wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Ramazan YILMAZ

AH �U ZEVKS�ZLER!  

      Hayat� sadece yeme i�meden, yat�p uyumadan ibaret sananlar, g�zel sanattan anlamad�klar� gibi edebiyata bak��lar� da ac�mas�zcad�r. Bunlar, nerede bir g�zel konu�an g�rseler, � Edebiyat yap�yor�  � gibi basmakal�p tacizleriyle s�ze ba�larlar ve ne ac�, bu tacizden sonra da e�er o edebi g�zellik h�l� kar��lar�nda durmaya devam edebilecek g��teyse bu sefer de onlar edebiyat�n �n�ndeki barikat gibi o yerlerini homurdanarak terk ederler. Ne g�zel s�z dinlemeye g��leri vard�r b�yle insanlar�n ne de  g�zel yaz� okumaya y�rekleri?... ��nk� g�zel s�z ve yaz�lar onlar� incitir. Nas�l ki yarasalar g�nd�z�n ayd�nl���ndan ma�aralar�n derin karanl�klar�na ka��yorlarsa onlar da edebiyattan �yle ka�arlar.

Ne ac�d�r ki bunlar�n atalar�, bizden �nceki edebi ku�a�� olu�turan edebiyat��lar�n kar��s�na aynen b�yle dikilenlerdir. Edepsizlikte ( edebiyats�zl�kta ) �ok ba�ar�l�yd�lar. Sonu�ta onlar�n g�zel yaz� yazanla g�zel konu�an�n kar��s�nda alayc� bir �ekilde � edebiyat yap�yor � deyi�leri, �ok korkun� bir anlam kazand� ve i�te bug�nk� zevksizlerin diline b�yle doland�. G�zelim o � edebiyat yapmak � deyimi, sanat eseri ortaya koymak, kitap yazmak, eser yazmak anlamlar�ndaki o deyimi; onlar�n e�ri b��r� ka�lar�n�n alayc� inip kalk���nda, g�zlerinin o fettan bak���nda, insan� �ileden ��karan o a��z e�ip dudak b�zmelerinde, � palavra atmak � anlam�nda bir argo s�z d�zeyine geriledi.

 

Onlardan daha da �nce gelen edebiyats�zlarsa, �� ku�ak �nceki edebiyats�zlar, k�t�l�klerini gizli yaparlard�. En az�ndan, k�t�den taraf olmak gibi bir ac�mas�zl��� toplumdan saklar, ancak bir f�rsat�n� bulduklar�nda k�t�den taraf olduklar�n� belli belirsiz sezdirirlerdi. �imdi �yle de�il; devir �ok de�i�ti. G�n�m�z�n zevksizleri, g�zeli ve g�zelli�i ayn� taktiklerle y�pratt�klar� anda, � ya�as�n k�t�l�k! � diye hayk�rabilecek d�zeyde ileri gidiyorlar. Daha ac� olan� da �udur ki onlar�n dilinde � edebiyat yapmak � deyimi, � �ld�r�n �u sanat� � ���l���yla ayn� anlam� y�klenmeye do�ru s�r�klenmektedir.

 

B�ylelerine kar�� s�ylenecek s�z bulamad���mda, durumu kurtarmak i�in atalar�m�z�n edebiyat teriminin anlamlar�n� a��klarken geli�tirdikleri bir anlat�m bi�imine sar�l�r�m. ��yle diyordu Merhum Dedem:

� Edebiyat Fak�ltesini se�mekle iyi etmi�sin evl�t. Sana da bu yak���rd�. Edebiyat demek, edeple yaz�l�p s�ylenmi�, akla yatk�n, ahl�kl�, g�zel s�z s�yleme sanat� demektir. Atalar�m�z Sel�uklu ve Osmanl�lar, Arap Alfabesi kullan�rlard�. Arap Alfabesinde � edep � kelimesi, � E D B � �eklinde yaz�l�rd�. Bu �� harfin birinci a��l�m� � E � el, � B � Bel, � D � dildir. �ifre gibi. Aslan o�lum, torunum, ben sana haddim olmayarak biraz edebiyat yapmaya kalk�yorum �imdi. Ba���la, birka� bu�uk bilgimizi aktaral�m istedim� Bu �ifre gibi harflerin ikinci a��l�m� ve yorumu da ��yle: � Elini, dilini, belini kontrol edebilen insana edepli, terbiyeli deriz. Elini, dilini, belini kontrol edemeyen insana da edepsiz, terbiyesiz deriz. Edebiyat�n k�keni, sadece g�zel s�z s�yleme ve g�zel yaz� yazma de�ildir. Edebiyat�n k�keninde g�zel ahl�k, e�itim, disiplin vard�r. Hadi sana ba�ar�lar dilerim, torunum, gel aln�ndan bir kez �peyim �

 

Sizedebiyatta haftan�n konusunun � Edebiyat Yapmak � deyimi oldu�u bana duyurulunca, bunlar akl�ma geliverdi efendim. Ama �imdi ben, b�t�n bunlar� hat�rlay�nca h�z�nlendim. �nan�n �zg�n�m, hem de �ok �zg�n�m. Zevksizler, bu z�rcahiller, k�sacas� edebiyats�zlar galip geldi; s�z dinleyen, kitap okuyan kimse kalmad�. Bu zevksizler, iltifat ederek konu�an, nazik davranan, sayg�l� s�z s�yleyenlere de, � ya�c� �, � ya�c�larda inecek var � gibi bir dizi sald�r�da bulunarak toplumdaki nazik, sayg�l� g�rg�l� davran��lar� da yo�alt�yorlar. Korkar�m bu gidi�le gelece�in karanl���nda, ba��ran, �a��ran, s�ven, sayan, kaba saba s�zler sarf ederek birbiriyle dala�an bir toplum olaca��z.

 

En iyi dileklerimle herkesi sayg�yla sel�ml�yorum.

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 93. hafta,  03.07.2006 / 09.07.2006 Haftan�n konusu: Edebiyat Yapmak �zerine

 

: Ramazan YILMAZ,  Ankara, 27.07.2006, 13:54                                              di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t