wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Su �A�LAR

NA�F �NSANLAR

     Daha �ocukken bir g�vercinin yumu�ac�k kar�n t�yleri gibi ok�anas� halleri farkl�d�r arkada�lar�ndan. M�z�k��l�k bilmediklerinden oyunlarda kaybederler; bazen de g�ld�r�rler kendilerine. B�y�y�nce �o�unlukla yanl�� se�imler yaparlar hayatta. Ninelerinin narin i�ne oyalar� gibi incelikli bin bir ilmekle �r�lm�� naif ruhlar� y�reklerinin g�t�rd��� yere gitmekten h�rpalan�r sarar�r. Bazen i�leri bazen e�leri bu eski moda dantele uymaz! Di�er insanlar�n onlara uzayl� gibi davranmas�na kar��n �srarla ruhlar�n� bedenlerinde tutarlar. Bedenleriyle odalar� dolduran d�nyal� g�r�nt�s�ndeki varl�klar ��pheyle yakla��rlar kendilerine hatta baz�lar� yak�ndan incelerler kendileri gibi ger�ek mi, de�il mi diye. Art niyet ararlar ya da ikinci y�z! �o�u kez naif insanlar�n kelebek kanatlar� ��pheci y�k�c� insanlar�n h�rpalamalar�yla par�alan�r. Ruhlar�n� u�uramaz, g�n�n sonunda �l�rler. Ertesi sabah yeniden reng�renk u�arlar samimiyete! H�zla d�n�nce beyaz saf ����a d�n��en ���k tayf� gibi i�lerinde yedi renk bar�nd�r�rlar. Huzurun mavisi tozland���nda ya da mutlulu�un ye�iline �amur s��rad���nda ald�rmamaya �al���rlar. Bazen heyecan�n, a�k�n, tutkunun k�rm�z�s� �yle kirlenir ki,  ���k tayf�nda yeri olmayan siyaha d�n���r. Renkler alacalan�r, birbirine kar���r yeterince ac�n�n ard�ndan. Naif insan feryat eder, kirletmeyin paletimi hem kendim hem kendiniz i�in diye ama anlam� bakan�n yorumuna kalan hesaplar kitaplar, menfaatler, soyut resimler boyar. Naif resim hayat�n bir yerlerinde �ocuk y�z�yle pes eder. Topluluklara kar���rken ruhunu yan�na almaz. Derken h�rpalanmas�n diye masum �ocu�u evde b�rakmaya al���r. Oysa tek v�cut hareket ederken ya�ard�! Sonunda d��ardan bak�p dudak b�ken, yorum yap�p gard�n� alan seyirciye d�n���r. Sadece seyreder art�k hayat�!

 

     G�vercinin yumu�ak beyaz t�yleri, bin bir ilmekli i�ne oyas�, tek g�nl�k kelebek kanad� yoktur �imdi. Sanal �lemin sanal seyircisi olmak vard�r. Naif insan asla tam seyirci olamaz! As�l zor olan da budur zaten: Hayat�n ne i�inde ne d���nda, tam kenar�nda, i�inde s�z� g��s�nde koca bir yumruk tek ayak �zerinde dengede kalmaya, dahas� ayakta kalmaya �al��mak!.. 

 

: Su �A�LAR,  27.11.2006, 03:26,                                                  di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t