesaire, vesaire� �zetle, albenili bir d�nya Mutluluk Tepesi, heyecandan kalp durduracak hedef. 

        Tarif edilen tepenin inan�lmaz ve kontrols�z cazibesiyle mutluluk tepesi ko�usuna haz�rlanan insanlar�n, birbirlerine ikiy�zl� davran��lar i�inde g�nderdi�i g�l�c�kler. Zaman�n her dilim ve an�nda devaml� �alan ��k�� d�d���yle s�r�klenmesi normal hale gelen ��k��lar. 

        Ba�lang��ta vurulan omuzlar, at�lan �elmeler, ihanetler, t�kezlemeler. Tekrar toparlan�p, devam etmeler. K�f�r edebiyat�n�n en g�zel kelime ve c�mleleri ile s�slenmi� z�rh�yla yap�lan hitaplar. Bir n�kleer bomba d��m���esine yok edilen de�erler. 

        Mutluluk tepesi yolunda �i�nenen en nadide de�erler silsilesi olan �i�ekler. Peygamber remzi olan g�ller. Her biri bir de�eri ve yalans�z sevgiyi temsil eden l�leler, mor menek�eler, leyl�klar. A�t��� zaman sevgiliye mendil g�nderilmesine vesile olan akasyalar, han�melileri, �ebboylar, deste deste dosta g�nderdi�imiz karanfiller, s�mb�ller, nergisler, umudun ve yeniden do�u�un mu�tucusu kardelenler. Ad�n� bilmedi�imiz, temsil etti�i de�eri anlayamad���m�z, zikir ve tespihini g�remedi�imiz, anlayamad���m�z, ya da anlamak istemedi�imiz sonsuz �i�ekler ve g�zellikler. Mutluluk tepesinin yolcular�n�n, yaban s���r� s�r�s�n�n ayak darbelerini ok�ama seviyesinde b�rakan, ayak darbelerinin alt�nda giden, kaybolan, yok olan �i�ek d�nyas�. 

        Yolculara yol kenar�ndan seslenen densiz bir ses...

        � Anne, anne!

        � Neydi o? O ses ne?

        � Baba, karde�! inanan�n karde�li�i, a� yatt���nda tok yat�lamayacak kom�uluk, Allah r�zas� i�in yap�lan dost ziyaretleri.

        � Hat�rlam�yorum, hat�rlam�yorum. L�tfen zorlamay�n beni, yolumdan al�koyuyorsunuz, �ekilin, �ekilin...

        � Vatan, �u topra�� �ehit kan�yla sulanan yurt, co�rafya� Bayrak, bayrak, Arif Nihat� �n tarif etti�i, Ulubatl�n�n ta��d���. Hani Mehmet Akif anlatm��t�, �stikl�l, i�inde Ezan� da vard� hani. Olamazs�n bu kadar unutkan, dur nereye gidiyorsun? As�m nerede?

        � Rakip misin, bel� m�s�n be adam? �ekil yolumdan, As�m� da kim, yoksa, yoksa, ge�ti mi beni? 

Bir �oban �e�mesi, sorumlulu�u ile yol kenar�ndan, beyhude sesleyen, beyhude �a�layan salim ses.

        B�t�n maddi ve manevi de�erlerini yol boyunca harcayan insanlar�n tepeye var��lar�, vuslat... Ama, ama, say�lamayacak �oklard�, nerede bu insanlar? Ellerini g�zlerine siper edip, ba�ar�s�n� payla�mak istedi�i, bir be�er arayan, omuz omuza dola�an be�erler...

        �lk endi�e.

        � Olamaz, olamaz. Nerede bu insanlar? Herhalde sakland�lar. A�a��dan kalbimi heyecandan durduracak olan evler, k��kler, arabalar... Bu, bu da ne? Bu yaln�z duvar, gerisi yok. Arabam, yat�m, hisse senetlerim, g�zelli�ine hayran oldu�um kar�� cinsim. Olamaz, olamaz, herhalde dalm���m. K�bus bu, sahte film platosu, benim ko�tu�um tepe bu de�il, bu de�il, de�il, de�il... Serap... Yoksa yol kenar�ndaki ses? Rakip de de�ilmi�, bel� da... Aman Allah�m, aman Allah�m hat�rl�yorum, hat�rl�yorum... aaahh. 

        Bir ���l�k, bin ���l�k, milyonlar ���l�k, insanlar�n y�re�ini eriten korkun� ���l�k, g�n�l bah�esine yol al�rken, kulaklar� inleten ���l�k.

 

: Yusuf  YAN�,  03. 11.195, D�zce                                                               di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t