wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: BER�L

YORGUN G�ZLER�N KAPANDI G�NE� BATARKEN


Menek�e G�zl�m, y�llar�n yorgunlu�unu ve e�ini erken kaybetmenin verdi�i izleri derin ta��rd� y�z�nde. Ama var ya, hani var ya, bize  kalmaya gelirken, yan�nda ta��d���  hantal, kahverengi valizi ger�ekten m�thi�ti ��nk� i�inde mutlaka  torunlar�n� mutlu edecek arma�anlar olurdu. Bizler, hac�yolu g�zler gibi g�zlerlerdik o valizi! Ay pardon, anneannemizin eli�ini. Benim ilk  oyunca��m,  s�rt�ndan kurulunca s�t i�en bebekte onun arma�anlar�ndan sadece biri. 

� Kadriye! � diye seslenirdi yard�mc�s�na.  � E�er ben �l�rsem, evde de G�lter olmazsa, sak�n korkup ka�ma k�z�m. Beni yaln�z b�rakma e mi? �  � Merak etme b�rakmam teyzem � diye yan�tlard� her seferinde Kadriye. Menek�e G�zl�m, seksen dokuz ya��nda, Alzheimer hastas�yd�. �ki ya��nda annesini kaybetmi�� Bu y�zdendi, ne zaman bir anne ve k�z�, kar��s�nda sarma� dola� g�rse k�zmas�. � Bizim zaman�m�z b�yle miydi?  Hi� b�y�k k���k dinlemiyorsunuz.  Ne o �yle �ap �up? � Sonra y�z�n� garip bir ac� kaplar, menek�e g�zleri bu�ulan�r,  � Ben hi� anne sevgisi, kokusu nedir bilmem. Belki de siz hakl�s�n�z! �  diye �z�r dileyen bir edayla ba�lard� f�s�lt� halinde  konu�maya.  Elinde dedemin yadig�r� akik tespihi, t� belinden ba��na kadar �ne arkaya yaylanarak dualar�n aras�na s�k��t�r�rd�, i�inde ukde kalanlar�. �
     

� Onatl�s�nda gelin oldum, Yirmisinde Y�ld�z� �m� toprak ald�. Anne ac�s�n� bilemedim. Ama evl�t ac�s� neymi� ��rendim! Ye�er geldi d�nyaya, g�nl�m ye�erdi. Sonra G�lter. G�l a�t�m yeniden yediveren gibi. Sonra da �st�ngel� Bismill�hirahmanirrahim, elhamd�lill�h, elhamd�lill�h, s�phaneke� � dal�p giderdi. Tespih bir tur olunca �n�nde duran �ay taba��ndan bir  kibrit ��p�n� al�r, bir  di�er �ay taba��na b�rak�rd� sessizce.. � Baban�z da vakitsiz gitti. Tam g�n y�z� g�recektim ki... � 

K�rk ya��nda dul kalm��, altm���na  kadar �� k�z� aras�nda g��ebe ku�lar gibi gezmi�. � Bir g�z oda bir salon olsun, yeter ki kendi evim olsun� diye dua ederdi Tanr�� ya. Tanr� ona istedi�i gibi bir ev verdi. Minik bir bah�esi, bah�esinde limon a�ac� ve hercai �i�ekleri� G�z� gibi bakard� onlara. Limon mevsimi gelip de a�a� �i�ek a��nca pek bir keyiflenirdi. Her sabah sade kahvesini bu limon a�ac�n�n kar��s�na ge�erek i�er; � Bak bak!  Sol tarafta iki tane var.  Hah, bir de sa�daki dalda� �, yukarda da var... Hey Allah��m, nelere kadirsin! �unlar�n g�zelli�ine bak�n k�zlar � diye seslenirdi oturdu�u koltuktan i�eriye. 

Bu sabah valiz yine haz�rland�. Kefeni, havlusu, g�lsuyu, Kur' an� �, ba��n�n t�lbendi ve camiye hediye edilecek bir namaz hal�s�� 

Bir ay�n� dolduracakt� bu g�n yo�un bak�mda. Her gece yalvard�m Tanr�� ya ac� �ekmesin diye. Makineye ba�lam��lard�, morfinle uyutuyorlard� ac� hissetmiyormu� �yle s�yledi doktor kuzenim. D�n seni g�rd���mde solmu�tu menek�e g�zler. Vazge�ti art�k direnmiyor dedim i�imden. Yorgun g�zlerin kapand� g�ne� batarken. Belki de annenlesin �u an. Ona iyi sar�l Menek�e G�zl�m hasret bitti�

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 104. haftan�n 18.09.2006 / 24.09.2006  konusu: �K�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

: BER�L,  13.10.2005,                                                    di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t