wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: T�lay �LARSLAN

KU�LARI �RK�TMEDEN

Yol nihayet bitti. Gece olmu�tu. Arabadan indik. Bah�enin demir kap�s�n� a��p beton yoldan arka kap�ya do�ru ilerledik. G�zel bir yaz gecesiydi. Mutfaktan arka bah�eye soluk bir ���k yay�l�yordu. Balkonun merdivenlerine gelince yukar� ��kmadan koyu karanl�kta bah�ede dola�t�m. En k��ede duran k�z�lc�k a�ac�na dokundum. A�ac�n arkas�nda, bah�e duvar� boyunca aral�kl� olarak s�ralanan d�rt �am a�ac�n� s�zd�m. Ba��m� geriye atarak g��e do�ru y�kselen dallar�na bakt�m. �amlar�n dallar� aras�ndan par�ldayan y�ld�zl� g�ky�z�, " Bak ne kadar ula��labilirim, biraz daha y�ksel ayaklar�n�n ucunda, dokun bana� " der gibiydi. K���kken bah�e duvar�na ��k�p boyuma en uygun olan k�z�lc�k a�ac�n�n �zerine t�rmand�ktan sonra keyifle etraf� seyredi�im; daha d�n gibiydi sanki! 

Mutfak penceresi a��kt�; y�r�d�m ve i�eriden babam ve ablam�n konu�malar�n� duydum. Ablam bir ka� g�n �nce gelmi�ti. Cama bir �am kozala�� att�m. �nce elimde tuttum kozala��, kuru, hafif ve sert kozalak cama �arp�nca, a��k duran pencerenin ard�ndan babam�n y�z� g�r�nd�; karanl�k bah�eye do�ru bakt�. Tam o s�rada seslendim. Biz geldik diye� 

�oktan kap� a��lm��t� bile. Evin i�ine girince babam, ablam, duvarlar, e�yalar hep birden sarmalad� b�t�n benli�imi. ��te bu bendim. Kendime en yak�n, bulundu�um yere en yak�n. �imdi geride kalan her �ey uzak� 

Arkamdan valizleri ta��yan e�im ve o�lum geldiler.   Buradan  �ok uzakta ya�asam da ailemle, �imdi yine buraya aidim onlarla birlikte... Bu anlar�n sonsuz derinli�indeki mutluluk her h�creme n�fuz ediyor.Derin bir uykuya dal�yorum annemin y�n yata��nda. Yumu�ac�k yast�klar�n �zerinde, b�rak pencere a��k kals�n diyorum e�ime. 

Sabah kula��ma gelen ku� c�v�lt�lar� ile uyan�yorum. �nce nerede oldu�umu ��karmaya �al���yorum. Uykunun mahmurlu�u bir s�re g�zlerimi a�mama izin vermiyor. G�zlerimi a�abildi�im andan itibarense, odaya yay�lm�� olan  g�ne� ����� ve yemye�il yaprakl� elma a�ac�n�n pencereyi saran g�r�nt�s�yle h�zla da��l�veriyor mahmurlu�um. Evdeyim. H�zla kalk�p pencereye ko�uyorum. Burnumu h�len a��k duran pencerenin teline dayay�p d��ar�ya bak�yorum. Bah�ede ku�lar�n d���n� var sanki. Bir an ellerimi ��rp�p k���kken oldu�u gibi ku�lar� �rk�t�p hepsinin a�a�tan ka����n� izlemek istiyorum. Nas�l da keyif verirdi k���kken bir el ��rp���mla, onca ku�un kanat ��rparak ayn� anda, ayn� y�ne havalan�p u�malar� ve bunu yapan�n ellerimden ��kan sesin oldu�unu hayretle ke�fetmi� olmam! Ho� havaland�ktan sonra hemen kar�� bah�edeki elma a�a�lar�n�n �zerine konup k�sa bir s�re sonra tekrar geliyorlard� ama olsun �ok ho�uma gidiyordu bu! ��imde kuvvetle ayn� istek uyand�. Ellerimi a�t�m; tam birbirine vuracakken, birden bu ellerin ayn� eller olup olmad��� konusunda karars�zl��a d��t�m. Bu eller art�k bir yeti�kinin sorumluluk sahibi, uzaklarda ya�ayan, ku� seslerini aylard�r bu kadar yak�ndan duymayan ve bir a�aca bu kadar yak�n uyanmayan birisinin elleriydi. Oysa bu ku�lar hep buradayd�. Bu a�a� ya�lanm��t� ama h�l� ku�lara ev sahipli�i yapmaya devam ediyordu. Hay�r, bu ellerin hakk� yoktu, onlar� �rk�t�p, havalan��lar�n� haince seyretmeye. Tam bu s�rada babam�n sesini duydum, " Hey�, tembeller, g�ne� �oktan do�du, kahvalt� haz�r! " diye sesleniyordu.

Ne�e i�inde kahvalt�ya oturduk. F�r�ndan sabah ��km��, y�reye �zg� cevizli ve ha�ha�l� pidelerin lezzeti e�li�inde, ho� sohbet kahvalt�m�z� bitirdik. 

B�t�n g�n bah�eden eve, evden bah�eye, bodrumdaki eski e�yalar�n serinli�inden, g�ne�in s�cakl���na sarho� gibi dola��p durduk. 

Sonunda ak�am oldu. G�ne� ve ku� sesleri kayboldu. Tekrar y�ld�zlar g�r�nd� g�ky�z�nde. Evin balkonunda sessizce otururken, uzak bah�elerden h�z�nl� puhu ku�unun sesi yay�ld� birden; yaln�zd�, ser�elerin aksine. Onu hi� g�rememi�tim. Nas�l bir ku� oldu�unu, ancak hayvanlar ansiklopedisinden tan�m��t�m. �ok yak�nda oldu�unu bilmeme kar��n hi� g�rememi� olmak �ocuklu�umdaki kadar �zd� beni yeniden. Tam olarak nerede  bulundu�unu ve nas�l bir canl� oldu�unu  hep merak eder, sorar dururdum. Bir keresinde babam kar�� �apraz�m�zdaki bah�edeki dev bir k�knar� g�stererek, " i�te orada ya��yor " demi�ti. G�zlerim oraya �evrildi. A�aca bakmak istedim ku�u g�rebilecekmi�im gibi, kocaman bir apartman�n ���klar� g�r�n�yordu a�a�lar�n aras�ndan. G�nd�z hi� fark etmemi�tim bunu.

Bah�eye apartman yap�lm�� olsa da a�a�lar�n hepsinin bah�eden yok olmad���na sevindim. A�a� orada olmasayd� ku�un sesi gelmezdi bizim bah�eye. Ve d���nd�m bir dahaki geli�imde acaba... asl�nda her geli�imde i�ten i�e korktu�um... uzaklarda iken hayali ile ya�ad���m... Do�du�um ev hep var olmayacak; biliyorum ama� 

Ku�lar� el ��rp�p ka��rmad���m i�in o sabah, kutlad�m kendimi...

S�z verdim kendime, en k�sa zamanda tekrar gelece�im, hem nas�l olsa havaalan� da a��lm�� art�k yak�nlara... Yolun uzakl��� bahane de�il. Bindik mi dev ku�un kanatlar�na... Ah bir de y�ksekten korkmasam. 

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 97. hafta, 31.07.2006 / 06.08.2006  haftan�n konusu: KU� OLUP U�SAM

: T�lay �LARSLAN,  Temmuz 2006,                                               di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t