wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Su �A�LAR

DE�ER B��MES�N� B�L�YOR MUYUZ?

De�er, bir�eyin ederi, pahas�, bedeli, kar��l���, a��rl���, anlam�... De�er bi�mek, de�erini bilmek bir �eyin, onun k�ymetini idrak etmekle ba�lar. K�ymetini idrak etmekse kendimize, hayata, canl� cans�z yarat�lm�� her �eye, duyular�m�z�n beynimize yollad��� sevgi, sayg�, be�eni, takdir, keyif, heyecan, anlam, tatmin, mutluluk mesajlar�n� bilin�le alg�lamakt�r. Kendimize de�er vermekle  de de�er bi�me, bi�ebilme �ok kolayla��r. Hayat� zorlu oldu�u kadar zevkli bir macera olarak g�rebilen, g�n i�ine serpi�tirilmi� renkli konfetiler gibi ho�luk anlar�n� fark edebilenler " de�er bi�me " nin alt�n anahtar�n� ellerinde tutarlar. Baz�lar�m�z do�u�tan olumlu alg�lara a��kken baz�lar�m�z belki geli�erek, ya�ayarak ��renir bunu. De�er bi�meyi bilmenin alt�n anahtar� bencil olmayan ki�ilerin elinde parlar.

Sabah g�z�m�z� a�t���m�zda, a�abildi�imizde yeni bir g�ne daha kavu�man�n de�erini bilmekle ba�lar belki de... O andan itibaren yapabildi�imiz, ger�ekle�tirdi�imiz her �ey �ylesine  de�erdir ki, her �eye de�er! K�inat�n hediyesi olan can�m�z, t�m canlar gibi say�l� anlar i�inde ya her �eyi duyumsayarak, ��krederek, tat alarak ve vererek, kendini �o�altarak ya�ayacak ya da azalarak t�kenecek!

Tanr�n�n yaratt�klar� ve insan�n eme�i ile yaratt�klar� ola�an�st� de�erlidir ve verilecek de�erleri hak eder. Sevgiye sevgi, sayg�ya sayg�, �zveriye �zveri, iyili�e iyilik ve b�ylece s�r�p gider...      

De�er bilen de�erli insanlar, de�erlerini koruyarak, hayat� de�erlendirerek, de�erleri de�erle kucaklayarak �m�rlerinin e�siz yolunu kendileri i�in paha bi�ilmez bir hazineye �oktan d�n��t�rm��lerdir zaten!

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 123. hafta,  28.01.2007 / 04.02.2007  Haftan�n konusu: De�er Bi�mesini Biliyor Muyuz? �zerine

 

: Su �A�LAR,  23.01.2007, 02:00,                                                  di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t