wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: G�kt�rk DEM�REL

AKIL YA�TA DE��L BA�TADIR

�nsanlar�m�z�n en b�y�k sorunu belki de basmakal�pla�man�n kolayc�l���na tutsak olmak. Giderek hayat�m�za yay�lan ve bizi yarat�c�l�ktan uzakla�t�r�p �nceden yap�lm���n g�lgesine esir eden bir olgu bu. B�y�k bir olas�l�kla bu sorunun ��z�m� de gen� beyinlerden y�kselecektir. Ne kadar ironiktir ki bu durumu en iyi anlatan s�z de yine basmakal�p bir deyi�tedir; � Ak�l ya�ta de�il ba�tad�r ".  

Bana g�re akl�n �l��t� kimsenin d���nmedi�ini d���nmek, denenmeyeni deneyerek sonu�ta �zg�n ve yarat�c� olmak. Ak�l ya�ta de�il ba�tad�r � s�z�n�n do�rulu�u tart���lmayacak kadar su g�t�rmez bir ger�ektir. �yle ki Fatih Sultan Mehmet de�il midir hen�z on yedi ya��nda o ana kadar d���n�lmeyeni d���nen ve kimsenin yapamad���n� yap�p ola�an�st� bir planlamayla �stanbul� u bize kazand�ran?  

Gen� beyinler do�ru y�nlendirilen bilin�li bir e�itimle bizi basmakal�p hayat�m�zdan uzakla�t�racakt�r. Bu sayede belki de ileri uygarl�k seviyesine ula�aca��z. Gen� fikirlerle yarat�c� d���nceler sonucunda kimsenin yapamad���n� yapmak, bizi ileri ve �nde gelen k�lacak. 

U�u� prensibini, turna �evirmeye ye� tutan Oleg� in k���k k�z� bunu ba�arm�� bile !...

        " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 1. hafta, 27.09.2004 - 03.10.2004 haftan�n konusu: 1996 AYDIN DO�AN ULUSLARARASI KAR�KAT�R YARI�MASI ( 13.YIL ) nda �kincilik �d�l�n� alan Ukraynal� Oleg DERGATCHOV' un karikat�r�n�n hat�rlatt�klar� �zerine...

: G�kt�rk DEM�REL Ankara, 02.10.2004                                                                                                           di�er bir deneme i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t