wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Attil� DO�RUER

KEND� KEND�N�N EFEND�S� OLMAK

Bundan bir as�r �nce bu deyim kullan�lsayd�, bug�nk� kadar zorluk �ekilmeden anla��labilecekken dilimize sahip ��kamay���m�z ve k�lt�r erozyonuna u�ray���m�z nedeniyle bug�n gen�lerimize bunu aktarabilmek bile zorluk olu�turuyor.

Bu deyimde kilit s�zc�k, efendi kelimesidir. Efendi, bug�n u�rad��� erozyon nedeniyle de�i�ik anlamlar ifade eder olmu�tur.

          Efendi; e�itim g�rm�� ki�i, buyru�u y�r�yen, s�z� ge�en, sayg�de�er, �elebi, baba, ata yerine ge�en sayg� s�z�d�r. 

�� Kendi kendinin �� ifadesi bir �ok deyimimizin ortak harc�d�r. Ben konumuza katk� sa�layaca��n� d���nd���m deyimlerden birka��n� s�ralamak ihtiyac�n� duydum. Fakat �nce �u zorlu�u dile getirmek istiyorum; S�zc�kler anla��ld� zannedilirken genellikle yeterince anla��lmazlar! Ki�iler anlayabildikleri kadar benimserler ki o da ki�ileri birbirinden ay�rmaya ba�layan yan�d�r. K�saca beyaz ve siyah renkler herkes taraf�ndan kolay alg�lanabilir dersek, her s�z�n bir �e�it gri tan�m� vard�r. Problem olan nokta, siyaha veya beyaza ne kadar yak�n oldu�udur:

Kendi kendini yemek

Kendinden pay bi�mek

Kendini bilmek

Kendini tutmak

Kendini vermek

Kendi ya��yla kavrulmak

Kendi kendine yetmek deyimleri konumuzla ilgili olumlu deyimlerdir. Buna kar��n;

Kendi aleminde

Kendi ba��na

Kendi derdine d��mek

Kendi g�be�ini kendi kesmek

Kendi halinde

Kendi kendine gelin g�vey olmak, deyimleriyle ��kar�lan anlamlar tamamen konumuza z�t olumsuz deyimlerdir.

Yukar�da tan�mlad���m efendi kelimesine sad�k kalmak kayd�yla kendini kendine b�rakmas� erdemlili�idir.

Efendi, k�yl� veya kentli, zengin veya fakir, amir veya memur gibi bir s�n�f veya z�mrenin mensubu olarak g�r�lmemelidir.

Atat�rk�m�z�n, " K�yl� milletin efendisidir " deyi�ini hat�rlarsak, kan�mca en zor ko�ullarda bulunan, milleti i�in bu zorluklara g���s geren bu insanlara kulak verip ��z�mleri buna g�re aramam�z gere�ini hat�rlatm��t�r. Saban� b�rak�p trakt�r� kullanan, �ocu�unu okutan, k�ra� topra��n� i�leyip verimli �iftlikler haline getirebilen k�yl�y� d���nm��t�r. K�yl�m�z� k���mser, devlet imk�nlar�n� ba�ka alanlara y�nlendirirsek bug�nk� konumla kar�� kar��ya kal�r�z. Millet olarak bu efendilerin s�zlerine kulak vermeliyiz.

Tabii bu k�yl�, bug�n k�y�n� terk edip kente de k�ydeki ya�ant�s�n� sokmaya �al��an k�yl� de�ildir. Kentini b�rak�p �stanbul� a, �lkesini b�rak�p Amerika' ya g��en de farkl� de�ildir. Kente, �stanbul� a, Amerika� ya gitmek amac� hatad�r da demek istemiyorum ama unutulmamas� gereken ama� de�il ara� oldu�udur.  Unutulmamal�d�r! �a�da� geli�mi�liklerden yararlan�p birikimleri �lkeye, �stanbul� a, k�y�m�ze aktarabilmektir. Bir millet o zaman geli�mi�lik seviyesine eri�ebilir.

Benzer anlay��lar i��isi, i�vereni, sanat��s� i�in de farkl� de�ildir. 

Ba�ka bir deyi� de " Do�ru s�yleyeni dokuz k�yden kovarlar " d�r. Ama bu kar��l���nda ne zorluklar �ekildi�ini ifade etmek i�in kullan�l�rken haz�rl�kl� ol, kolayca pes etme demek i�indir. Kendi kendisinin efendisi olan bu zorlu�un fark�nda oland�r. Sorumlulu�unun fark�ndad�r. Ba�ka bir ifadesiyle de demokratiktir. �zg�rd�r. L�iktir. �al��kand�r. Bilmediklerinin fark�ndad�r; ��renmeye a��kt�r. Kar��l�k beklemeden bildiklerini vermeye �abalayand�r. Kendisini kar��s�ndakinin yerine koyabilendir. Her an kendini a�abilmenin tutkusu i�inde oland�r. Gerekti�inde ilkeleri do�rultusunda sava�abilendir. Ho�g�r�y� en iyi kullanabilen sanat��d�r. Ne s�m�r�r ne de s�m�rtt�r�r. Okuyand�r, ara�t�rand�r, g�zlemleyendir, analiz ve sentez yapabilendir.

Peki, b�t�n bu anlatt�klar�ma sahip miyim? Sahipsem, o halde kendi kendimin efendisi olmay� hak ettim. Bir�ok s�nav var ama bu anlatt�klar�m�n tamam�n� kapsayan bir s�nav yok ki kendimi s�nayay�m! ��te bu yoklamay� s�rekli kendime uygulay�p duruyorum. Kendi kendimin efendisi olarak g�r�yorum. �l�nceye kadar da bunu hak etmek i�in �abal�yorum. Yaz�m� okuyan Kendi Kendinin Efendisi Karde�lerime �abalar�nda mutluluk ve esenlikler diliyorum Daha g�zel yar�nlara diyerek s�z�m� ba�l�yorum.

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 92. hafta,  26.06.2006 / 02.07.2006 haftan�n konusu: Kendi Kendinin Efendisi Olmak �zerine

 

: Attil� DO�RUER,  Ankara, 27.06.2006, 12:58                                               di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t