wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Ramazan YILMAZ

�NCE B�RKA� S�Z

     Dil bilgini hocalar�m�zdan, T�rk�ede kar��l��� bulunmayan yabanc� bir terimi veya yabanc� bir kelimeyi kendi dilinde okunup yaz�ld��� gibi de�il de, T�rk�ede okunabildi�i gibi yazmay� tavsiye etmelerini rica ediyoruz. Son y�llardaki yabanc� kelime istil�s�na kar�� hi� de�ilse bu kadarc�k bir savunma yaps�n, T�rk�emiz.

 Mesel� � fabl � terimi, T�rk edebiyat�na tutunmu�tur; ancak, h�l� s�yleni�i dilimize tam olarak oturmam��t�r. T�rk Dil Kurumunun 1970 �ml� K�lavuzu� nda hen�z g�r�nmeyen bu terimi ��renciler � fap�l � fab�l � diye bir pelteklik veya bir sertlik teredd�d�ne d��t�kten sonra ikileyerek tel�ffuz ediyorlar. Bu durum, terimle ilk defa kar��la�an her ��rencide b�yle olmaktad�r; ama ��renciler, teredd�tl� de olsa o saf T�rk�eleriyle ikinci hamlede � fab�l � diyerek terimi T�rk�enin ses kural�na hemen uydurabiliyorlar. Bu okuyu�la terim, �o�ul tak�s�yla kullan�ld��� zaman, ses kural�na daha da belirgin �ekilde uyar: Fab�llar. 

T�rk edebiyat�n�n se�kin hocalar�ndan Nihat Sami Banarl�, merhum, bu terimi � fabl � yazd��� halde ne hikmetse � fable � diye incelterek okumu�tur. T�rk Dil Kurumu� nun 1996 �ml� K�lavuzu� nda da terimin son sesi olan � l � harfi ince ses kabul edilmi�tir. Ama, � l � sesinin ince kabul edilmesi durumunda terim, ismin -i, -e, -de, -den ve -ler �ekim ekleriyle okunu�u s�ras�nda T�rk�eye direnmektedir: Fabli, fable, fablde, fablden, fabller misallerinde oldu�u gibi. Oysa birinci paragraftaki ricam�z kabul g�r�r de, ikinci paragrafta sunulan tespite g�re okunursa, terim hem kendi �zelli�ini koruyacak hem de T�rk�eye gayet g�zel �ekilde uyum sa�lam�� olacak: Fab�l, fab�l�, fab�la, fab�lda, fab�ldan, fab�llar. 

� �lkemizde, 1960 - 1980 aras�nda okumay� seven bir ku�ak vard�. Onlar, � fabl � terimini � fabula � diyerek dilimize yat�rm��lard�. Dikkat edilirse, terimin bu �ekilde s�yleni�inde de T�rk�enin ses uyumu kural� biraz �n pl�na ��kmaktad�r. Kelimeyi bu s�yleyi�lerle, � fab�l � veya � fabula � olarak kullanmaya devam edersek, T�rk�e giderek kelimeyi kendi egemenli�i alt�na alacak, de�erli sanatk�rlar�m�z sayesinde de T�rk k�lt�r�ndeki yerini okunakl� bir �ekilde bulacakt�r.

Edebiyat��lar � fabl � terimini tan�mlarken, genellikle � manzum masal � t�r� oldu�unu iddia etmi�lerdir. Oysa bilinen fab�llar�n kimisi mensur, kimisi manzumdur. Biz bunun i�in eserimizi naz�m ve nesir kar���m� fab�llarla s�sledik. Dede Korkut, T�rk�ede naz�m - nesir kar���m� tahkiye tarz�n�n �l�ms�zl���n� ispat etmi�tir.

Biz, bu g�r��lerimize ra�men, g�nl�m�zde b�t�n terimlerin dilimize T�rk�ele�erek girmesini istiyor; bunun i�in de fabllardan s�z ederken onlara � k���k hik�yeler � demeyi uygun g�r�yoruz. Ayr�ca bu t�r k���k hik�yeleri � manzum k���k hik�yeler �, � mensur k���k hik�yeler � diye s�n�fland�rmak da m�mk�nd�r.

Be�enece�inizi �mit ediyor, ilgili b�l�mdeki �r�nlerimi sayg�yla sunuyorum.

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 93. hafta,  03.07.2006 / 09.07.2006 Haftan�n konusu: Edebiyat Yapmak �zerine

 

: Ramazan YILMAZ,  Ankara, 27.07.2006, 13:54                                              di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t