wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Yusuf YAN�

ULU �INAR

Nefislerinin sesine kulak veren beyler, Sel�uklu �mparatorlu�unu �nce devlet, sonra beylikler haline getirdiler. 

Anas�n� sayanlar, atas�n� sayanlar, b�y�klerle beraber olanlarsa bereket buldular. 

S�leyman �ah� � F�rat� �n ba�r�na b�rakmak zorunda kalan O�uzun alperenleri, S���t� te karar k�ld�lar. 

Konya�dan gelen k�s ile r�yadaki ��nar�, �eyh Edebali� nin himmeti, dursun Fakih� in duas�, Ertu�rul Gazi� nin i�areti, Osman Gazi� nin eliyle, Ulu ��nar olmas� dile�i ile diktiler. 

Ak ke�e �zerinde dokuz defa havaya kald�r�lan Osman Gazi� ye Ahi Evran eliyle k�l�� ku�and�rd�lar. 

Son nefesinde Bursa� n�n fetih m�jdesini yeti�tiren Orhan Gazi� ye Osman Gazi, O�uz t�resince nasihat etti, � Zul�mden uzak, adalete yak�n, ilim adamlar� ile hemdost ol. Allah yolundan ayr�lma, kuru cihangir olma � dedi.  

Birlikte rahmet, ayr�l�kta azap vard�r � Ayet - i Kerimesine g�n�lden iman edenler, beyliklerden birli�e, birliklerden dirli�e derken, devlet gibi devlet oldular. 

Orhan Gazi� nin devleti te�kil�tland�rmas�, o�ul 1. Murat H�davendig�r� �n s�n�rlar� Avrupa� ya ta��mas�. Gazi olup �ahadet dilemesi, dile�ine, Osmanl�n�n ilk ve son �ehit padi�ah� olarak Kosova� da kavu�mas�. 

Ni�bolu ku�atmas�n� gece karanl���nda ad�na lay�k bir �ekilde yaran, kale surlar� dibinden, � Bre Do�an, bre Do�an � diye g�rleyen Y�ld�r�m Beyazid Han� �n Ni�bolu zaferi. Ankara� da bir ba�ka T�rk� �n, bir ba�ka davran��� ile ba�layan fetret Devri. 

�elebi Mehmet Han� �n devleti toparlamas�. II. Murat Han� �n Varna� da � M�min kullar�n� benim g�nah�mdan dolay� k�ffara zebun etme, Habibin h�rmeti i�in� � diye, dervi� y�re�i ile yapt��� niyaz�n Allah dilinde kabul� ve Varna zaferi. 

Konstantiniyye ( �stanbul ) fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne g�zel ve ne de�erli komutan. O komutanla birlikte olan asker ne g�zel askerdir � Hadis -i �erifindeki �vg�ye mahzar olmak i�in, ilki Hz. Osman d�neminde, ikincisi b�y�k sahabe Hz. Eba Eyy�bi� l Ensari� nin kat�l�m� ve �ahadetiyle devam eden, fetih te�ebb�sleri zincirinin son halkas�. Hac� Bayram Veli� nin bildirdi�i �zere, Fatih Sultan Mehmet Han� a, Ak�emsettin� e Molla G�rani� ye, Ulubatl�� ya, B�y�k T�rk Milletine fethin nasip olmas�. Orta�a� �n kapanmas�, devletin imparatorluk olmas�. 

�mparatorlu�un manevi tac� olan kutsal emanetlerin Yavuz Sultan Selim Han eli ile yerine konmas�. 

�mparatorluk co�rafyas�na de�i�ik d�nemlerde, mimari m�h�rler vurulmas�, devlet ve esnaf�n al���lagelmi� davran��lar�n�n iyice k�kle�mesi. 

Kanuni ile kanunda ve zaferlerde zirveye ula��lmas�. Gazi Bali Bey� e � Bir g�n�n adaletinin yetmi� y�ll�k ibadetten �st�nd�r � oldu�unu hat�rlat�lmas�.  

IV. Murat Han ile Ba�dat� �n yeniden fethi. Say�s�z destanlara, � Gen� Osman dedi�in bir yi�it u�ak � � destan�n�n da eklenmesi. 

Adaletin �a�mas�, k�l�c�n k�relmesi, k�z�n k�llenmesi, ilimden uzakla��lmas� v.b. hata, gaflet, ihanet r�zg�rlar�n�n, sonbaharda ��nar�n yapraklar�n�, Kuzey Afrika� da, Kafkasya� da, Balkanlar� da, �anakkale� de, Yemen� de, y�rekleri da�layan, ocaklar� s�nd�ren t�rk�ler yakt�rarak d�k�lmesi. 

Yapraklar� d�k�len, Ulu ��nar� �n an�t a�a� olmas�. 

Y�d edilen, ders al�nmaya �al���lan gurur ve ibret dolu ge�mi�. 

Ayn� kaynaktan, ayn� sudan, ayn� havadan, ayn� topraktan beslenen Yeni ��nar� �n, ayn� bayra��n g�lgesinde, sanc�larla destanla�an do�umu ve do�umun 75� inci gurur y�l�. 

Yedi y�z ve yetmi� be�� in kucakla�arak Devlet -i Ebet M�ddet olmas�. 

��narlar� dikenlerden, b�y�tenlerden, sulayanlardan, eme�i ge�en ve ge�eceklerden, Allah� �n raz� olmas� dile�i ile Yeni ��nar� �n kem g�z ve niyetlerden korunarak ebediyete kadar b�y�t�lmesi.

 

: Yusuf  YAN�,  12.05.1999                                                               di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t