wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Alper TURNA

KAYIP KITALARI KE�FEDERKEN ..

Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama son d�nemde il�e ve �ehir Pazar k�lt�r�n�n i�ine cumburlop dalan bu insanlar m�thi� de�i�imin i�inde kendilerini sorguluyorlar. Teknolojinin sahtecilikle e� tutulmas�nda prim yapan pazen �alvarlar�yla do�all���n mabetleri kad�nlar�m�z. Ferace ve al yazmalar�yla kent ya�am�na ortak olan kad�n sava���lar�m�z�n birde ismi var � K�YL� KADINLARI �. K�v�r k�v�r y�z hatlar�, yazmalar�yla �rtmeye �al��t�klar� g�d�lar, hopur hopur memeleri, evlendikten sonra yo�un tah�l t�ketimiyle b�rek tepsisine d�nen kal�alar�, �alvarlar�, lastik ayakkab�lar� ve y�zlerindeki ma�rur ifadeyle pazarlar�n; yeni Pazar t�ketiminin fatihleri onlar. �a�k�nlar asl�nda �ylesine �a�k�nlar ki anlam veremiyorlar k�yde ekrandan g�rd�kleri ve �zendikleri uzun ve geni� koridorlarda silme t�ketim malzemelerinin bulundu�u ve bir � el arabas�yla � al��veri� yap�lan s�per marketler yerine kendi ya�amsal k�lt�rlerinin Pazar camias�na egemen olu�una. Ve ku�kuyla kendi ma�aralar�na �ekilip, ekmek yaparken, tavuklar� yemlerken d���n�yorlar. Acaba bizim ya�am�m�z, yemeklerimiz bu kadar ilgiyi hak ediyor mu? Sonralar� usulca kendilerini b�rak�veriyorlar kentin i�ine ho�lar�na gidiyor gizliden � bug�n pazarda �ld�m �ld�m � yakar��lar�n�n alt�nda bu ilgin� ya�am diyalekti�i. Naz�m' �n deyimiyle � anam�z, avrad�m�z, yarimiz ve sofram�zdaki yeri �k�z�m�zden sonra gelen � bu kad�nlar biber dibi kazmaktan,domates, pamuk toplamaktan ekmek yapmaktan, s�lalelerine yemek pi�irmekten farkl� bir ya�am oldu�unu ayr�msayorlar ve vakit ge�irmeden ya�am�n kendilerine y�kledi�i tercihler yerine kendi i� seslerini dinlemeye ba�l�yorlar. Bir pazardan �te bir �zg�rl�k �a��lt�s� Sal�, �ar�amba, Per�embe pazarlar� onlar i�in bir birey olabilme dersi. �tedeki ya�am�n fark�na varma bayramlar�. Sal�a, tur�u, eri�te, re�el, k�y ekme�i sat�yorlar kendi haz�rlad�klar� k���k acemi tezgahlarda yanlar�nda kuzukula��, ebeg�meci, roka, marul para �st� veriyorlar konu�uyorlar ve birey oluyorlar. Art�k onlar kimin ne istedi�ini m��teri memnuniyetinin ne demek oldu�unu anlamland�r�yorlar kendi i�selliklerinde.��le yemeklerinde fast- food tan nasipleniyorlar. Zekiler, neyin ne oldu�unu, raconu hemen kavr�yorlar ama satt�klar� maldaki ana sloganlar� DO�ALLIK ve biliyorlar ki ki�ilikleri ve satt�klar� �rt��mek zorunda maskesini iyi se�er yurdum insan�. Kazan�lan paralar�n bir k�sm� yast�k alt� edilip a�da ve kad�n ba�� al�n�yor ve bunun ne kadar b�y�k kolayl�k oldu�u anlat�l�yor gizliden ramazan ay�ndaki bir mukabeleden sonra eve d�n��lerde. Gen�ten olanlar�n akl�n� s�sleyen bir be�ibiryerdeden ba�ka ne olabilir k�rm�z� kurdeleleriyle k�y gen�lerinin ba��n� d�nd�ren .,
Kimisi peynir tenekelerinin i�ine ekti�i g�l� deve taban�n� sat�yor oyal� yemenisi ba��nda kadife sevin�ler ku�and�r�yor ac�n�n sirayet etti�i yorgun y�z�ne. Birka�� patik �r�yor, fisto, piko i�i yap�yor ve davul f�r�n�n yerine ald��� b�y�k f�r�nla pi�irece�i yemekleri yiyen insanlar�n y�zlerindeki tatl� tebess�m� d��l�yor tenindeki ter ve salamura peynir kokusuna ald�rmadan.


PAZAR YAPAN �NSAN BOYUTU..
Y�z ya�ama dair izler ta��r ve f�rsat buldu�u anda ele verir seni durduramazs�n. �imdi Pazar yapan kad�nlar�n bir �o�unda gizli olan bir ifade var bilmem fark�nda m�s�n ey okuyucu y�z�n arkas�na uzun uzad�ya bakt���n zaman kendini g�steren bir bak��. Bende bunlardan biri olabilirdim bak���. Ben de bayramda ka��tl� �ikolatalar, drajeler yerine leblebi �ekeri ikram edebilirdim diyen ve al��veri� yaparken olabildi�ince �ehirli g�r�nmeye �zen g�steren ya�am�n�n bir d�neminde k�yde ya�am�� ve bir �ekilde k�yden �ehre gelen uzun etekli sa�lar�n�n �n taraf�n� e�arplar�yla a�an kad�nlar�n hayat�n kar��s�ndaki duru�lar�. Seccade ve ba� �rt�s� yerine gecelik ve sabahl�kla tan��an, �ama��r y�kad�klar� suyu tuvalete d�ken kad�nlar bizim kad�nlar�m�z... Belleklerinin derinliklerinde geldikleri yerle ait olduklar� yer aras�nda devaml� bocalayan ayazda kalm�� �ama��r y�zl�, yar�m kalm��l�klar�n� suskunluklar�yla �rtmeye �al��an Fatma teyzelerimiz, Ay�e yengelerimiz, Meryem ninelerimiz. Kalabal�ktan biri gibi davranarak kendilerini saklayan g�zleri yuvalar�na ka�m�� kad�nlar. Ge�irdi�in hayat�n gelip dayand��� nokta bu i�te.. �imdi �aydanl���n kirecini temizlerken i�indeki ac�n�n tortular�na da el at�yor sil ba�tan s�f�rlay�p yeniden ba�lamak istiyor hayata. Dostlar� pul pul d�k�lm��ler kendiside d�k�lecek az zaman sonra duruyor d���n�yor ve pencere kenar�na gelen guguk�uk ku�lar�na soruyor. Siz De�irmen bo�az� k�y�n� bilir misiniz? G�kku�a�� yava� yava� kayboluyor karanl�kta ...

: Alper TURNA, Bal�kesir, 20.11.2002                                                                                                           di�er bir deneme i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t