wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Burcu �ZGE�EN

HER �EY �STEMEKLE BA�LADI

Her �ey istemekle ba�lad�...

Kendi rengimi ke�fetmem ancak bu yaz�y� yazmamla m�mk�n olacak. ��imdeki tutkunun rengini nas�l anlatabilirim... Yapt���m yaz� hatalar�ndan anla��labilir belki... Ancak d�zg�n yazmak i�in hepsi birer birer d�zeltilecekler az sonra... Ak�p giden bir m�zik... Y�kselen bir merdiven... G�n �����n�n dallar� y�rtar gibi i�eri girmesi... Kabu�undan ��kan bir civciv... Uyanan bir g�n... T�m serinli�ini hissettirerek akan dere... Bir ninenin pencereden bak���... Gen� k�z�n t�m ars�zl���... Heyecan duydu�um her �ey... Seni saran temiz hava... Tutkuyla �ark� s�yleyen kad�n... Piyanonun tu�lar�na dokunan eller... Duvarlar� kaplayan resimler... Denge yaratan bir kompozisyon... Do�ayla ba� ba�a ge�irilen bir zaman... Ak�am eve d�nmenin yorgunlu�u... ��ten gelen baba... �ekilen ve bas�lan siyah beyaz bir foto�raf�n heyecan�... ��k�lan yaln�z bir y�r�y��, t�m ��z�mleri buldu�um ve eve yeni kararlarla ve huzurla d�nd���m... Sabah be�te kalkmak ve g�ne�in do�u�unu seyretmek... Sabah ezan�... Ak�am karn�m�n ac�k���... Evdeyim, ocakta pi�en yemek tenceresinin ��kard��� g�r�lt�... Evin huzuru... Demlenen �ay ve yenen ��rekler... Canl� �i�ekler vazoda... G�zel bir kad�n�n sana tutku dolu bak���... T�m b�y�s�yle sal�nan bir adam... A�layan adam... Bir baban�n a�lay���... Annenin g�l���... Ablalarla yap�lan kavgalar... Al�nan yeni Barbie bebekler... Evcilik oyunu... Kayd�rak... Babayla binilen tahterevalli... �stanbul... Deniz, k�p�k ve mart�... Yans�malar... Mavinin Yank�s�... Gece ve b�y�s� ve de h�zn�... B�lent Orta�gil ve Gece Yalanlar�... Ve Bu Su Hi� Durmaz... Bu su hi� durmaz... Gidilen tiyatro oyunu, seyircinin �a�k�n bak���... Evde izlenen televizyon, kutlanan do�um g�n�... Neyden ��kard���m ses... Ney ve zen... Beni ben yapan herkes... Dostlar... En iyi arkada��m... D��lerim... Hayat�ma giren ritim, �zledi�im sevgili, yeninin heyecan� ve aray���n sanc�s�... Mavi ve mavi... Benim rengim mavi... Dorukta gezen mavi... Mavi sa�lar�m... Mavi d��lerim... Mavi gece... Mavi gizemi ve mavi durusu k�rm�z�y� bulan mavi... Tutku ve mavi... Koku ve mavi... Anne ve mavi... Ay ve mavi... Hava ve mavi... Deniz ve g�zlerim beraber mavi... Gri mavi bir uzak d��... Gri duvarlar ve gri suda y�zerken durgun ve dingin, uzaktaki bir d�� ya da ya�ant� k�r�nt�s�... Evrenin uzak bir k��esinden gelmi� ve senelerce beni beslemi�se... Ve ben mavinin yank�s�nda ney sesiyle bulu�mu� ve d��ler kurmu�sam... Beni bast�ran her duyguyu y�rtarak yararak �emberimden ��km�� ve mavi kadar �zg�r olmu�sam... Mavi... Mavi... Durgun, duru ve akan mavi... Durdurulamaz mavi... Nefes ve mavi... Akustik mavi... Karizmatik mavi... Derin de�erleri �n�ne koyuveren ve kendisinden ba�ka bir a��klamaya ihtiyac� olmayan mavi... Kendi ba��na var olan ama arayan mavi... D�nya �zg�n par�alar�yla d��eli bir b�t�n yani kendi ba��na var olan ama arayan �zg�n bir par�aysa... O zaman, her bir par�as�yla, d��ler mavi... �nan�lar mavi...  Akan ve gece yalanlar�na ortak mavi... Sorgulayan, duraksayan, veren, d���nen mavi... Gerekti�inde duruveren mavi... Nehir... Ak�yor ve durduram�yorum... M�zikle �yle bir co�mu� ve ilk h�z�n� alm�� ki... Akan nehir, su... Su gibi akmak...  Kendinden ba�ka her �eyle ama bir o kadar kendinden ba�ka hi�bir �ey olmayan su gibi ak�yorsa... Mavi... Tutku... Ya�amak tutkusuysa... Payla�maksa, d��se, ger�ekse ve buysa...

Ben hissediyorsam... Mavi i�te odur ve ben de i�te o mavi...

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 88. hafta,  29.05.2006 / 04.06.2006    haftan�n konusu: Siz Ne Renksiniz? �zerine...

: Burcu �ZGE�EN,  Oda, Marsilya, 05.06.2006, 00:17:53                                                       di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t