wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Su �A�LAR

GER�EK M� HAYAL M� DAHA G��L�...

K���k bir kad�n ya�ar s�radan evinde. Bedeni k���k d�nyas� t�m evren!

Ufku b�y�d�k�e i�ine s��maz ruhu, ta�ar ya�ad��� dairenin duvarlar�ndan bah�elere, denizlere, bulutlara... Kocas�na g�revleri kadar yak�n, g�revlerinde kendine kilometrelerce uzak! Be�le �arp�lm�� be� duyusu g�n�n sonunda s�f�rlanm��, mutfak robotu g�revini ba�ar�yla bitirip uyku vakti geldi�inde hi�bir telinin titremedi�i v�cudunu yata�a b�rak�p ����� ve g�zlerini kapad���nda, hay�l evine g�n �����na a�ar g�zlerini.

 

Pencereleri ye�ile maviye a��lan, i�inde hayat�n gezindi�i eve... �nceki ya�amlar�n ruhunu ta��yan ikinci el e�yalarla, renklerle, i�inden ���k ge�en eski camlarla s�sledi�i eve... Bir adam girer kap�dan, kendisine bakan, g�ren, dokunan... Sevgi soslar�yla pi�irdi�i yemekler arkada�l�klar�n�n payla��m�yla doyumsuz ziyafete d�n���r... Ruhlar�n� y�kad�klar� a�kla bir yast�kta uyurlar... Duyular� kefenlerinden kurtulup g�le� melekler gibi bedenine yay�l�r... Sun-� teneff�s�n yerini ger�ek oksijen al�r ve kad�n o anlarda art�k ger�ekten nefes al�r!

B�t�n g�n hayata te�et ge�mi� varl��� kanlan�r canlan�r, nabz�n� hisseder, buz kesmi� v�cudu s�cac�k olur... Cesediyle gezindi�i ger�ek evden sevdi�i sevildi�i hay�l evine ge�mi�, ya�ayan bir insankad�n olmu�tur �imdi... ��ine hapsetti�i ruhu d�rt bir yandan yans�r g�ld�ren aynalar gibi... �ylesine ger�ektir ki o anlarda kopyas� de�il tam kendisi! G�zle bak�lan, elle tutulan hi�bir ger�ek kendi kadar ger�ek olamaz kimsenin... Ne de hay�llerindeki k���k kad�n kad�n�n...

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 113. haftan�n 20.11.2006 / 26.11.2006  konusu: GER�EK M� HAY�L M� DAHA G��L� �zerine

: Su �A�LAR,  24.11.2006,                                                    di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t