wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Yusuf YAN�

SULTAN

        G�m... G�m...

        Ak�am ezan�.

        Ramazan ay�n�n ilk topu, ilk ezan�. K�l�nan ak�am namaz�. Bir m�ddet sonra, ilk teravihe �n davetiye, minarelerden dalga dalga yay�lan sal�lar.

        On bir ay�n sultan�n�n, g�n�llere heyecan, sevin� salan muhte�em geli�i.

        �lk teravih, ilk sahur, ilk iftar,

        Son teravih, son sahur, son iftar.

        �lki sonu ve de ikisinin aras�ndakiler.

        Hep ayn� heyecan, ayn� sevin�, ayn� mutluluk.

        Yard�mla�ma ve g�l�mseme duygular�n�n zirvelerdeki yolculu�u.

        Kadir gecesinin, kadrini bilme tel���.

        Sahur davullar�, manileri.

        Annelerin e� ve �ocuklar i�in, gecenin bir yar�s�nda haz�rlad��� sahur yemekleri.

        K���k �ocuklar�n, �nceleri ��leye kadar, nihayet ak�ama kadar olan ilk oru�lar�. Konu kom�u gezdirip, hay�r ve kabul dualar� ile al�nan iftariyelikler.       

        Eli �p�lesi annelerin, e� ve �ocuklar�n naz�n� �ekerek, sab�r ve �zen ile haz�rlad��� nefis yemekler. Konu kom�ulara ikramlar, konu kom�ulardan ikramlar. Kurulan bereket dolu, hepsinin yenilece�i san�lan iftar sofralar�. Babalar�n, i�inde gizli bir sevimlilik bulunan h�r��n davran��larla, son anda el yakarak yeti�tirdi�i, yumurtal� yumurtas�z, susaml� susams�z pideler. Kulaklar p�r dikkat top sesinde, ezan sesinde. Eh �imdilerde g�zler televizyonda. Duyulan Allahuekber, Allahuekber... Heyecan ve acele ile yap�lan iftar dualar�. Bismill�h ile ilk yudum su ve ilk hel�l lokma. Bir�ok sofralardaysa, zeytinle hurma. B�y�k k���k, e� dost, ya da toplu iftar davetleri. D�nyan�n en yaln�z insan�n�n tek ba��na iftar�. 

        O anda sokaklar�n, caddelerin ola�an�st� sakinli�i. H�zl� ad�mlarla evine yeti�me tel���nda olan tek t�k insanlar. Sakin trafi�in verdi�i rahatl�kla, ge� kalan bir iki araban�n seyri.

        Ya o Mehmet�ik, s�n�rda iftar.

        G�revliler, g�revde iftar.

        Terk edilen k�t� al��kanl�klar, a��lan rahmet kap�lar�.

        Ho� geldin ramazan.

        M�barek ay�n, mevsimlere yapt��� yolculuklarla, en uzun en s�cak, en k�sa en so�uk, g�nler ile tatt�rd��� ayr� bir lezzet. Yaz�n kan k�rm�z�s� karpuza, k���n g�lla� ya da kaday�fa sab�r ile bakmak. Nefse talim! Tadamayan, ula�amayan nefisleri hat�rlamak. Olan�n olmayana fitre ve zek�tlarla gizlice ula�ma tel��lar�. �vg�ye lay�k bir dayan��ma. 

        Teravih. Tazelenen abdestlerle, baylar�n, bayanlar�n, gen� k�zlar�n, yeni yetme delikanl�lar�n, k���k �ocuklar�n, camiye yeti�me tel��lar�. Nur y�zl� nenelerin, dedelerin vatana, millete, Muhammede inananlara hay�r dualar�. K���k �ocuklar�n, arka saflardaki yaramazl�klar�. Salat-� �erife ve tekb�rlerle bezenen teravihin biti�i. Teravihin da��lmas� ile birlikte ba�layan sohbetler, sohbetlerin �ay oca��nda, evde, konu kom�udaki seyrinin sahura kadar uzad��� haller. Eskilerde Karag�z Hacivat sahneleri, �imdilerde televizyon.       

        Sonlara do�ru bayram haz�rl�klar�. Annelerin hakl� istekleri, babalar�n endi�eli cevap ve gayretleri. �ocuklar�n tarifsiz sevin�leri. Bayraml�klarla koyun koyuna sabahlamalar. �p�lecek eller ve har�l�k hesaplar�. 

        Son teravih, son sahur, son iftar. Camilerde h�z�nl� veda. Bir dahaki y�la kavu�ma dilekleri.

 

        Yaln�z tat halinde a��zlarda m�y�m?

        Tekbir sabah�y�m, sena ak�am�y�m.

        Herkes sevinip geldi � �eker Bayram� � der.

        Bilmez ki � �eker � de�il � ��k�r Bayram�y�m �. 

diyen Arif N�HAT� �n g�n�l koyu�u. �nsana �z�nt� veren, bayram� tatile e�de�er k�lan gezi hesaplar�. Gittik�e seyrekle�en e� dost, akraba ziyaretleri.

 

        Ne g�zeldir Ramazan g�nleri!

        Ne g�zeldir Bayram sabahlar�!

 

: Yusuf  YAN�,  12.Aral�k.1998, Ankara                                                               di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t