wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: T�lay �LARSLAN

ANILAR ESK�T�LEB�L�R M�?

Serin bir mart sabah�. �stanbul' da Bah�elievler metrosu. Bekliyoruz. M�zik yay�l�yor sessiz ve so�uk metroya: buras� Mu�tur, yolu yoku�tur... S�zleri yok. Sanki ihtiya� da yok gibi s�zlere...

Metro kalabal�k ve  insan y�zlerinin hepsi �ark�ya e�lik eder gibi. Derinden gelen bir yas�n izlerini hi� atmay� ba�aramam�� g�r�n�ml� y�zler... ya da hi� atma f�rsat� ve izni verilmemi� gibiler.

Ayn� ak�am... Eve d�nd�k. O�lum ilk defa iki g�n yaln�z kald� evde. En son, giderken y�kay�p f�r�n�n �zerinde bir tepsi i�inde b�rakt���m maydanozlar sonbahar yapraklar� gibi kurumu�lar. ��inde yemek �s�t�l�rken �zerinden al�nmad���ndan. G�ne�te b�rak�lm�� gibi kurumu�lar hem de. Aynen annemin k�� i�in kuruttu�u  maydanozlar gibi diye d���n�p bir an saklamay� planlad�m. Sonra komik geldi bu d���ncem. Eskiden bah�eden toplanan bir �ok �ey kurutulurdu k���n yenmek �zere.

�imdi bah�esiz, topraks�z, a�a�s�z ya�ant�m�zda, �ocukken �nemsemedi�imiz bu ot bile de�erli oluverdi g�z�mde.

�nsano�lu ne zamandan bu yana kurutur yiyeceklerini acaba? Asl�nda ne b�y�k bir korkuydu belki de, " �lkel insan! " i�in k�� ko�ullar�... Muhtemelen k���n ortas�nda, yaz�n olgunla��p, kendi kendine topra�a d���p kurumu� olan meyveleri bulmu� olmal�lar diye ge�irdim i�imden. Mevsimlerin ard� ard�na gelirli�inden yola ��k�p kendileri bu i�i kotarmay� ne zaman ak�l ettiler acaba?

Saklanmal� bir �ekilde, yaz�n bereketi ve yenirken hat�rlanmal� onun daldaki taze hali, kokusu, koku daha bask�n her �eyden. Lezzet, renk, �ekil de�i�se de o hep bask�n kalabiliyor.             

Hat�ra da kurutulma de�il mi? diye d���nd�m sonra. Canl�l��� al�nm��,suyu kalmam��, ama kuru �ekil, bize ne �ok an�lar sunar.  Kuru �i�ek, kuru meyve, fotograf, yaz�, resim, ma�ara resmi - bir bizonun yenmeden �nce resminin ma�ara duvar�na �izilmesi - son y�llarda da moda olan evcil hayvanlar�n i�inin doldurularak saklanmas�.

Hat�ra = yeniden hayat vermek i�in konserve etme, unutmamak i�in!

Peki neler unutulmaz, iyi ve k�t� bask�n olanlar m�?

�yilerin izini hi� b�rakm�yor sahip ��k�yoruz. Belki kurutarak,resimleyerek v.b.

K�t�lerin izini ise hi� kurutmay�z. Unutmak isteriz yani.

Ke�ke iyi k�t� yerine,do�ru yanl�� diye kay�t yapan bir s��rama olsa beynimizde de duygular� da ayarlasa yan�nda... Yine de beynimiz do�al eleme ile insanl�k tarihine iyileri kodluyorsa e�er, umutlanmak i�in de ge�erli dayanaklar�m�z olsa gerek.

Yeniden, yeniden umutlanmak ve iyiye, do�ruya sar�larak ama k�rd���m olmadan, tekrar tekrar ke�federek ya�am� ilerlemek dile�iyle. Nas�l olsa arad�klar�m�z Tolstoy' un bir roman�ndaki " deve dikeni " �rne�i; �zerinden ezici bir demir tekerlek de ge�se b�t�n ilkelli�i ile ba��n� kald�r�p zamana direnecektir.

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 18. hafta,  24.01.2005 / 30.01.2005 haftan�n konusu: Bir An�n�z �zerine...

: T�lay �LARSLAN,  �stanbul - K�rklareli, 12.06.2006, 13:oo                                               di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t