wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Tuna BA�AR

HAYAT NOTLARI

- II -

11

M�ziksiz hayat, hata olurdu. ( Friedrich Nietzsche )

 

12

D�nyan�n herhangi bir yerinde, h�l�, ya�anacak g�zel �eylerin oldu�unu bana iki �ey hat�rlat�r: Kitaplar ve m�zik.

Hayat�mda kitaplar ve m�zik olmasayd�, ya�ayamazd�m herhalde.

 

13

Hayat� en iyi anlatan �ark�c� Sezen Aksu' dur.

 

14

Bir �ark� s�z�: Yaln�z�m dostlar�m, yaln�z�m yaln�z...

Bu s�z yalanc� dostlu�u mu, yoksa yalanc� yaln�zl��� m� anlat�yor?

Ne yani, dostlar� olan insan da yaln�zl�ktan �ik�yet edebiliyor mu?

 

15

Yaln�zl�k Senfonisi' ni yazan ve hayat� en iyi anlatan Sezen Aksu' ya ra�men, yaln�zl��� en iyi anlatan �ark�c� Candan Er�etin' dir.

En �ok hangi Candan Er�etin alb�m� yaln�zl�ktan bahsediyor derseniz tabii ki ' Neden ' derim.

 

16

Son d�nem T�rk Edebiyat�nda yaln�zl��� en iyi anlatan yazarlar, hayat� da en iyi anlatt�klar�n� d���nd���m Selim �leri ve K�r�at Ba�ar.

 

17

Peki..., yaln�zl��� en iyi anlatan �air kimdir? Bence Murathan Mungan.

 

18

Yaln�z kalmak k�t�d�r, ama yaln�z olmak �ok iyidir. Yaln�z kald���m� hissedince h�z�nlenirim ve hi�bir �ey yapmak istemem. Yaln�z oldu�umu hissedince ise yazmaya ba�lar�m. Yaln�z olma hissim ne kadar artarsa, o kadar kaliteli �r�nler ��kar ortaya.

 

19

O nedenle, ne zaman yazmak istesem ya Candan Er�etin dinlerim, ya da bir iki sayfa Selim �leri veya K�r�at Ba�ar okurum.

 

20

�kinci b�l�m� de Sezen Aksu'yla bitirelim:

Ac�lar�m oldu herkes gibi elbet
Herkese k�smet olmayan sevin�lerim
Unutulmay� da g�ze ald�m, evet
Hayat sana te�ekk�r ederim

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 104. haftan�n 18.09.2006 / 24.09.2006  konusu: �K�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

 

: Tuna BA�AR,                              di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t