wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Tuna BA�AR

HAYAT NOTLARI

- III -

21

Hayat: Ger�eklerle hay�llerin olu�turdu�u karma�a. Bu nedenle hayat� en iyi ya�ayanlar yazarlard�r. Kendi kurduklar� hay�l d�nyas�n� ger�ekle b�t�nle�tiriyorlar ve hay�l ger�ek sentezini ya��yorlar. 

22

Bir de �izofrenler...

Onlar da ger�ekle hay�li birbirine kar��t�r�p, ger�ek gibi ya��yorlar.  Oysa normal insanlar, ger�e�in ve hay�lin fak�ndalar. Hi�bir zaman ger�ek ile hay�l, onlar i�in bir arada bulunmuyor. 

23

Yazarlar�n ve �izofrenlerin, normal insanlardan en b�y�k fark� bu: hayat� en iyi onlar ya��yor. 

24

Ger�eklerle hay�lleri birbirine, ancak r�yalarda kar��t�r�yoruz.

Bu nedenle de kafam� yast��a koyup, hayat� ya�amaya ba�lamak, bana b�y�k keyif veriyor. 

26

Bazen bu d�nyadaki ya�am�n, Tanr�' n�n bir r�yas� oldu�unu d���n�r�m. Tanr� bir g�n uyanacak ve bu sa�ma r�ya bitecek. ��te o zaman ger�ek ba�layacak. Peki, Tanr� bir daha ger�ekle hay�li birbirine kar��t�rmayacak m�? 

27

Ne zaman bir r�yam�n ger�ek olmas�n� istesem, hep ger�ekle�enler k�buslar�m oluyor.  

28

Benim gibi r�yalara a��r� �nem verdi�i i�in David Lynch' e hayran�m. Ke�ke, David Lynch' in filmlerindeki gibi bir r�ya g�rebilsem.

 

29

Ha�met Babao�lu' nun imrenerek bakt���m kitab�n�n ad�: R�yalar�n� Ver Bana.

 

30

�nsanlar�n ya�amlar�n� devam ettirmelerinin nedeni, hala hay�l kurabilmeleridir. Hay�l kuramayan insan, ya�arken �lm�� demektir.

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 104. haftan�n 18.09.2006 / 24.09.2006  konusu: �K�NC� YIL �EREF�NE KONU SERBEST

 

: Tuna BA�AR,                                     di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t