wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Tuna BA�AR

B�L�N� ALTI

Karanl���n i�inden ��kan �ekilsiz yarat�klar beni korkutuyor, �st�me �st�me gelip bana tehditler savuruyorlar.

Ka�mak istiyorum; fakat hangi y�ne gidece�imi �a��r�yorum.

Ba��r�p, yard�m �a��rmak istiyorum. Sesimin ��kmad���n� fark ediyorum. Sessiz bir ���l�k at�yorum. Bunu sadece ben duyuyorum.

B�t�n �ekilsiz yarat�klar�n �st�me geldi�ini g�r�yorum. Onlar �st�me geldik�e enerjilerinin benim v�cudumda topland���n� hissediyorum.

Teker teker v�cuduma giriyorlar  ve artan bas�n� y�z�nden patl�yorum.

Aniden g�zlerimi a��yorum.

Bu kadar enerjinin v�cudumda toplanmas�na ve bunun kalp h�z�m� artt�rmamas�na �a��r�yorum.

�...

Karanl�k r�yalar�n gizemi hep ilgimi �ekmi�tir. Bilin�alt�ma bu gizemin nereden yerle�ti�ini d���n�r�m. Hangi olay beni b�yle gizemli bir r�ya g�rmeye itti? Bilin�alt� sonsuz kapasiteli bir aland�r. �nsan�n hayatta ya�ad��� her �ey bilin�alt�na kaydedilir. Bir �o�umuz bunu fark etmese de bilin�alt�na kaydedilen �eyler bir g�n, g�n �����na ��kar. Ufak bir an�msatma sonucunda, bilin�alt�ndaki g�r�nt� canlan�r. Bunu genellikle r�yalarda ya�ar�z. Ne zaman, nerde kaydedildi�ini hat�rlamad���m�z bir �ey, r�yalarda farkl� �ekillere b�r�nerek kar��m�za ��kar.

Bunu, bana en iyi anlatanlardan biri y�netmen David Lynch' tir. Bilin�alt�na yerle�en �eylerin r�yalara yans�mas�n� anlat�r. Ama bu r�yalar, hep olumsuzun olumlu yans�mas�d�r. G��s�z, yeteneksiz, ba�ar�s�z insanlar hay�llerindeki kimliklere r�yalar�nda kavu�urlar. Bu nedenle Lynch'i seviyorum ve her gece Lynchvari bir r�ya g�rebilmek i�in uyuyorum.

Bilin�alt�na yerle�en �eyler sadece r�yalarda kar��m�za ��km�yor. Bazen bir ses, bazen bir g�r�nt�, bazen de bir koku, bizi al�p ba�ka diyarlara g�t�r�r. Bilin�alt�na yerle�mi� olan, fakat fark�na varmad���m�z bir ses, bir koku, bir g�r�nt�, bizi, bunlar�n kaydedildi�i zamana g�t�r�r. O zamanki ruh halimizi tekrar ya�ar�z, �ok k�sa s�reli de olsa. Bu nedenle seslere, �zellikle de m�zi�e �nem veririm. G�r�nt�ler ve kokular da �ok �nemlidir, benim i�in. Daha da �nemlisi; bilin�alt�ma kaydedilece�ini bildi�im i�in ve bir g�n, hi� ummad���m bir zamanda kar��ma ��k�p, bana yarar sa�layaca��n� d���nd���m i�in ne bulursam okurum.

�u an okudu�unuz bu yaz�n�n da bilin�alt�n�za yerle�ti�ini unutmay�n. Bir g�n kar��n�za ��kar m�, bilmiyorum ama, bu yaz�n�n �u an ruh halinize etki etti�ini �ok iyi biliyorum. Baz�lar�n�z b�yle sa�ma bir yaz�y� okuma zahmetine girdi�i i�in kendi kendine k�z�yordur. Baz�lar�n�z yaz�n�n etkisiyle bilin�alt�na yerle�mi� ve bu yaz�y� okurken g�n �����na ��kanlarla farkl� diyarlara uzanm��lar ve yaz�n�n sonunu merakla bekliyorlard�r. Bir �ekilde bu yaz� ruh halinize etki ediyor. Tabii bu yaz�y� yazd���m i�in benim de ruh halim etkileniyor. Ruh halimi etkileyerek ya da etkilemeyerek bilin�alt�ma yerle�en �eylerin g�n �����na ��kma bi�imi her zaman ilgimi �ekmi�tir. �zellikle r�yalar�n benim i�in ayr� bir �nemi vard�r. ��nk� r�yalar�m sayesinde kendimi ve bana etki edenleri daha iyi anlar�m. Bu nedenle her gece r�ya g�rebilmek i�in uyurum.

Bir de r�yalar d���nda, beni etkileyen �eylerin neler oldu�unu ��renmek i�in bir g�n hipnotize olmak ve bir kamera kar��s�nda hayat�m� anlatmak isterim.

Bundan daha iyi kendini tan�ma y�ntemi olabilir mi?..

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 104. haftan�n 18.09.2006 / 24.09.2006  konusu: �K�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

 

: Tuna BA�AR,  yirmiikiekimikibinbe� sifir��otuz,                                                  di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t